Notulen ledenvergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam
Woensdag 25 juni 2014, 14.30 uur – 16.30 uur
Restaurant Blooker, Amsterdam

Aanwezigen: Vertegenwoordigd in de vergadering zijn 60 leden. Aanwezig zijn 21 leden, inclusief twee bestuursleden van de vereniging: Boudewijn van Ittersum, voorzitter, en Herman Genet, secretaris. Eelco Hessling, penningmeester, is afwezig vanwege persoonlijke omstandigheden. Door 39 leden is een volmacht tot stemming afgegeven: 33 aan de voorzitter; 5 aan de secretaris en 1 aan de heer Gunst.  De leden van de kascommissie hebben zich vanwege dringende werkzaamheden moeten afmelden voor de vergadering.

Een overzicht van aanwezigen en volmachten is gehecht aan de notulen die zijn opgenomen in de administratie van de vereniging. Leden kunnen een kopie opvragen bij de secretaris.

Tevens is aanwezig Frank Doornik, de advocaat van de vereniging.

1. Opening

Opening door Boudewijn van Ittersum, voorzitter.

2. Aanwijzing secretaris

De vergadering wijst Herman Genet aan als secretaris van deze vergadering.

3. Notulen ledenvergadering 12 december 2013

De vergadering keurt de notulen van de vergadering van 12 december 2013 goed met in acht neming en opname van de volgende opmerking gemaakt door een van de leden in die vergadering. “Een van de aanwezige leden adviseert het bestuur om zich niet alleen te richten op Euronext Amsterdam, maar ook te onderzoeken wanneer, hoe en waarom zaken fout zijn gelopen bij ons pensioenfonds PMA, onder andere met betrekking tot het beleggingsbeleid en de beleggingen, waardoor een zeer lage dekkingsgraad is ontstaan met als gevolg kortingen van pensioenen en pensioenrechten van de deelnemers. Hij verzoekt het bestuur te onderzoeken of het PMA bestuur, of bestuursleden van PMA, daarvoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.”
De voorzitter meldt met betrekking tot dit laatste dat het bestuur de door dit lid gemaakte opmerkingen serieus neemt en dat het onderzoekt in hoeverre, naast Euronext Amsterdam, ook (het bestuur van) PMA kan worden aangesproken op zaken die fout zijn gegaan in het verleden, dit met oog op herstel van de in 2013 toegepaste korting van 3% en behoud van de bestaande pensioenrechten na de overgang naar Delta Lloyd.

4. Mededelingen bestuur

Dagvaarding Euronext Amsterdam
Mede op grond van het advies van de deelnemersraad van PMA, en met de heer G. Raaijmakers als onafhankelijke gespreksleider, heeft het bestuur op 3 februari 2014 getracht op minnelijke wijze tot overeenstemming te komen met het bestuur van Euronext Amsterdam. In dit gesprek heeft Euronext Amsterdam op geen enkele wijze afstand genomen van de eerder ingenomen standpunten, hetgeen het bestuur tot de conclusie heeft moeten leiden dat verdere gesprekken met Euronext Amsterdam niet meer zinvol zijn. Het bestuur heeft daarop zijn advocaat, Frank Doornik, opdracht gegeven om een dagvaarding jegens Euronext Amsterdam op te stellen en zodoende Euronext Amsterdam in rechte aansprakelijk te stellen met als doel herstel van de 3% korting en behoud van de huidige pensioenrechten, inclusief indexatieperspectief. De dagvaarding is eind maart 2014 goedgekeurd door het bestuur en op 31 maart 2014 betekend. In het prospectus dat Euronext heeft uitgebracht ter voorbereiding van de beursgang staat vermeld dat de vereniging een juridische procedure heeft gestart tegen Euronext Amsterdam. Euronext geeft daarbij aan de verwachting te hebben dat de claim van de vereniging weinig kans van slagen heeft. Leden kunnen een kopie van de dagvaarding opvragen bij het secretariaat en het Euronext prospectus kan worden gedownload van de website van Euronext. Frank Doornik zal later in de vergadering tekst en uitleg geven over de inhoud van de dagvaarding en de procedure.

Stichting Pensioenfonds Euronext Amsterdam (PMA)
Het bestuur heeft in beraad of PMA, en het bestuur van PMA, in rechte kan worden aangesproken door de vereniging. De leden zullen daarover op een later moment worden geïnformeerd.

Publiciteit
Om de argumenten van het bestuur te verduidelijken en kracht bij te zetten heeft het Financieele Dagblad begin april een interview gepubliceerd met de voorzitter van de vereniging. Publiciteit is vooral ook van belang voor de vereniging omdat het bestuur van PMA heeft geweigerd om communicatie tussen de vereniging en de Euronext Amsterdam deelnemers van PMA te faciliteren.

Communicatie PMA en Delta Lloyd
Leden spreken binnen en buiten deze vergadering hun grote zorg uit over het uitblijven van berichtgeving door en PMA en Delta Lloyd. Onduidelijkheid blijft bestaan over de voortgang van de overdracht van de pensioenen en over de consequenties die dat zal hebben voor de deelnemers. Aan de toezegging door PMA, zie hun nieuwsbrief uit januari 2014, dat Delta Lloyd in het tweede kwartaal een informatiebijeenkomst zal beleggen, is nog steeds geen gevolg gegeven. Gezien de zorgen en klachten van de leden over het gebrek aan communicatie wordt besloten dat het bestuur bij Delta Lloyd zal aandringen op spoedige en duidelijke informatie.

