Nieuwsbrief nummer 38
1 augustus 2019

 
Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft op 23 april 2019 het Gerechtshof Amsterdam met zijn (tussen)arrest alle door Euronext Amsterdam gevoerde argumenten en verweren verworpen en alle door de vereniging ingebrachte argumenten gehonoreerd. Met dit (tussen)arrest bekrachtigt het hof ook de eerdere veroordeling van Euronext Amsterdam door de kantonrechter.

Omdat dit een (tussen)arrest is zal het hof pas tot een eindbeslissing komen over welke vordering van de vereniging op welke wijze zal worden toegewezen nadat Euronext Amsterdam en de vereniging het hof nadere informatie hebben verschaft over een aantal door het hof in het (tussen)arrest opgenomen vragen. De vereniging en Euronext Amsterdam hebben het hof die informatie met antwoordaktes verstrekt op 24 juni 2019 en de vereniging heeft het hof daarna geïnformeerd over onze reactie op de door Euronext Amsterdam verstrekte informatie op 23 juli 2019. Met deze stappen is vooralsnog een eind gekomen aan de procedurele afhandeling door de procespartijen.

Door het bestuur kan geen indicatie worden gegeven wanneer het gerechtshof een eindbeslissing zal nemen en de ervaring leert dat dat flink lange tijd kan nemen. Tegen de eindbeslissing van het gerechtshof staat de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad open.

Zoals de leden zijn geïnformeerd in de ledenvergadering op 29 mei 2019 ziet het bestuur in het (tussen)arrest van het hof de bevestiging van hetgeen altijd door hen is bepleit: gelijke pensioenbehandeling van gepensioneerden, gewezen deelnemers en huidige werknemers; herstel van de pensioenkorting met 1,55% en behoud van indexatie.

Het bestuur hoopt van harte dat straks met de eindbeslissing van het gerechtshof een einde kan komen aan de periode van meer dan 10 jaar pensioenonzekerheid en pensioenonduidelijkheid.

Contributie vereniging

Met het oog op te maken kosten heeft de ledenvergadering besloten om - na een aantal jaren contributievakantie - de leden in 2019 te verzoeken om €75 contributie af te dragen. Inmiddels heeft het overgrote deel van de leden aan dit verzoek voldaan, waarvoor hartelijk dank.

Vanuit het oogpunt van gelijkheid en loyaliteit zijn de leden met contributieachterstand aangeschreven met het verzoek om de achterstallige contributie alsnog te voldoen en bijna alle leden met contributieachterstand hebben dat inmiddels gedaan. De leden die dat niet zullen doen zullen worden uitgeschreven als lid, hetgeen mogelijk voor hen consequenties heeft bij een door het gerechtshof vast te stellen schadevergoeding.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, of heeft u vragen, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet