Nieuwsbrief 12
21 juli 2014

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

Dagvaarding Euronext Amsterdam

Het bestuur heeft de leden op 30 maart geïnformeerd dat onze vereniging Euronext Amsterdam heeft gedagvaard, onder andere om verlies van indexatie van onze pensioenen te voorkomen en om de in april 2013 doorgevoerde korting van 3% terug te draaien. Onze advocaat, Frank Doornik, heeft het bestuur geïnformeerd dat hij een brief heeft ontvangen van de Kantonrechter waarin wordt bevestigd dat Loyens en Loeff zich als advocaat heeft gesteld namens Euronext Amsterdam en dat Loyens Loeff uitstel heeft gevraagd en gekregen tot 30 mei jl. voor een reactie/conclusie van antwoord. Na eenmaal uitstel te hebben verkregen heeft Loyens Loeff op 27 juni inhoudelijk gereageerd op de inhoud van de dagvaarding door de vereniging met conclusie van antwoord. In deze conclusie van antwoord betwist Loyens Loeff namens Euronext Amsterdam alles wat de vereniging in zijn dagvaarding naar voren heeft gebracht en verzoekt de rechtbank alle vorderingen van de vereniging niet ontvankelijk te verklaren, dan wel af te wijzen. Het is aan de rechter om te besluiten over de voortgang en deze heeft enkele dagen terug besloten de vereniging de mogelijkheid te geven om schriftelijk te reageren op de conclusie van antwoord van Loyens & Loeff. Dit zal naar verwachting betekenen dat het nog wel flink wat tijd zal nemen voordat er een uitspraak van de rechter ligt. Leden kunnen op verzoek een kopie van de dagvaarding en/of de conclusie van antwoord toegestuurd krijgen.

Informatie over overdracht van onze pensioenen van Pensioenfonds Mercurius (PMA) naar Delta Lloyd

Naar aanleiding van de grote zorg van de ledenvergadering van de vereniging omdat informatieverstrekking door het bestuur van PMA en Delta Lloyd met betrekking tot de overgang van onze pensioenen uitblijft, heeft het bestuur Delta Lloyd verzocht de deelnemers van Euronext Amsterdam zo snel mogelijk te informeren. In reactie heeft Delta Lloyd het bestuur geïnformeerd dat zij een informatie bijeenkomst organiseert op 13 augustus a.s. en dat alle deelnemers daar een uitnodiging voor zullen ontvangen. Het bestuur van de vereniging roept alle leden op bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Jaarvergadering 2014 van de Vereniging

Op 25 juni heeft de jaarvergadering van de vereniging plaatsgevonden. In deze vergadering hebben de leden de jaarrekening 2013 goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd voor het beleid en bestuur in 2013. De advocaat van de vereniging, Frank Doornik, heeft een nadere toelichting gegeven bij de inhoud van de dagvaarding door de vereniging van Euronext Amsterdam. De concept notulen van de jaarvergadering vindt u hier.

Nieuwsbrief PMA juli 2014

De recente nieuwsbrief van PMA, juli 2014, meldt dat er een liquidatie-overschot is waardoor de pensioenvermogens zullen worden opgehoogd met ongeveer een ½ % en dat, daarnaast, Euronext Amsterdam zorgdraagt voor een bijstorting ter hoogte van ook ongeveer een ½ %.

Prospectus Euronext

In het prospectus behorend bij de recente beursgang van Euronext staat de claim van de vereniging opgenomen. Hieronder treft u de passage uit het prospectus aan.

Euronext Amsterdam Pension Fund Approximately 120 retired and/or former Euronext Amsterdam employees, united in an association, served summons on Euronext Amsterdam on 3 April 2014. The claim arose in connection with the termination byEuronext Amsterdam of its pension agreement with the pension fund Mercurius (“PMA”) and the transfer of pension entitlements to Delta Lloyd Asset Management (“Delta Lloyd”). The retired and/or former employees have been informed by PMA that the transfer of their entitlements to Delta Lloyd will result in a nominal pension entitlement without indexation in the future. The association claims that Euronext Amsterdam should guarantee the same pension entitlements of the retired Euronext Amsterdam employees under the same or similar conditions as those in the agreement between Euronext Amsterdam and PMA. The amount will need to be calculated by an actuary. Court proceedings are ongoing and management believes the claim is not supported

Contributie 2014 en ledenwerving:

Nog steeds hebben enkele leden de contributie voor 2014 ad €75 niet overgemaakt. Het bestuur verzoekt die leden dat alsnog met spoed te doen. Het rekeningnummer van de vereniging is NL 16 ABNA 0606083820 ten name van Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam.

Zoals u weet zijn wij niet in de gelegenheid alle deelnemers behorende tot de doelgroep rechtstreeks te bereiken. In verband hiermee verzoekt het bestuur alle leden om iedereen die behoort tot de doelgroep, voor zover ze nog niet lid zijn, te attenderen op de vereniging en hen aan te moedigen zich als lid op te geven. Aanmelding kan door een email te sturen naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, Het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter

Eelco Hessling, penningmeester

Herman Genet