Nieuwsbrief 6
18 oktober 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

Afgelopen week 10 oktober heeft de ledenvergadering van de vereniging plaatsgevonden. Zo'n 20 leden waren aanwezig; bovendien hebben zo'n 40 leden volmacht verleend aan het bestuur.
In de notulen zijn de belangrijkste besluiten opgenomen.

De ledenvergadering heeft de bezwaren van het bestuur van de vereniging tegen de voorgenomen besluiten van het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius (PMA) om onze pensioenrechten over te doen naar een verzekeraar tegen ongunstige voorwaarden en ons pensioenfonds daarna te liquideren onderschreven. Ook de bezwaren tegen het besluit van onze ex-werkgever Euronext Amsterdam om met ingang van 1 januari 2014 geen verantwoordelijkheid meer te nemen voor zijn ex-werknemers, gepensioneerden en slapers worden unaniem door de ledenvergadering onderschreven. De ledenvergadering heeft in verband hiermee unaniem ingestemd met de start van een juridische procedure tegen ons pensioenfonds Mercurius en tegen Euronext Amsterdam, mocht er geen vergelijk komen met deze twee partijen.

Zowel Euronext Amsterdam als Mercurius hebben inmiddels gereageerd met brieven van hun advocaten op de brieven van de advocaat van de vereniging. De reacties van de advocaten van Euronext Amsterdam en Mercurius geven geen opening voor een oplossing in goed overleg en zijn afwijzend op alle onderwerpen door onze advocaat aan de orde gesteld.

Met de advocaat van de vereniging, Frank Doornik, is na stevige onderhandeling, een tariefafspraak gemaakt voor een procedure voor de rechtbank in eerste aanleg. Omdat de eerder door de leden van de vereniging betaalde contributie van 75 euro inmiddels is benut voor het inwinnen van juridisch advies heeft de ledenvergadering op 10 oktober ingestemd om de leden een extra bijdrage te vragen van 100 euro om te voorzien in de juridische kosten voor een procedure voor de rechtbank in eerste aanleg. Bovendien heeft een aantal betrokken leden zich inmiddels bereid verklaard tot betaling van een aanmerkelijk hoger bedrag. Indien het toch niet tot een procedure mocht komen, dan zal - na aftrek van gemaakte kosten - het restant worden (pro rata) terugbetaald aan de leden.

De bijdrage van 100 euro van de leden, inclusief de hogere bijdrage van een aantal leden, zal voldoende zijn om te voorzien in de kosten van de advocaat van de vereniging voor een procedure in eerste aanleg en in wat bijkomende juridische kosten. Onderdeel van de tariefafspraak is overigens dat het bestuur van de vereniging zoveel mogelijk zelf het werk blijft verzetten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw bijdrage van 100 euro over te maken op het rekeningnummer van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam; ABNAMRO. Zonder deze extra bijdrage heeft de vereniging onvoldoende financiële middelen voor een procedure voor de rechtbank. Het bestuur juicht het natuurlijk toe wanneer u - in navolging van een aantal  leden - een hogere bijdage wilt betalen. Neemt u in dat geval contact met ons op via het emailadres van de vereniging:  pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com
Het bankrekeningnummer van de vereniging is 60.60.83.820 ten name van Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam te Amsterdam, IBAN NL 16ABNA0606083820.

Na de ledenvergadering heeft het bestuur van de vereniging in een brief aan de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan een dringend beroep gedaan op hen om met de zienswijze van de vereniging rekening te houden in het advies dat de deelnemersraad aan het eind van deze maand moet hebben afgerond. Ook deze brief naar de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan is op de website van de vereniging geplaatst. Het bestuur van ons pensioenfonds kan het advies van de deelnemersraad niet zomaar terzijde leggen om de eigen voorgenomen besluitvorming door te voeren. Namens de gepensioneerden is Hans Brouwer lid van de deelnemersraad, Peter Bezemer en René Maatman namens de slapers. Indien u contact met hen of een van hen wilt opnemen, dan kan dat via het emailadres van de deelnemersraad: deelnemersraadpma@gmail.com.

Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. Voor vragen en opmerkingen en meer informatie weet u ons te vinden op de de website van de vereniging: www.vpg-euronext.nl of met email: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling
Herman Genet