Nieuwsbrief nummer 37
9 juni 2019

 
Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na diverse malen uitstel, op 23 april 2019 het Gerechtshof Amsterdam met zijn (tussen)arrest alle door Euronext Amsterdam gevoerde argumenten en verweren verworpen en alle door de vereniging ingebrachte argumenten gehonoreerd.

Met dit (tussen)arrest bekrachtigt het hof ook de eerdere veroordeling van Euronext Amsterdam door de kantonrechter. Omdat dit een (tussen)arrest is zal het hof pas tot een eindbeslissing komen over welke vordering van de vereniging op welke wijze zal worden toegewezen nadat Euronext Amsterdam en de vereniging het hof nadere informatie hebben verschaft over een aantal zaken. Het gerechtshof moet door hen over die zaken eind juni 2019 schriftelijk worden geïnformeerd. Er kan door het bestuur geen indicatie worden gegeven wanneer het gerechtshof daarna een eindbeslissing zal nemen. Tegen de eindbeslissing van het gerechtshof staat de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad open. Een uitgebreide inhoudelijke toelichting op het (tussen)arrest en een afschrift van het arrest hebben de leden per email ontvangen op 1 mei 2019.


In de ledenvergadering op 29 mei 2019 heeft de advocaat van de vereniging, mr Anton van Leeuwen, een toelichting gegeven op de conclusies en beslissingen van het hof. De leden en het bestuur zien in de beslissing van het hof de bevestiging van hetgeen altijd door hen is bepleit: gelijke pensioenbehandeling van gepensioneerden, gewezen deelnemers en huidige werknemers; herstel van de pensioenkorting met 1,55% en behoud van indexatie.


De leden en het bestuur hopen van harte dat met dit arrest, en straks met de eindbeslissing van het gerechtshof, een spoedig einde kan komen aan de periode van meer dan 10 jaar pensioenonzekerheid en pensioenonduidelijkheid.
De ledenvergadering heeft, unaniem, het bestuur mandaat gegeven om voort te gaan op de ingeslagen weg en om verdere uitwerking te geven aan de vragen en beslissingen vastgelegd  in het (tussen)arrest van het gerechtshof.

 Contributie vereniging

Met het oog op te maken kosten heeft de ledenvergadering besloten om - na een aantal jaren contributievakantie - de leden in 2019 te verzoeken om €75 contributie af te dragen. Tevens heeft de ledenvergadering besloten, vanuit het oogpunt van gelijkheid en loyaliteit, om de leden die in het verleden niet volledig aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan te verzoeken om achterstallige contributie alsnog te voldoen. De ledenvergadering heeft voorts besloten om de leden die in 2019 geen contributie  af zullen dragen en/of de achterstallige contributie niet zullen voldoen uit te schrijven als lid. Het bestuur wijst er daarbij op dat leden die zijn uitgeschreven geen deel meer zullen uitmaken van de vereniging en daardoor geen aanspraak kunnen maken op een door het gerechtshof voor de leden van de vereniging vast te stellen schadevergoeding.

Voorts hebben pensioengerechtigden die geen lid zijn van de vereniging na 1 januari 2019, door verjaring, geen mogelijkheid meer om Euronext Amsterdam juridisch aansprakelijk te stellen voor geleden pensioenschade. De leden zullen binnenkort een bericht ontvangen van de penningmeester over de contributiebetaling.

Ledenvergadering mei 2019

De ledenvergadering heeft unaniem de balans en staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 van de vereniging goedgekeurd. Verder heeft de ledenvergadering, unaniem, het bestuur decharge gegeven voor hun bestuur en beleid in het boekjaar 2018.

 

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, of heeft u vragen, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet