Nieuwsbrief 7
11 november 2013


Op 5 november 2013 hebben de deelnemersraad en het verantwoor­dings­orgaan van ons pensioenfonds Mercurius het advies afgerond over de voorgenomen besluiten van dit fonds. Het betreft de verzoeken tot collectieve waardeoverdrachten naar AFM en Euroclear en de liquidatie van Mercurius, dit alles aan het eind van het jaar. De inhoud van deze adviezen is teleurstellend. U leest daarin dat de deelnemersraad toch heeft ingestemd met de voorgenomen besluiten van Mercurius. De adviezen van het verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad kunt u hier nalezen.


Nadat de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan de adviezen hebben uitgebracht heeft het bestuur van Mercurius de vereniging geïnformeerd dat het


eind vorige week de voorgenomen besluiten heeft bekrachtigd,   met de positieve adviezen van zowel de deelnemersraad als het verantwoordingsorgaan op tafel. De DNB is inmiddels op de hoogte gesteld.


Het gevolg daarvan zal zijn dat het Mercurius-bestuur zal instemmen met de verzoeken tot collectieve waardeoverdracht van de AFM en Euroclear. Deze twee organisaties nemen, in tegenstelling tot Euronext Amsterdam, geen afstand van hun gepensioneerden en ex-werknemers en bieden hen in hun nieuwe pensioenregeling wel indexatie van pensioenrechten en mogelijk reparatie van eerdere pensioenkorting.


Euronext Amsterdam neemt alleen verantwoordelijkheid voor de pensioenen van de huidige werknemers waarbij hen vanaf 2014 een pensioenregeling wordt aangeboden inclusief indexatie. Ook op de door de huidige werknemers van Euronext Amsterdam bij Mercurius opgebouwde rechten zal een indexatie worden toegepast.

Het gevolg hiervan is dus dat alleen de honderden gepensioneerden en ex-werknemers van Euronext-Amsterdam achterblijven in pensioenfonds Mercurius.

Zoals eerder meegedeeld ziet het bestuur van Mercurius geen andere mogelijkheid dan om het ‘dode’ fonds (zonder premie-inkomsten) aan het eind van dit jaar te liquideren en de pensioenrechten van de achterblijvers over te doen naar een verzekeraar. Die achterblijvers dat zijn dus de gepen­sioneerden en ex-werknemers van Euronext Amsterdam en voorgangers alsmede enkele gepensioneerden en ex-werknemers van LCH.Clearnet en DSI.


Deze verzekeraar zal hen een voor altijd nominaal gefixeerd pensioen aanbieden met geen enkel indexatieperspectief of koopkrachtcompensatie.

De deelnemersraad verklaart in zijn advies onder meer dat hij geen redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van het standpunt van Mercurius dat het geen verdere middelen heeft om Euronext Amsterdam te bewegen te voorzien in een indexatieperspectief voor zijn inactieven.


Tevens verklaart de deelnemersraad in zijn advies geen oordeel uit te spreken over de houdbaarheid van de argumenten van de vereniging. Hij beveelt het bestuur van Mercurius aan om in dialoog te treden met het bestuur van onze vereniging.


Ook beveelt hij aan om nogmaals een ‘ernstig en zwaarwegend’ beroep te doen op Euronext Amsterdam om de negatieve gevolgen voor de gepensioneerden en slapers van Euronext Amsterdam te beperken door hen een mogelijkheid van indexatie van hun pensioenen te bieden.

Het bestuur van de vereniging heeft het bestuur van Mercurius destijds verzocht met hen te overleggen voordat definitieve besluiten zouden worden genomen, maar dit verzoek is terzijde gelegd. In verband hiermee overlegt het bestuur van de vereniging nu met haar advocaat, Frank Doornik, over de betekenis van de adviezen van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan en over verder door de vereniging te nemen stappen. Onderdeel van dit overleg is het nemen van juridische actie tegen de besluiten van Mercurius en tegen Euronext Amsterdam. Dit is zoals is besproken in de ledenvergadering van de vereniging op 10 oktober 2013 waarbij de ledenvergadering het bestuur van de vereniging hiertoe het mandaat heeft gegeven.

We zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. U kunt uw opmerkingen en/of aanbevelingen altijd sturen naar het bestuur van de vereniging op emailadres pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling
Herman Genet