Nieuwsbrief nummer 43
18 juni 2021

Jaarvergadering vereniging 2021

In verband met de risico’s en met het oog op de samenstelling van het ledenbestand van de vereniging met veel oudere leden heeft het bestuur de leden voorgesteld om ook in 2021 geen fysieke algemene jaarvergadering bijeen te roepen, maar te volstaan met een schriftelijke vergadering. Alle leden van de vereniging hebben ingestemd met deze wijze van vergadering.

Alle leden hebben in deze schriftelijke vergadering de staat van baten en lasten en de balans over 2020 van de vereniging goedgekeurd en het bestuur decharge gegeven voor het beleid en bestuur in 2020.

Daarnaast hebben de leden de notulen van de ledenvergadering 2020 goedgekeurd en ingestemd met een contributieronde in 2021.

Het bestuur bedankt alle leden voor hun loyale medewerking aan deze bijzondere procedure in deze bijzondere tijd.

Contributie 2021

Alle leden worden gevraagd om de contributie van €75,00 over 2021 over te maken op het rekeningnummer van de vereniging onder vermelding van ‘contributie 2021’:

Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam
IBAN: NL16 ABNA 0606083820.

Een aantal leden heeft de afgelopen weken de contributie al overgemaakt op de rekening van de vereniging, waarvoor hartelijk dank.

Cassatie Hoge Raad Euronext Amsterdam – vereniging

Zoals u weet heeft Euronext Amsterdam cassatie ingesteld tegen de voor haar vernietigende arresten van het Gerechtshof uit april 2019 en juli 2020.

Inmiddels zijn alle cassatiestukken uitgewisseld door de vereniging en Euronext Amsterdam. De cassatieadvocaat van de vereniging is de heer J-P. Heering van kantoor BarentsKrans en hij heeft het bestuur geïnformeerd dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad naar verwachting eind oktober 2021 zijn conclusie (zijn advies) aan de Hoge Raad zal toesturen.

Deze conclusie kan in belangrijke mate bepalend zijn voor het arrest van de Hoge Raad alhoewel de Hoge Raad ook kan en mag afwijken van de conclusie. Zowel de vereniging als Euronext Amsterdam krijgen een kopie van de conclusie met de mogelijkheid om daarop te reageren met een zogenoemde Borgersbrief. De noodzaak daartoe is voor het bestuur afhankelijk van de inhoud van de conclusie van de advocaat-generaal.

Naar beste huidig inzicht is de verwachting dat de Hoge Raad in de eerste helft van 2022 arrest zal wijzen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Hoge Raad de zaak dan voor een finale beslissing doorverwijzen naar een ander Gerechtshof dan het Gerechtshof dat in juli 2020 in deze zaak arrest heeft gewezen. Dat andere Gerechtshof moet zich dan wel baseren op de beslissingen in het arrest van de Hoge Raad. Die doorverwijzing zal helaas weer tijdverlies met zich meebrengen.

Vraag en antwoord naar aanleiding van de stukken van de ledenvergadering

Hieronder een korte samenvatting van gestelde vragen en antwoorden.

Vraag: Waar komt het verschil in ledenaantal van de vereniging over de afgelopen jaren vandaan.
Antwoord: De wijziging in ledenaantal is toe te schrijven aan sterfgevallen, aan het definitief schrappen als lid na uitblijven van betaling van de contributie en aan opzegging van lidmaatschap. Ultimo 2020 heeft de vereniging 121 stemgerechtigde leden.

Vraag: Is de Raad van Commissarissen van Euronext door het bestuur op de hoogte gesteld dat de CEO van Euronext Amsterdam, mevrouw S. Huis in ’t Veld, elk overleg met het bestuur heeft geweigerd om te bezien om, na de voor Euronext vernietigende arresten van het Gerechtshof, in gezamenlijk overleg te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing voor het conflict.
Antwoord: Het bestuur heeft de president commissaris van Euronext en van Euronext Amsterdam, de heer D. Sluimers, hiervan op de hoogte gesteld. Wat hiermee door de heer Sluimers is gedaan is niet bekend, maar heeft in ieder geval tot op vandaag niet geleid tot een merkbare andere opstelling van Euronext.

Vraag: Wat kunnen de mogelijke gevolgen zijn van het aankomende arrest van de Hoge Raad voor de vereniging.
Antwoord: Euronext heeft cassatie ingesteld tegen de arresten van het Gerechtshof; de vereniging heeft in cassatie gevraagd om nadere uitleg van het arrest van het Gerechtshof. In het jaarverslag 2020 schrijft Euronext dat het Gerechtshof de Pensioenwet onjuist heeft toegepast en om onverklaarbare reden belangrijke feiten verkeerd heeft ingeschat. In de cassatie motivatie stelt Euronext dat de Hoge Raad de beslissingen van het Gerechtshof tot herstel van de pensioenkorting en gelijke indexatie met op 1 januari 2014 actieve werknemers daarom en geheel moet verwerpen.

Euronext heeft ondanks het voor haar vernietigende arrest van het Gerechtshof van juli 2020 en de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen geen voorziening dan wel een post niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen in de jaarrekening 2020; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de AFM die voor een vergelijkbare casus dat wel heeft gedaan in haar jaarrekening 2020.

Het bestuur en zijn advocaten kunnen geen uitspraak doen over hoe de Hoge Raad zal gaan beslissen. In ongeveer 1/3 van de cassatiezaken wordt het arrest van het Gerechtshof vernietigd. De Hoge Raad kan op 3 manieren beslissen: (a) het arrest van het Gerechtshof wordt bevestigd, (b) het arrest wordt vernietigd, (c) het arrest wordt gedeeltelijk vernietigd. Indien sprake is van (a) of (b) is de beslissing duidelijk. In geval van (a) blijven de beslissingen van het Gerechtshof staan. In geval van (b) worden die beslissingen vernietigd. In geval van (c) valt niet in te schatten welke de gevolgen zijn omdat dat volledig afhankelijk is van de beslissing(en) van de Hoge Raad. Ten aanzien van proceskosten in cassatie kan door de Hoge Raad worden beslist dat een van de partijen daartoe wordt veroordeeld of dat partijen hun eigen kosten moeten dragen.

Naar zeer grote waarschijnlijkheid zal de Hoge Raad na wijzing van arrest naar een ander Gerechtshof dan het Gerechtshof dat in deze zaak arrest heeft gewezen doorverwijzen voor een eindbeslissing. Dat andere Gerechtshof zal dan moeten beslissen conform de beslissing(en) van de Hoge Raad en dat Gerechtshof zal ook besluiten over de finale proceskostenveroordeling. Voor de behandeling van de zaak door dat andere Gerechtshof zal de vereniging wederom ondersteuning van een advocaat nodig hebben. Niet valt nu in te schatten in welke mate ondersteuning nodig is en hoe hoog de daarmee verband houdende kosten zullen zijn. Voor de hoogte van een veroordeling in de proceskosten bestaan geen standaarden.

Om op alle scenario’s goed voorbereid te zijn heeft het bestuur de leden voorgesteld in te stemmen met een contributieronde in 2021. Indien er na afronding van de juridische procedure en het conflict met Euronext Amsterdam geld overblijft zal het bestuur een voorstel aan de leden doen hoe dat overblijvende deel te retourneren aan de leden. Voor alle duidelijkheid: de leden van het bestuur hebben en zullen geen enkele tijd- of onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden voor de vereniging.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, of heeft u vragen, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet