Nieuwsbrief 8
3 december 2013

Aan de leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

Ledenvergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam
Datum: donderdag 12 december
Tijdstip: na afloop van de deelnemersvergadering van PMA; ca. 17.00 uur
Locatie: wordt later bekend gemaakt

Ledenvergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam 12 december 2013
Het bestuur van de vereniging roept de leden op voor een ledenvergadering van de vereniging die zal worden gehouden aansluitend aan de deelnemersvergadering van ons pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam (PMA). Het bestuur heeft PMA verzocht voor deze vergadering dezelfde vergaderlocatie ter beschikking te stellen van de vereniging; maar moet daarover nog van PMA horen.

U kunt u aanmelden voor de ledenvergadering van de vereniging met een email naar het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

De agenda voor de vergadering van de vereniging is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Vaststelling notulen ledenvergadering 10 oktober 2013*
4. Bespreking van de besluiten van PMA  en van de adviezen van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan**
5. Te nemen juridische actie
6. Sluiting

* de concept notulen van de ledenvergadering op 10 oktober 2013 zijn gepubliceerd op de website van de vereniging: www.vpg-euronext.nl
** de adviezen van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan kunt u terugvinden op de website van PMA:  www.pensioenfondsmercurius.nl of op de website van de vereniging als bijlage bij nieuwsbrief 7

Recente ontwikkelingen
PMA heeft recent het definitieve besluit genomen om ons pensioenfonds te  liquideren en om, na de collectieve waardeoverdrachten naar AFM en Euroclear, de pensioenrechten van  de honderden achterblijvers bij PMA (voor het overgrote deel gepensioneerden en ex-werknemers van Euronext Amsterdam) over te dragen naar een niet met name genoemde verzekeraar. Zoals u eerder bent geïnformeerd wil Euronext Amsterdam met ingang van 1 januari 2014, in tegenstelling tot AFM en Euroclear, geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn gepensioneerden en ex-werknemers. De actieve werknemers van Euronext Amsterdam wordt daarentegen een gelijkwaardige regeling geboden.

Als gevolg heeft PMA onderhandeld met een door PMA geselecteerde verzekeraar, resulterend in  een nominaal, gelijkblijvend, pensioen (individuele polis) zonder enig toekomstig indexatieperspectief of enige toekomstige koopkrachtcompensatie. Dit terwijl de huidige pensioenregeling wel zo een indexatieperspectief kent.

De deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan van PMA hebben een paar weken geleden een advies gepubliceerd waarin beide organen unaniem positief adviseerden over de PMA besluiten. Wel hebben beide organen een beroep gedaan op het PMA bestuur om ‘een ernstig en zwaarwegend beroep te doen op Euronext Amsterdam teneinde aan de inactieven binnen het Euronext smaldeel indexatieperspectief te bieden’. Hierop heeft het PMA bestuur positief gereageerd.

Het bestuur van de vereniging heeft  over het voorgaande overleg gevoerd met PMA waarbij PMA heeft toegezegd om, conform het deelnemersraadadvies, een brief naar Euronext Amsterdam te sturen. Verwacht wordt dat, mede naar aanleiding van deze PMA brief, voorafgaande aan de ledenvergadering verder overleg plaatsvindt met Euronext Amsterdam.

Het bestuur zal de laatste ontwikkelingen bespreken met de leden in de ledenvergadering op 12 december 2013. Omdat Euronext Amsterdam tot nu toe geen stappen heeft genomen om de nadelen als gevolg van de PMA besluiten voor zijn gepensioneerden en ex-werknemers te voorkomen dan wel te compenseren en omdat PMA inmiddels definitieve besluiten heeft genomen tot liquidatie van ons pensioenfonds en tot overdracht van ons pensioenvermogen naar een verzekeraar, zal met de leden worden overlegd over te nemen juridische stappen indien het hiervoor genoemd overleg met Euronext Amsterdam onvoldoende resultaat geeft.

Deelnemersvergadering PMA
Kort geleden heeft u een uitnodiging ontvangen van ons pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam (PMA) voor een deelnemersvergadering op donderdagmiddag 12 december 2013, om 15.15 uur, op een nog nader te bepalen locatie. Er is door het bestuur van PMA (nog) geen agenda voor deze bijeenkomst bekend gemaakt. De deelnemers worden in deze vergadering door PMA geïnformeerd over de voor hen ingrijpende gevolgen van de belangrijke besluiten die het PMA bestuur kort geleden heeft genomen, alsmede over de door de deelnemersraad en het verantwoordingorgaan uitgebrachte adviezen.
Het PMA bestuur kan en heeft zelfstandig besluiten genomen en hoeft daarvoor niet de instemming van de deelnemers te vragen. Er wordt alleen geïnformeerd en dus niet gestemd in deze vergadering.

Het bestuur van de vereniging roept alle leden op om naast de vergadering van de vereniging ook bij deze PMA vergadering aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling
Herman Genet