Oproep voor de eerste ledenvergadering van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam


Donderdag 10 oktober, 14.00 uur – 16.00 uur

Vergaderlocatie:  MUZYQ ; Atlantisplein 1, 1093 NE Amsterdam, 020-4625950

U wordt verzocht u voor deze vergadering aan te melden op het e-mail adres van de Vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.
Indien u verhinderd bent kunt u een volmacht afgeven aan een medelid of aan de voorzitter van het bestuur, Boudewijn van Ittersum. De tekst die u voor de volmacht kunt gebruiken vindt u bij de toelichting op de agenda.

Agenda ledenvergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

1. Opening en mededelingen

a. statuten van de vereniging

b. samenstelling bestuur

c. benoeming kascommissie vereniging

d. benoeming raad van advies

e. leden vereniging

f. toelichting van de penningmeester op de financiën van de vereniging

2. Toelichting door het bestuur op zijn activiteiten in de loop van 2013

3. Voorstel bestuur ten aanzien van juridische procedure jegens Euronext Amsterdam en Pensioenfonds Mercurius

a. zie bijlage besluitvorming bestuur Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

b. zie bijlage brieven advocaat Doornik 18 september 2013

c. toelichting advocaat Doornik en het bestuur van de vereniging

4. Contributie

5. Sluiting

 

 

Zie hier voor de routebeschrijving.

Toelichting agendapunt 1:

De statuten van de vereniging zijn gepubliceerd op de website van de vereniging. Het bestuur zal een korte toelichting geven bij de belangrijkste uit de statuten voortvloeiende zaken.

Het bestuur stelt voor dat de leden de benoeming van de heren Boudewijn Van Ittersum, Eelco Hessling en Herman Genet als bestuurslid en respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris bevestigen tot 1 juli 2015. In de jaarvergadering in 2014 zal de bestuurs­samenstelling voor het daarop volgende jaar opnieuw aan de leden worden voorgelegd.
Het bestuur stelt voor geen nieuwe bestuursleden te benoemen. Vanuit de leden zijn ook geen voorstellen ontvangen voor de benoeming van nieuwe bestuursleden.

Het bestuur zal staande de vergadering een voorstel doen tot benoeming van twee leden als lid van de kascommissie voor een periode tot 31 december 2016.

Het bestuur heeft het voornemen om een Raad van Advies in te stellen.

De vereniging heeft ruim 120 leden. Het bestuur streeft er naar om het draagvlak van de vereniging te vergroten door uitbreiding van het aantal leden. Dit wordt echter bemoeilijkt door de weigering van het bestuur van ons Pensioenfonds Mercurius en van Euronext Amsterdam om ons de adressen van de doelgroep van de vereniging te verschaffen.

De penningmeester van de vereniging, Eelco Hessling, zal een korte toelichting geven over de stand van de financiën van de vereniging.

Toelichting agendapunt 2:

De vereniging is opgericht in april 2013. De voorzitter zal verslag doen van de werkzaamheden van het bestuur in 2013.

Toelichting agendapunt 3:

Verwezen wordt naar de brieven van de advocaat van de vereniging, de heer Frank Doornik, gedateerd 18 september 2013, een brief aan PMA en een brief aan Euronext, alsmede naar de mededeling waarin het bestuur van ons Pensioenfonds Mercurius zijn voorgenomen besluiten bekendmaakt aan de deelnemers. Ter info tevens een screenshot van de site van PMA.

Het door het bestuur van Pensioenfonds Mercurius voorgenomen besluit heeft grote nadelige gevolgen voor de Euronext Amsterdam deelnemers.
Ook weigert Euronext Amsterdam om na 1 januari 2014 verantwoor­delijk te blijven voor een fatsoenlijke pensioenregeling voor zijn gepensio­neerden en slapers.

Het bestuur van de vereniging heeft Frank Doornik gevraagd om de standpunten van het bestuur hierover formeel weer te geven in brieven, gericht aan het bestuur van ons Pensioenfonds Mercurius en aan de CEO van onze voormalige werkgever, Cees Vermaas.

Frank Doornik en het bestuur zullen in de vergadering een toelichting geven op deze twee brieven, alsmede op de daarop ontvangen reacties. Het bestuur zal daarop de ledenvergadering het voorstel doen om zowel het bestuur van ons Pensioenfonds Mercurius, als Euronext Amsterdam in rechte aan te spreken; dit onder het voorbehoud dat Mercurius en Euronext Amsterdam hun eerder ingenomen standpunten niet ingrijpend wijzigen.

Toelichting agendapunt 4:

Een juridische procedure tegen zowel het bestuur van ons Pensioenfonds Mercurius als tegen Euronext Amsterdam vraagt om aanvulling van het inkomen van de vereniging. Het bestuur stelt daarom voor om alle leden, na de eerdere contributiebetaling van 75 euro, een extra bijdrage van 100 euro te vragen. Omdat deze bijdrage onvoldoende zal zijn voor de bekostiging van de gehele procedure zal een beperkte groep leden gevraagd worden om een aanmerkelijk hoger bedrag bij te dragen.

Volmacht

Als u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn kunt u een volmacht afgeven aan een ander lid van de vereniging die wel aanwezig is of aan de voorzitter van het bestuur.

Als u een medelid een volmacht wilt geven stuur dan de volgende tekst naar het e-mailadres pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com

Hierbij verklaar ik [ naam en voornaam ] dat ik lid ben van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam en als zodanig stemgerechtigd ben in de ledenvergaderingen van de vereniging. Gezien mijn afwezigheid op de ledenvergadering van de vereniging wens ik dat bij stemming gedurende de vergadering mijn stem zal worden uitgebracht door [ naam wel aanwezig medelid ].
Getekend, [ naam en voornaam ]  

Als u de voorzitter een volmacht wilt geven, stuur dan de volgende tekst naar het e-mailadres pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com

Hierbij verklaar ik [ naam en voornaam ] dat ik lid ben van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam en als zodanig stemgerechtigd ben in de ledenvergaderingen van de vereniging. Gezien mijn afwezigheid op de ledenvergadering van de vereniging wens ik dat bij stemming gedurende de vergadering mijn stem zal worden uitgebracht door de voorzitter van de vereniging.
Getekend, [ naam en voornaam ]  

Laat ons uw vragen, opmerkingen en aanbevelingen weten op e-mailadres: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet, secretaris