Nieuwsbrief 3
16 juli 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

In vervolg op onze vorige nieuwsbrief van 19 juni jl. gaat het bestuur van de vereniging in deze nieuwsbrief in op de belangrijke en meest recente ontwikkelingen.

Ondanks brieven aan en gesprekken met de leiding van Euronext Amsterdam (EA) en ons Pensioenfonds Mercurius Amsterdam (PMA) is nog geen gevolg gegeven aan het dringende verzoek van de vereniging om gezamenlijk met de betrokken partijen, waaronder de vereniging, te overleggen over alternatieve oplossingen en om het besluit van EA om de nu bestaande uitvoeringsovereenkomst tussen EA en PMA te beëindigen per 1 januari a.s. met (tenminste) één jaar uit te stellen.

Inmiddels is de datum van 1 juli 2013, waarop de bij PMA aangesloten werkgevers hun verzoek tot waardeoverdracht aan PMA moesten melden, verstreken. EA en LCH.Clearnet hebben een dergelijk verzoek niet gedaan, de andere werkgevers, AFM, Euroclear en DSI wel. EA is van plan om een contract af te sluiten met een verzekeraar alleen voor de op 1 januari 2014 in dienst zijnde werknemers en alleen voor hun pensioenopbouw na 1 januari 2014. De formele gevolgen van dit besluit van EA zijn beschreven in de nieuwsbrief van PMA van juni jl. die is gepubliceerd op de PMA website en die alle PMA deelnemers hebben ontvangen. Dit betekent volgens PMA voor wat betreft EA en LCH.Clearnet: ‘dat PMA de tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioenen ook ná 1 januari 2014 moet blijven uitvoeren en/of moet onderbrengen bij een nieuwe – door PMA uitgekozen – uitvoerder. Het bestuur (van PMA) onderzoekt op welke wijze de opgebouwde pensioenen ondergebracht gaan worden en of PMA wordt voortgezet na de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomsten met de werkgevers.’

Het bestuur van de vereniging heeft zich, na van het besluit van EA kennis te hebben genomen, beraden over de gevolgen voor onze leden en hierover nog vóór 1 juli jl. brieven aan EA en PMA gezonden. In de eerste brief aan EA heeft het bestuur aangegeven dat EA niet zonder meer afstand kan en mag nemen van haar verantwoordelijkheid voor de door zijn (ex)-werknemers tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioenrechten door deze eenzijdig neer te leggen bij PMA. Daarnaast heeft het bestuur het pleidooi voor uitstel van besluiten en voorafgaande gezamenlijk onderzoek en evaluatie van alternatieve scenario´s herhaald.

Door bemiddeling van EA, en met toestemming van PMA, heeft het bestuur vervolgens een gesprek gehad met het team van een verzekeraar dat voor EA een offerte voor de waardeoverdracht van de door de gepensioneerden, ex-werknemers en werknemers van EA tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioenen naar die verzekeraar heeft voorbereid. Deze offerte houdt - onder voorbehoud van de marktomstandigheden per 1 januari 2014 - in dat de door deze groep tot 1 januari 2014 opgebouwde rechten via individuele polissen worden omgezet in niet geïndexeerde levenslange, en dus nominaal gefixeerde en altijd gelijkblijvende, uitkeringen ter hoogte van de huidige pensioenen en pensioenrechten met een compensatie van de 3% korting per 1 april jl..

Deze offerte van de verzekeraar heeft het bestuur aanleiding gegeven tot een tweede brief waarin wij EA hebben medegedeeld dat de offerte van de verzekeraar onvoldoende en te beperkt is omdat deze niet voldoet aan het uitgangspunt van behoud van de opgebouwde pensioenrechten vanwege het ontbreken van ook maar enige vorm van inflatiecorrectie (indexering). Onze huidige pensioenvoorwaarden kennen de mogelijkheid van indexatie immers wel. Indien PMA gedwongen wordt om door de opstelling van EA ook een verzekerde oplossing te kiezen die indexatie mogelijkheden in de toekomst volledig uitsluit, is er volgens het bestuur van de vereniging sprake van een onaanvaardbare wijziging en verslechtering van onze pensioenvoorwaarden. Bovendien ontbreekt na de omzetting in een individuele polis elke vorm van inspraak en is er sprake van een - tegenwoordig niet meer imaginair - tegenpartijrisico. Er is daarom naar het oordeel van het bestuur eens te meer aanleiding tot een serieus onderzoek naar alternatieve scenario´s, zoals offertes inclusief indexatiemogelijkheid van andere pensioenuitvoerders/verzekeraars, een (tijdelijke) voortzetting van PMA dan wel aansluiting bij een ander pensioenfonds alvorens een zeer vergaand besluit te nemen met onherroepelijke en onomkeerbare gevolgen voor de gepensioneerden, ex-werknemers en werknemers van EA.

Verder heeft het bestuur aangegeven dat het besluit van EA om geen verzoek tot waardeoverdracht te doen ertoe leidt dat PMA een ‘dood fonds’ wordt met een zeer gelimiteerd toekomstperspectief. Bovendien worden ook de werknemers die nu in dienst zijn van EA geconfronteerd met een pensioenbreuk omdat door het besluit van EA ook de door hen tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioenrechten nominaal worden gefixeerd en er voor hen geen mogelijkheid is tot individuele waardeoverdracht. Het besluit van EA om alleen verantwoordelijkheid te houden voor de pensioenopbouw ná 1 januari  2014 voor de dan in dienst zijnde werknemers is daarom niet alleen zeer nadelig voor de gepensioneerden en slapers, maar ook voor de huidige EA werknemers.


In de derde plaats heeft het bestuur aandacht gevraagd voor het feit dat de uiteenlopende procedures en de verschillende beleidskeuzen van de bij PMA aangesloten werkgevers naar het oordeel van het bestuur onvermijdelijk zullen leiden tot verschillen in behandeling en tot verschillende resultaten tussen de bloedgroepen binnen PMA die naar mening van het bestuur in strijd is met de collectiviteit van het PMA fonds en met de evenwichtige belangenbehartiging. In dat geval zullen deze verschillen naar mening van het bestuur volledig financieel gecompenseerd moeten worden.

Overeenkomstige brieven zijn door het bestuur verzonden naar het PMA bestuur, gezien zijn medeverantwoordelijkheid. Kopieën van de brieven zijn naar de voorzitters van de ondernemingsraad, de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan verstuurd.

Gezien de nieuwe ontwikkelingen is er naar het oordeel van het bestuur nu nog meer aanleiding tot een serieus en gezamenlijk onderzoek van EA, PMA en alle andere betrokken partijen naar alternatieve scenario´s alvorens vergaande en onherroepelijke besluiten te nemen.

Het bestuur blijft met EA en PMA in gesprek en verwacht wordt dat het PMA bestuur begin augustus a.s. de resultaten van zijn onderzoek naar de alternatieve scenario’s zal presenteren. Het bestuur van de vereniging hoopt daarna in de gelegenheid te zijn om deze in een ledenvergadering van de vereniging met de leden te bespreken.

Inmiddels hebben ook de media belangstelling voor de ontstane situatie getoond. Het bestuur verzoekt de leden om de woordvoering zoveel mogelijk naar het bestuur te leiden.

Wij blijven u van de verdere ontwikkelingen in komende nieuwsbrieven op de hoogte houden.


Mocht u vragen of suggesties hebben, graag per mail naar: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn van Ittersum (voorzitter)
Herman Genet
Eelco Hessling