Nieuwsbrief nummer 41
5 juni 2020

Jaarvergadering vereniging 2020:

In verband met de risico’s en met het oog op de samenstelling van het ledenbestand van de vereniging met veel oudere leden heeft het bestuur besloten om in 2020 geen fysieke algemene jaarvergadering bijeen te roepen, maar te volstaan met een schriftelijke vergadering. Alle leden van de vereniging hebben ingestemd met deze wijze van vergadering. Alle leden hebben in deze schriftelijke vergadering de staat van baten en lasten en de balans over 2019 van de vereniging goedgekeurd en het bestuur decharge gegeven voor het beleid en bestuur in 2019. Het bestuur bedankt alle leden voor hun loyale medewerking aan deze bijzondere procedure in deze bijzondere tijd.

Hoger beroep Euronext Amsterdam – vereniging:

Verschillende leden hebben het bestuur gevraagd naar en over de voortgang van het hoger beroep, ingesteld door Euronext Amsterdam.

De rechtszaak van de vereniging tegen Euronext Amsterdam is gestart, met dagvaarding door de vereniging van Euronext Amsterdam voor de kantonrechter, op 31 mei 2014. De kantonrechter heeft Euronext Amsterdam verzocht te bezien of buiten rechte tot een minnelijke oplossing gekomen kon worden waarop Euronext Amsterdam, na verloop van flink wat maanden en aandringen, de vereniging uiteindelijk een uiterst minimaal en volstrekt onvoldoende schikkingsvoorstel heeft gedaan hetgeen door de leden van de vereniging om die reden met de grootst mogelijke meerderheid afgewezen. Na deze mislukking, die flink wat tijd heeft gekost, is Euronext Amsterdam door de kantonrechter in 2016 veroordeeld. Euronext Amsterdam heeft tegen het vonnis van de kantonrechter hoger beroep ingesteld op 25 oktober 2016 bij het Gerechtshof Amsterdam. Na wijzing van een tussenarrest in april 2019, heeft het Gerechtshof verschillende malen besloten tot uitstel van wijzing van eindarrest, laatstelijk tot 14 juli 2020. Het is onduidelijk of het Gerechtshof op deze datum arrest zal wijzen, of weer zal besluiten tot verder uitstel.

Het bestuur is zich ten volle bewust van de lange duur van deze rechtsgang, inmiddels ruim 6 jaar, maar heeft geen enkele mogelijkheid om dit te bespoedigen. Euronext Amsterdam heeft besloten hoger beroep in te stellen en in haar hoger beroepstukken zelfs aangegeven te overwegen de rechtsgang nog verder te willen doorzetten tot cassatie bij de Hoge Raad, in geval van een voor Euronext Amsterdam onwelgevallig arrest van het Gerechtshof. Het bestuur is van mening dat de vereniging, in het geval van cassatie door Euronext Amsterdam, geen andere keuze heeft dan mee te gaan in die cassatie. Dat zal dan betekenen dat een finaal rechtsoordeel nog langer op zich zal laten wachten, hetgeen bijzonder vervelend is voor alle leden van de vereniging, in het bijzonder voor de leden die al op leeftijd zijn en niet in de laatste plaats voor de leden die gedurende de rechtsprocedure zijn overleden.  Wel kan het Gerechtshof bij arrest besluiten dat haar beslissingen “uitvoerbaar zijn bij voorraad”, hetgeen wil zeggen dat uitvoering van het arrest van het Gerechtshof niet wordt tegengehouden door instelling van cassatie.

Ook vroegen leden, omdat zij Euronext Amsterdam kennen als een fatsoenlijke werkgever, of er, na wijzing van het tussenarrest door het Gerechtshof, niet in goed overleg tussen de vereniging en Euronext Amsterdam alsnog tot een vergelijk kan worden gekomen langs de lijnen van het tussenarrest. De vorige algemeen directeur van Euronext Amsterdam, de heer Maurice van Tilburg, was hierover duidelijk: Euronext Amsterdam wil geen overleg met de vereniging over een vergelijk en kiest er voor om het arrest van het Gerechtshof af te wachten. Ook de huidige algemeen directeur van Euronext Amsterdam, mevrouw Simone Huis in ’t Veld, heeft geen contact gezocht met het bestuur voor overleg. Het bestuur heeft Euronext Amsterdam daarentegen altijd gezegd open te staan voor overleg om tot een vergelijk te komen.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, of heeft u vragen, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet