Nieuwsbrief 9
12 januari 2014

Aan de leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

Allereerst wenst het bestuur alle leden van de vereniging een voorspoedig en gezond 2014 toe met de toezegging dat het bestuur zich ook in 2014 voluit zal blijven inspannen om onze pensioenrechten zo goed mogelijk te beschermen.

Ledenvergadering van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam
Bijgaand treft u aan het verslag van de ledenvergadering van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam van 12 december 2013. Deze nieuwsbrief en het verslag zijn ook gepubliceerd op de website van de vereniging: www.vpg-euronext.nl.

Laatste ontwikkelingen
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met de verzoeken tot collectieve waardeoverdracht van AFM en Euroclear. Omdat Euronext Amsterdam zulk een verzoek niet heeft gedaan heeft het bestuur van ons Pensioenfonds Mercurius Amsterdam (PMA) een overeenkomst gesloten met Delta Lloyd waarmee onze pensioenrechten met ingang van 1 januari 2014 zijn ondergebracht niet meer bij PMA, maar bij verzekeraar Delta Lloyd.

Uw nominaal ongewijzigd pensioen over januari zult u op de gebruikelijke wijze ontvangen, door PMA voorgeschoten aan Delta Lloyd, in afwachting van de definitieve afrekening. Naar verwachting van het bestuur zal, in verband met de verbeterde dekkingsgraad van PMA, géén tweede korting worden opgelegd aan de Euronext Amsterdam deelnemers die over zijn gegaan naar Delta Lloyd. Dit moet nog wel worden bevestigd door het bestuur van PMA.

De voorzitter van PMA, Dick Vis, heeft de voorzitter geïnformeerd dat het PMA bestuur nog zijn best doet om de PMA werkgevers te bewegen tot een storting die de eerste korting, opgelegd in april 2013, ongedaan maakt. Wij wachten het resultaat hiervan af. Hetzelfde geldt voor een laatste poging op initiatief van de Deelnemersraad, ingevolge het dringende schriftelijke verzoek van PMA, tot overleg met de leiding van Euronext Amsterdam.

Ondanks dat het PMA bestuur de deelnemers heeft geïnformeerd dat het contract inzake de overdracht naar Delta Lloyd per 31 december 2013 is gesloten, hebben zowel het bestuur van PMA als Delta Lloyd de vereniging als ook de Euronext Amsterdam deelnemers nog niet ingelicht over de voorwaarden van de nieuwe pensioenverzekering bij Delta Lloyd en welke positieve/negatieve wijzigingen er materieel en formeel voor de Euronext deelnemers zijn ten opzichte van de pensioenovereenkomst met PMA van voor 1 januari 2014. Het bestuur van de vereniging heeft er bij de Deelnemersraad op aangedrongen dat de Deelnemersraad het PMA bestuur daarop aanspreekt en dat deze informatie zo snel mogelijk, in ieder geval voor 15 januari 2014, voor alle belanghebbenden beschikbaar komt. PMA heeft inmiddels meegedeeld hieraan gevolg te zullen geven.

Standpunt bestuur Vereniging
In de deelnemersvergadering op 12 december 2013 is door het PMA bestuur bevestigd dat de door PMA gesloten pensioenovereenkomst met Delta Lloyd géén indexatieperspectief biedt voor de Euronext Amsterdam deelnemers, waarbij door het PMA bestuur werd aangetekend dat het indexatieperspectief van de ‘achterblijvers’ verder een zaak is tussen de werkgever en zijn pensioengerechtigden. Zoals bekend zal het ontbreken van enige indexatie van onze pensioenen sterk nadelig zijn omdat inflatie niet wordt gecompenseerd. Dit zal leiden tot een toenemend en op termijn mogelijk zeer groot koopkrachtverlies.

Zoals hierboven vermeld wordt op initiatief van  de Deelnemersraad nog een uiterste poging gedaan om op korte termijn, tezamen met PMA en de Vereniging, met de leiding van Euronext Amsterdam te spreken. Mocht Euronext Amsterdam hiertoe niet bereid zijn en niets willen doen om de nadelige gevolgen van de overgang van onze pensioenen naar Delta Lloyd op te vangen, dan zal het bestuur, gesteund door de unanieme instemming van de leden in de twee afgelopen ledenvergaderingen van de vereniging, de advocaat van de vereniging, de heer Frank Doornik, vragen om in ieder geval Euronext Amsterdam en mogelijk ook PMA in rechte aan te spreken op het verlies van indexatieperspectief en op mogelijk andere nadelige gevolgen waarmee de Euronext Amsterdam deelnemers worden geconfronteerd na de overgang van hun pensioenen naar Delta Lloyd.
Het bestuur verwacht de leden hierover verder te kunnen informeren begin februari van dit jaar.

U kunt uw opmerkingen en/of aanbevelingen altijd sturen naar het bestuur van de vereniging op emailadres pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling
Herman Genet