Nieuwsbrief 5
29 augustus 2013

Deelnemersbijeenkomst Pensioenfonds Mercurius Amsterdam, (PMA) gehouden op 26 augustus 2013

Er was een goede opkomst; de verschillende categorieën leden en actieven waren redelijk vertegenwoordigd. Vooral voor degenen die niet aanwezig konden zijn, vermelden we hier de meest relevante punten. PMA heeft een volledig verslag toegezegd, dat op korte termijn aan alle deelnemers zal worden gezonden.
In de bijeenkomst is door Dick Vis, voorzitter van PMA, een toelichting gegeven op de stand van zaken. Eind september moet er een (voorgenomen) besluit worden genomen door het PMA-bestuur over de toekomst van onze pensioenen. De Deelnemersraad krijgt dan gelegenheid advies uit te brengen en instemming van De Nederlandsche Bank is vereist. De beoogde ingangsdatum is nog steeds 1 januari a.s. Herhaald werd door Dick Vis en Cees Vermaas, CEO van Euronext Amsterdam (EA), dat EA geen verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van de pensioenen van de gepensioneerden en slapers en het tot 1 januari 2014 opgebouwd pensioenvermogen van de actieve werknemers. De AFM laat daarentegen haar gepensioneerden en slapers niet in de steek en heeft aangekondigd PMA te willen verlaten om met haar gepensioneerden, slapers en actieve werknemers een nieuw pensioenfonds op te richten. Daartoe moet het PMA-bestuur instemmen met een zogenoemde ‘collectieve waardeoverdracht’ voor het door de AFM deelnemers opgebouwde pensioenvermogen naar het nieuwe pensioenfonds van de AFM. Vanwege de beslissing van de AFM om met haar hele deelnemersgroep en vermogensopbouw te vertrekken uit Mercurius ziet, zo verklaarde Cees Vermaas, EA zich gedwongen om vanaf 1 januari 2014  de verantwoordelijkheid voor de pensioenen van zijn ex-werknemers en gepensioneerden, alsmede de opgebouwde rechten van de actieven bij PMA te leggen. Euronext Amsterdam houdt na 1 januari 2014 dan alleen verantwoordelijkheid voor de toekomstige pensioenopbouw van de actieve werknemers die in dienst zijn op 1 januari 2014.

Dick Vis presenteerde vervolgens de opties die het PMA-bestuur bekijkt. De eerste, een zelfstandige voortzetting van PMA als ‘gesloten’ fonds voor de gepensioneerden, slapers en opgebouwde rechten van de actieven tot 1 januari a.s. ziet PMA niet als realistisch en levensvatbaar. Genoemd werden de risico’s en het beperkte rendement vanwege de kleine omvang en het ontbreken van premie-inkomsten, alsmede de relatief hoge kosten, m.n. omdat EA niet meer, zoals nu wel het geval is, in de kosten van de administratie (dan begroot op circa een half miljoen euro) zal voorzien. De twee overblijvende opties zijn volgens het PMA-bestuur  aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds dan wel overdracht van het pensioenvermogen aan een verzekeraar. Het PMA-bestuur overlegt nog met een bedrijfstakpensioenfonds; over de inhoud hiervan kon Dick Vis nog niet veel zeggen. Overdracht van ons pensioenvermogen naar een verzekeraar zal in verband met de huidige lage dekkingsgraad vermoedelijk tot gevolg hebben dat, naast het zogenaamde tegenpartijrisico, onze pensioenen nominaal gefixeerd zullen worden, dus worden vastgezet op het huidige niveau. Dus géén mogelijkheid van indexatie/ inflatiecorrectie meer. Omdat de verwachting is dat de inflatie de komende jaren zal stijgen zal dat tot gevolg zal hebben dat onze pensioenen snel zullen verwateren en dat de koopkracht van onze pensioenen snel zal afnemen. Voor actieve werknemers van Euronext Amsterdam blijft na 1 januari 2014 nog de mogelijkheid om via arbeidsvoorwaardenoverleg de negatieve consequenties voor hun pensioenen en pensioenopbouw te compenseren; gepensioneerden en slapers hebben die mogelijkheid dan niet. Andere opties ziet het PMA bestuur niet.