Pensioen cao Euronext Amsterdam
Het bestuur is geïnformeerd dat vakbond De Unie een nieuwe concept pensioen cao niet ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de leden, onder meer vanwege de verschillen en het onderscheid dat met deze concept cao wordt gecreëerd tussen actieven en inactieven. Dit betekent dat de nu geldende pensioen cao van kracht blijft. In de dagvaarding wordt onder meer verwezen naar bepalingen van de nu geldende cao.

5. Goedkeuring jaarrekening 2013 van de vereniging en verslag van de kascommissie

De vergadering bespreekt het verslag van de kascommissie en neemt kennis van het advies van de commissie om de jaarrekening goed te keuren. De vergadering en het bestuur bedanken de leden van de kascommissie voor hun grondige werk.

De secretaris licht, bij afwezigheid van de penningmeester, de jaarrekening toe. Uit de jaarrekening blijkt dat de inkomsten komen van contributies en vrijwillige bijdragen. Bijna alle kosten worden genomen door juridisch advies. Naast deze kosten zijn er nog wat kleinere posten voor websitebeheer en vergaderen. Het bestuur declareert geen kosten of onkosten. De secretaris deelt mee dat er budgetafspraken met de advocaat van de vereniging zijn gemaakt voor de procedure in eerste aanleg tegen Euronext Amsterdam en dat de inkomsten daarin kunnen voorzien.
De vergadering keurt de jaarrekening 2013, gehoord de toelichting, goed.

Een van de leden vraagt waarom het bestuur geen begroting voor 2014 heeft voorgelegd aan de vergadering.
De secretaris meldt dat de jaarrekening 2014 naar stellige verwachting vergelijkbaar zal zijn met de jaarrekening 2013, dat de inkomsten kunnen voorzien in de juridische kosten, en dat het bestuur om die reden heeft afgezien van de opmaak van een begroting 2014.

6. Decharge van het bestuur voor het beleid en bestuur in 2013

De vergadering dechargeert het bestuur voor zijn bestuur en beleid in 2013.

7. Dagvaarding Euronext Amsterdam door de vereniging: toelichting, stand van zaken en discussie

De advocaat van de vereniging, Frank Doornik, geeft een toelichting bij de dagvaarding van Euronext Amsterdam. Centraal in de dagvaarding staat de verplichting van Euronext Amsterdam om in verband met de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst tussen Euronext Amsterdam en PMA een nieuwe uitvoeringsovereenkomst te sluiten onder dezelfde dan wel vergelijkbare voorwaarden en waarborgen als in de door Euronext Amsterdam opgezegde uitvoeringsovereenkomst met PMA en om zodanige aanvullende betalingen te doen dat ieder van de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers in de toekomst aanspraak blijft houden op een ongekorte pensioenuitkering en op toekomstige indexaties in overeenstemming met de van toepassing zijnde cao, dan wel de pensioenovereenkomst.
Frank Doornik zegt dat de advocaat van Euronext Amsterdam, Loyens & Loeff, nog niet heeft gereageerd op de inhoud van de dagvaarding, maar dat zal moeten doen op 27 juni 2014 uiterlijk. Het zal dan aan de rechter zijn om te besluiten over de voortgang. Ofwel kan de rechter partijen verzoeken schriftelijk te reageren in een tweede ronde, ofwel hij kan besluiten beide partijen bijeen te roepen voor een zogenaamde comparitie van partijen, een mondelinge behandeling waar partijen vragen van de rechter kunnen beantwoorden. Naar zijn verwachting zal de rechter beslissen tot een tweede schriftelijke ronde, hetgeen zal betekenen dat het nog wel flink wat tijd zal nemen voordat er een uitspraak van de rechter ligt.

De leden, het bestuur en Frank Doornik bespreken de toelichting waarin, onder meer, aan de orde komst dat AFM en Euroclear hebben besloten om voor hun groep een eigen pensioenoplossing te zoeken; zo heeft de AFM voor haar deelnemers een eigen ondernemingspensioenfonds opgericht dat qua schaalgrootte nog kleiner is dan PMA. Zowel AFM als Euroclear maakt daarbij geen onderscheid tussen actieven en inactieven en bij beide organisaties behouden actieven en inactieven een toekomstig indexatieperspectief. Naar verluidt worden actieven en inactieven van AFM en Euroclear ook gecompenseerd voor de in 2013 toegepaste 3% korting. Ook ABN AMRO en ING maken in hun recente besluiten geen onderscheid tussen actieven en inactieven, behouden indexatie(perspectief) en hebben besloten tot een voldoende bijstorting in hun pensioenfonds. Tegen deze achtergrond steekt het beleid van Euronext Amsterdam schril af, waar wel een onderscheid wordt gemaakt tussen actieven en inactieven, waar de 3% korting niet wordt gecompenseerd en waar de inactieven, zonder dat zij daar enige inspraak in hebben gehad, slechts een nominaal pensioenrecht bij Delta Lloyd krijgen, zonder enig toekomstig indexatieperspectief.

Enkele leden verwijzen naar de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de directie van Euronext Amsterdam en vragen of er ook contact is geweest met de commissarissen van Euronext Amsterdam.
De voorzitter zegt dat hij de pensioenproblematiek en de standpunten van de vereniging heeft besproken met de president commissaris van Euronext Amsterdam, de heer Van Tets.

De vergadering neemt kennis van de toelichting van Frank Doornik en het bestuur.

8. Wat verder ter tafel komt

Naar aanleiding van vragen van leden bevestigt Frank Doornik dat sommige rechtsbijstandsverzekeraars de financiële bijdrage van leden aan de vereniging zullen vergoeden. Leden moeten daartoe een verzoek doen aan hun rechtsbijstandsverzekeraar.

Er worden geen andere onderwerpen aan de orde gesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.