Nieuwsbrief nummer 42
27 januari 2021

Hoger beroep Euronext Amsterdam – Vereniging

In aansluiting op de veroordeling van Euronext door de kantonrechter in 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam op 28 juli 2020 eindarrest gewezen in het juridisch conflict tussen de vereniging en Euronext Amsterdam over de pensioenrechten. Eerder, in april 2019, heeft het gerechtshof al beslist dat Euronext op alle door haar ingebrachte punten in het ongelijk wordt gesteld.

Met het eindarrest heeft het gerechtshof Euronext veroordeeld tot herstel van de korting van de pensioen(recht)en van de leden van de vereniging met 1,55%, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, en beslist dat hun pensioen(recht)en vanaf diezelfde datum moeten worden geïndexeerd met een gelijk percentage als waarmee de pensioenrechten van de werknemers van Euronext Amsterdam, in dienst op 1 januari 2014, zijn geïndexeerd.

Het bestuur beschouwt het eindarrest van 28 juli 2020 als een grote overwinning van en voor de leden van de vereniging, immers de korting op hun pensioen(recht)en wordt met terugwerkende kracht teniet gedaan en hun pensioen(recht)en moeten vanaf 1 januari 2014 worden geïndexeerd. Helaas heeft het gerechtshof beslist dat zijn arrest niet ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is, hetgeen wil zeggen dat, indien Euronext cassatie bij de Hoge Raad instelt, het arrest vooralsnog niet behoeft te worden uitgevoerd. Euronext heeft in oktober 2020 cassatie ingesteld.

Overleg met Euronext Amsterdam na arrest van juli 2020

Het bestuur heeft geprobeerd om, na wijzing van het eindarrest, in overleg te komen met Euronext om een passende oplossing te bereiken over de uitvoering van het eindarrest van het gerechtshof. 

De CEO van Euronext Amsterdam, mevrouw Huis in ‘t Veld, is elk overleg daarover uit de weg gegaan en een van haar medewerkers heeft het bestuur in september 2020 laten weten dat zij heeft besloten tegen de arresten van het gerechtshof in cassatie te komen bij Hoge Raad.

Het spijt het bestuur te moeten constateren dat Euronext, hoewel het gerechtshof heeft geoordeeld dat Euronext niet als goed werkgever heeft gehandeld jegens de leden van de vereniging, op geen wijze bereid is om tot een passende oplossing te komen en dat zij er voor kiest om, na 7 jaar slepende rechtszaken en ondanks de voor Euronext vernietigende uitspraken van kantonrechter en gerechtshof, haar gepensioneerden (waarvan velen op hoge leeftijd) en ex-werknemers nog langer in kou te laten staan.

Cassatieprocedure Euronext Amsterdam – Vereniging

Na het voor Euronext vernietigende tussenarrest van april 2019 en het eindarrest van 28 juli 2020 heeft Euronext besloten cassatie tegen de arresten in te stellen bij de Hoge Raad. Op 28 oktober 2020 heeft Euronext daartoe cassatieberoep aangetekend en een ‘Middel van Cassatie’ ingediend bij de Hoge Raad. Cassatie bij de Hoge Raad betekent niet dat Euronext de mogelijkheid heeft om voor de derde maal alles weer opnieuw ter beslissing voor te leggen. De Hoge Raad kan de arresten van het gerechtshof slechts ongedaan maken als het gerechtshof volgens de Hoge Raad een niet deugdelijk gemotiveerde beslissing heeft genomen of het recht onjuist heeft toegepast.

In het cassatieberoep betwist Euronext de beslissingen van het gerechtshof dat het de korting op de pensioen(recht)en van de leden van de vereniging ongedaan moet maken en dat het hun pensioen(recht)en op dezelfde wijze moet indexeren als waarmee de pensioen(recht)en van werknemers in dienst op 1 januari 2014 zijn geïndexeerd. Omdat Euronext heeft besloten in cassatie te gaan heeft ook de vereniging, op 18 december 2020, haar verweerschrift en ‘Incidenteel Middel van Cassatie’ ingediend bij de Hoge Raad. Het verweerschrift van de vereniging verwerpt het Middel van Cassatie van Euronext en in het Incidenteel Middel van Cassatie (cassatieberoep) vraagt de vereniging om nadere uitleg door de Hoge Raad van de beslissing van het gerechtshof over de plicht tot gelijke behandeling van de leden van de vereniging met de op 1 januari 2014 in dienst zijnde werknemers van Euronext met betrekking tot de indexering van hun pensioen(recht)en.

De Hoge Raad heeft besloten dat zowel Euronext als de vereniging hun schriftelijke inhoudelijke toelichting op het verweer en de cassatiemiddelen moeten indienen op 16 april 2021 waarna voor hen nog twee weken openstaan voor de wederzijdse reacties daarop (repliek en dupliek). Daarna volgt de conclusie (het advies) van de procureur generaal (of advocaat-generaal) aan de Hoge Raad met zijn beschouwingen over de zaak in het licht van de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur, waarna zowel de vereniging als Euronext daarop kunnen reageren. Pas daarna zal de Hoge Raad arrest wijzen waarin hij het arrest van het gerechtshof kan bevestigen of vernietigen.

Naar beste verwachting zal de Hoge Raad eind dit jaar dan wel begin 2022 arrest wijzen. Vernietiging van arresten van het gerechtshof vindt plaats in ongeveer 20% tot 30% van de gevallen. Indien de Hoge Raad de arresten van het hof onverhoopt zou vernietigen wordt de zaak doorgaans verwezen naar een ander gerechtshof voor een finale beslissing, waarbij dat andere gerechtshof de beslissingen van de Hoge Raad in acht moet nemen.

 De juridisch adviseur en advocaat van de vereniging in het door Euronext ingestelde en door de vereniging gewonnen hoger beroep is mr Van Leeuwen en in cassatie wordt de vereniging vertegenwoordigd door cassatieadvocaat mr Heering van kantoor BarentsKrans. De advocaat van Euronext in de door haar verloren procedures bij de kantonrechter en het gerechtshof is mr Voûte van kantoor LoyensLoeff en de cassatieadvocaat van Euronext is mr Scheltema van kantoor Pels Rijcken.

Erkentelijk

Het juridisch conflict tussen de vereniging en Euronext tot herstel van het pensioenonrecht loopt al 7 jaar, vanaf begin 2014. De vereniging heeft de juridische procedures kunnen bekostigen dankzij contributies en vrijwillige bijdragen van de leden. Het bestuur is de leden zeer erkentelijk voor hun doorlopende en loyale support, mentaal en financieel. Zonder dat had het bestuur deze missie niet kunnen volhouden en zonder dat hadden de juridische procedures vanaf 2014 en nu cassatie niet kunnen worden bekostigd. Het bestuur dankt alle leden voor het door hen in het bestuur gestelde vertrouwen!

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, of heeft u vragen, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet