Nieuwsbrief 4
21 augustus 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

De aanleiding voor deze vierde Nieuwsbrief is de uitnodiging van het Pensioenfonds Mercurius (PMA) voor een bijeenkomst - in het bijzonder gericht op de deelnemers van Euronext Amsterdam, te houden op maandag 26 augustus a.s. om 14 uur op Beursplein 5. PMA schrijft dat aanmelding moet plaatsvinden op uiterlijk 15 augustus, maar heeft de vereniging bericht dat ook aanmeldingen na 15 augustus zullen worden gehonoreerd.

Het is een informatieve bijeenkomst, er zullen dus geen besluiten ter stemming worden voorgelegd door het bestuur van PMA. Het bestuur van PMA en de CEO van Euronext Amsterdam, de heer Cees Vermaas, zullen een presentatie geven over de mogelijke toekomstscenario’s voor onze pensioenen na 1 januari 2014. In verband met het grote financiële belang voor allen, roept het bestuur van de vereniging alle leden op om bij deze vergadering aanwezig te zijn en daar uw bezorgdheid en mening kenbaar te maken.

Zoals u weet hebben de werkgevers die de pensioenen van hun (ex)werknemers hebben ondergebracht bij PMA besloten de uitvoeringsovereenkomst met PMA op te zeggen per 1 januari 2014. Door geen verzoek te doen voor collectieve waardeoverdracht heeft onze werkgever, Euronext Amsterdam, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld de AFM heeft gedaan, de handen van ons afgetrokken en de toekomst van de pensioenen van gepensioneerden, slapers en de pensioenopbouw van de actieve werknemers tot 1 januari 2014 in handen gelegd van PMA.

Het bestuur van de vereniging heeft zich vanaf het begin op het standpunt gesteld alleen akkoord te zullen gaan met dit besluit van Euronext Amsterdam indien er sprake is van volledig behoud van onze pensioenrechten, waaronder correctie van de 3% korting van 1 april jl. en handhaving van de indexatieclausule. Van PMA verwacht het bestuur dat het zal zorgdragen voor een evenwichtige belangenbehartiging van alle deelnemers van PMA en dat binnen de collectiviteit van ons pensioenfonds deelnemers van de AFM niet verschillend behandeld zullen worden van de Euronext Amsterdam deelnemers. Helaas vreest het bestuur dat, ondanks overleg met en brieven naar het bestuur van PMA en naar de directie van Euronext Amsterdam de voorgenomen besluiten aan geen van deze twee eisen zullen voldoen.

De AFM heeft bekend gemaakt om een eigen pensioenfonds op te richten voor zijn werknemers, gepensioneerden en slapers, in afwachting van opname in een groter bestaand pensioenfonds. Omdat Euronext Amsterdam, anders dan de AFM, geen verantwoordelijkheid meer wil houden voor zijn gepensioneerden en slapers, zal het bestuur van PMA voor onze pensioenen na 1 januari 2014 vermoedelijk gaan besluiten tot overdracht van ons pensioenvermogen naar een verzekeraar en daarna tot liquidatie van het pensioenfonds. Daarbij weigert Euronext Amsterdam tot nu toe om de ontbrekende financiële middelen toe te zeggen om de nu in ons pensioenreglement opgenomen en geldende indexatieclausule te kunnen handhaven. Verlies van de mogelijkheid tot indexatie betekent op korte of langere termijn (afhankelijk van de hoogte van de inflatie) onvermijdelijk een onaanvaardbare aantasting van de koopkracht van onze pensioenen. Bij een historisch gezien matige inflatie zoals in 2012 zal de koopkracht van onze pensioenen na 20 jaar zijn gehalveerd.
 
De afgelopen weken heeft het bestuur opnieuw contact gehad met de directie van Euronext Amsterdam en de voorzitter van het bestuur van PMA om de standpunten van de vereniging toe te lichten. Het Financieele Dagblad heeft in een voorpagina artikel aandacht gegeven aan ons conflict en de standpunten van de vereniging toegelicht. Ook het interview op BNR radio met Boudewijn van Ittersum heeft veel aandacht getrokken. Het bestuur van de vereniging is recent in overleg gegaan met De Unie. De Unie is de vakbond die een tot en met 2016 lopende pensioen-cao met Euronext Amsterdam heeft afgesloten en die de pensioenbelangen behartigt niet alleen van de actieve werknemers, maar ook van de gepensioneerden en slapers. Voor de werknemers die op 1 januari 2014 in dienst zijn bij Euronext Amsterdam dreigt door de door Euronext Amsterdam voorgenomen besluitvorming een grote extra verslechtering doordat zij naast een nominale fixering van hun tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioenrechten ook zullen worden geconfronteerd met een pensioenbreuk. Daarom heeft het bestuur van de vereniging contact gezocht met de OR van Euronext Amsterdam en met De Unie om te streven naar een gezamenlijke oplossing voor gepensioneerden, slapers en huidige werknemers van Euronext Amsterdam 

De huidige stand van zaken is dat, ondanks aandringen van de vereniging gedurende vele maanden, voor de twee hiervoor genoemde kernproblemen - (a) behoud van de huidige pensioenrechten, waaronder de indexatieclausule en (b) gelijke behandeling van alle deelnemers van PMA - nog steeds geen oplossing is gevonden. Inmiddels wordt de beschikbare tijd voor deze zeer ingrijpende besluitvorming volgens het door het bestuur van PMA opgestelde tijdschema heel erg kort. Volgens dit tijdschema neemt het PMA bestuur op 29 augustus a.s. een voorgenomen besluit, waarover de deelnemersraad van PMA uiterlijk op 24 september a.s. een advies moet uitbrengen.
Het definitieve besluit zou dan een paar dagen na het advies van de deelnemersraad, op 29 september, door het PMA bestuur genomen moeten worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan DNB.  Afhankelijk van de informatie die PMA en Euronext Amsterdam de deelnemers zal geven in de deelnemersbijeenkomst van 26 augustus a.s. zal het bestuur van de vereniging de leden vermoedelijk verdergaande stappen voorstellen, en de leden daarover zo snel mogelijk na de deelnemersbijeenkomst informeren. Daartoe wil het bestuur half september een ledenvergadering bijeenroepen.

Laat ons uw vragen, opmerkingen en aanbevelingen weten op emailadres: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet, secretaris