Door verschillende aanwezigen werd kritiek geuit op het gepresenteerde. Gesteld werd dat het PMA bestuur moet uitgaan van oplossingen die de huidige rechten in stand houden. Door alleen voortzetting van PMA in een  ‘gesloten’ variant te onderzoeken, worden de mogelijkheden beperkt. Er werd door verschillende sprekers sterk bij EA en PMA aangedrongen op onderzoek naar de voordelen van de ‘open’ variant, dus inclusief  de pensioenopbouw van de actieven. Na enige discussie ging Cees Vermaas akkoord met een dergelijk onderzoek binnen de twee komende weken, met technische assistentie. Hiermee is inmiddels een begin gemaakt. Ook bij de offertes van de verzekeraars dient uitgegaan te worden van varianten met en zonder actieve opbouw en handhaving van de bestaande rechten, waaronder de indexatieclausule. Door een variant met en zonder handhaving te vragen ontstaat duidelijkheid welk bedrag ontbreekt, zodat PMA weet wat van EA gevraagd moet worden. Hetzelfde geldt voor de varianten bij toetreding van een bedrijfspensioenfonds.
Verschillende aanwezigen  kregen de indruk dat het PMA-bestuur koste wat kost het pensioenfonds wil liquideren aan het eind van 2013. Omdat er geen redenen zijn om haast te maken  en omdat de besluiten  enorme en onherroepelijke gevolgen zullen hebben voor de gepensioneerden en slapers, werd aangedrongen op uitstel van beslissingen. Het PMA-bestuur werd verzocht om in overleg met de vijf werkgevers meer tijd te nemen om  een zorgvuldige besluitvorming mogelijk te maken. Het beste zou zijn de uitvoeringsovereenkomsten met 1 jaar te verlengen.
 
Ook werd erop aangedrongen om  géén beslissing te nemen over het verzoek van de AFM tot collectieve waardeoverdracht totdat een aanvaardbare oplossing is gevonden voor alle bloedgroepen. AFM kan niet zomaar vertrekken. Immers PMA is nog steeds één ondernemingspensioenfonds, met één collectief pensioenvermogen, met één gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle aan Mercurius verbonden werkgevers. Van de zijde van de deskundige van PMA, Ruud Sprenkels, werd bevestigd dat PMA geen onderscheid mag maken tussen de (groepen) deelnemers.
 
Dick Vis zegde aan het slot toe de genoemde punten mee te zullen nemen in de komende besluitvorming. Hem werd tenslotte gevraagd om de deelnemers vooraf te informeren over de besluiten die het PMA-bestuur van Mercurius voornemens is te gaan nemen. Dit stelt de betrokkenen in staat tijdig te reageren en voorkomt conflicten.
 
Tenslotte zette Peter Bezemer, voorzitter van de Deelnemersraad, de werkwijze van de raad uiteen. Er wordt regelmatig overlegd met het PMA-bestuur en er zijn al enkele adviezen afgerond. Hij noemt expliciet dat de raad niet heeft ingestemd met de kortingen van 1 april j.l. en zich haar oordeel hierover voorbehouden heeft totdat het totale pakket per 1 januari a.s. bekend is. Hij deelt de zorgen die tijdens de bijeenkomst zijn geuit en de raad zal hiermee bij de formulering van haar adviezen rekening houden. Gedacht wordt aan het organiseren van een bijeenkomst voor de deelnemers, waarin het advies over de komende liquidatie besproken zal worden. Hierbij zal ook de vereniging worden betrokken.

