Nieuwsbrief nummer 38
11 december 2019

 
Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft het Gerechtshof Amsterdam op 23 april 2019 met zijn (tussen)arrest alle door Euronext Amsterdam gevoerde argumenten en verweren verworpen en alle door de vereniging ingebrachte argumenten gehonoreerd.

Het hof heeft Euronext Amsterdam en de vereniging in het (tussen)arrest om nader informatie gevraagd. Met dit (tussen)arrest bekrachtigt het hof wel de eerdere veroordeling van Euronext Amsterdam door de kantonrechter. Omdat dit een (tussen)arrest is kon het hof pas tot een eindbeslissing komen over welke vordering van de vereniging op welke wijze zal worden toegewezen nadat het hof de in juli 2019 verstrekte informatie door Euronext Amsterdam en de vereniging heeft beoordeeld.

Inmiddels heeft het hof tweemaal - op 12 november en op 11 december - wijzing van arrest uitgesteld, de laatste maal tot 28 januari 2020. Het bestuur heeft ook op 28 januari 2020 geen zekerheid dat arrest gewezen zal worden, of dat het hof op die datum wederom tot uitstel beslist. Tegen de eindbeslissing van het gerechtshof staat de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad open.

Zoals de leden zijn geïnformeerd in de ledenvergadering op 29 mei 2019 ziet het bestuur in het (tussen)arrest van het hof de bevestiging van hetgeen altijd door hen is bepleit: gelijke pensioenbehandeling van gepensioneerden, gewezen deelnemers en huidige werknemers; herstel van de pensioenkorting met 1,55% en behoud van indexatie.

Het bestuur hoopt van harte dat in 2020 met de eindbeslissing van het gerechtshof een einde kan komen aan de periode van meer dan 10 jaar pensioenonzekerheid en pensioenonduidelijkheid.

Contributie
Zoals eerder vermeld zijn vanuit het oogpunt van gelijkheid en loyaliteit de leden met contributieachterstand aangeschreven met het verzoek om de achterstallige contributie alsnog te voldoen. Daarbij ook de mededeling dat, indien de achterstand niet wordt voldaan, zij zullen worden uitgeschreven als lid.
Bijna alle leden met contributieachterstand hebben de achterstand inmiddels voldaan.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, of heeft u vragen, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet