Nieuwsbrief 10
30 maart 2014

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

In vervolg op onze email naar de leden van 1 maart 2014 en eerdere nieuwsbrieven het volgende.

Het bestuur van de vereniging heeft op 3 februari 2014 overleg gevoerd met de directie van Euronext Amsterdam. In dit overleg is door het bestuur van de vereniging herhaald dat het niet kan instemmen met de conse-quenties van het opzeggen van de pensioenovereenkomst voor gepensio-neerden, de overdracht van onze pensioenen aan Delta Lloyd en met name niet met het daaraan verbonden verlies van indexatie-perspectief. De directie van Euronext Amsterdam heeft geen aanleiding gezien om haar eerder ingenomen standpunten te wijzigen.

Op grond hiervan heeft het bestuur moeten concluderen dat zijn pogingen om in goed overleg met Euronext Amsterdam tot een oplossing te komen geen perspectief meer bieden en de advocaat van de vereniging, Frank Doornik, opgedragen om dagvaarding van Euronext Amsterdam voor te bereiden. Eerder hebben de leden van de vereniging in de ledenvergadering – unaniem - het bestuur mandaat gegeven om juridische stappen te nemen jegens Euronext Amsterdam.

Op 28 maart heeft het bestuur van de vereniging ingestemd met de inhoud van de dagvaarding die is betekend op 31 maart 2014. Met de dagvaarding verwijt de vereniging oud-werkgever Euronext Amsterdam dat het de relatie met Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam heeft opgezegd zonder een nieuwe overeenkomst met een andere uitvoerder aan te gaan met gelijke waarborgen, waaronder behoud van voorwaardelijke indexatie en herstel van de eerder door het bestuur van Pensioenfonds Mercurius doorgevoerde korting van de pensioenrechten met 3%.

Het persbericht behorend bij het uitbrengen van de dagvaarding treft u bijgaand aan, alsmede een artikel recent gepubliceerd in het Financieele Dagblad. Het persbericht en relevant medianieuws wordt ook gepubliceerd op de website van de vereniging www.vpg-euronext.nl.
Leden van de vereniging kunnen een kopie van de dagvaarding ontvangen door een verzoek daartoe te sturen naar het bestuur van de vereniging (pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com).
 
Omdat de media belangstelling heeft voor de ontstane situatie verzoekt het bestuur u om de woordvoering zoveel mogelijk naar het bestuur te leiden. Zie voor meer details over de coördinatie van mediacontacten het slot van het persbericht.

De leden zullen begrijpen dat de vereniging kosten heeft gemaakt en nog zal moeten maken. Het bestuur en zijn adviseurs werken volledig belangeloos en ontvangen geen enkele (onkosten)vergoeding. De kosten verbonden aan de opstelling en het uitbrengen van de dagvaarding zijn/worden betaald vanuit de contributie opbrengsten over 2013, aanvullende bijdragen van sommige leden, en giften van een kleine groep leden.
De vereniging heeft echter meer geld nodig om het werk voort te kunnen zetten.
De leden worden daarom gevraagd om hun contributie - €75 – voor het jaar 2014 nog in april 2014 over te maken naar de vereniging onder vermelding van ‘contributie 2014’. Het rekeningnummer van de vereniging is: IBAN NL16 ABNA 0606083820 ten name van Vereniging Pensioen-gerechtigden Euronext Amsterdam.

Het bestuur heeft nog in beraad of het, in aansluiting op de dagvaarding van Euronext Amsterdam, een juridische procedure zal starten jegens Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam. De leden zullen hierover in de volgende nieuwsbrief worden geïnformeerd.

Het bestuur is geïnformeerd dat het bestuur van Mercurius een dagvaarding heeft ontvangen waarin, met een beroep op het verbod tot ringfencing, bezwaar wordt gemaakt tegen de hogere korting opgelegd aan deelnemers in vergelijking tot de opgelegde kortingen aan deelnemers van de AFM en Euronext Amsterdam

De vereniging telt momenteel 123 leden. Veel gepensioneerden en ex-werknemers van Euronext Amsterdam weten niet van het bestaan en het werk van de vereniging. Het bestuur van pensioenfonds Mercurius heeft geweigerd om gegevens waarmee de gehele doelgroep kan worden bereikt aan de vereniging ter beschikking te stellen of om correspondentie van de vereniging door te sturen naar de doelgroep en heeft volstaan met een algemene, door het bestuur van Mercurius opgestelde, mededeling op de website van Mercurius. Ook Delta Lloyd heeft het bestuur inmiddels geïnformeerd deze gegevens niet te willen verstrekkenen.

Gezien deze standpunten van Mercurius en Delta Lloyd is het nog belangrijker dat alle leden van de vereniging binnen hun eigen netwerk hun ex-collega’s attenderen op het werk van de vereniging dat ook in hun belang is en hen aanspoort om lid te worden van de vereniging. Aanmelding kan door een email te sturen naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

U kunt uw opmerkingen en/of aanbevelingen altijd sturen naar het bestuur van de vereniging op emailadres pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling
Herman Genet