Analyse arbeidscontracten  en inschakelen rechtsbijstandverzekering

Zoals u in deze vijfde Nieuwsbrief van de vereniging kunt lezen, is Euronext Amsterdam  van plan  om alleen voor de op 1 januari 2014 in dienst zijnde werknemers een pensioenverzekering af te sluiten en daarmee afstand te nemen van de door de gepensioneerden, slapers en actieven opgebouwde pensioenrechten tot die datum. Deze rechten blijven dan achter bij ons pensioenfonds Mercurius. Vermoedelijk zal PMA besluiten om deze door ons opgebouwde rechten per 1 januari 2014 onder te brengen bij een verzekeraar, waarna het pensioenfonds zich zal liquideren. Het PMA-bestuur  kan dit zelfstandig besluiten, onder goedkeuring van DNB, de instemming van de deelnemers hoeft niet te worden gevraagd. De door PMA te selecteren verzekerde regeling zal vermoedelijk negatieve gevolgen  hebben voor gepensioneerden, slapers en actieven omdat – zonder een bijstorting door Euronext Amsterdam – niet meer dan een nominaal gefixeerde - dus altijd gelijkblijvende - pensioenuitkering kan worden geboden, zonder enig vooruitzicht op koopkrachtbehoud, dus zonder indexatie/inflatiecorrectie.
In verband met de korte resterende termijnen van besluitvorming wil het bestuur van vereniging zich tijdig voorbereiden om de genoemde besluiten zo nodig bij de rechter aan te vechten. Daarbij kan een belangrijk onderdeel van het pleidooi de formulering van uw arbeidscontract zijn, en dan met name de pensioenparagraaf daarin. In verband hiermee verzoekt het bestuur u om de vereniging vertrouwelijk een kopie toe te sturen van uw individuele arbeidscontract met Euronext Amsterdam/AEX/Vereniging voor de Effectenhandel/Optiebeurs, zo u wenst met doorhaling van gegevens waarvan u wenst dat die niet bij ons bekend worden. Wij vragen hierom om - juridisch - te kunnen bezien of uw arbeidscontract bepalingen bevat op grond waarvan u zich kunt beroepen op een pensioengarantie van Euronext Amsterdam. Indien er argumenten zijn om zulk een pensioengarantie aan te nemen zal het bestuur u adviseren dat u, indien u zo’n verzekering heeft, in overleg treedt met uw rechtsbijstandsverzekeraar om Euronext Amsterdam en/of het bestuur van Mercurius aansprakelijk te stellen en genoegdoening te vragen voor én de op 1 april 2013 doorgevoerde korting van uw individueel opgebouwde pensioenrechten, én voor het schrappen van de indexatie-clausule in uw verzekerde pensioenregeling na 1 januari 2014. Dit  laatste is overigens nog afhankelijk van de definitieve beslissingen die nog door Euronext Amsterdam en Mercurius genomen moeten worden.
Afhankelijk van de analyse van uw arbeidscontracten zal het bestuur van de vereniging een voorstel kunnen doen om tot een gezamenlijke actie van de deelnemers met hun rechtsbijstandsverzekeraars over te gaan. Het is het bestuur van de vereniging bekend dat er Mercurius deelnemers zijn waarvan de rechtsbijstandsverzekeraar reeds in verweer is gegaan tegen de kortingsmaatregel. U kunt een kopie van uw arbeidscontract – bij voorkeur – scannen en e-mailen naar emailadres: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com. Vergeet u dan niet te vermelden of u een rechtsbijstandsverzekeraar heeft, en zo ja, welke dat is. Kunt u niet scannen en emailen; stuurt u dan per post een kopie op naar Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam, p/a H. Genet; Titiaanstraat 35-2; 1077 RG Amsterdam. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Vergadering Vereniging van pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

Het bestuur van de vereniging zal op korte termijn een vergadering voor alle leden uitschrijven. In verband met lopende acties, zal deze vergadering waarschijnlijk pas in de tweede helft van september plaatsvinden. Datum en plaats zijn nog niet bekend op het moment dat dit document verschijnt.
De agenda en andere gegevens zullen tijdig naar alle leden worden verstuurd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Herman Genet, secretaris
Eelco Hessling, penningmeester