Nieuwsbrief 13
3 oktober 2014

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

 

Conclusie van repliek en dagvaarding door de vereniging van Euronext Amsterdam

Zoals de leden eerder zijn geïnformeerd heeft de vereniging Euronext Amsterdam op 21 april 2014 gedagvaard om de pensioenverplichtingen van de gepensioneerden en slapers ongewijzigd na te komen.
Euronext heeft hierop gereageerd met ‘conclusie van antwoord’ op 27 juni 2014. In het vervolg daarop heeft de vereniging - met ‘conclusie van repliek’ - de standpunten van de vereniging nader toegelicht en beargumenteerd waarom de door Euronext Amsterdam in de ‘conclusie van antwoord’ ingenomen standpunten niet valide zijn. In de conclusie van repliek vordert de  vereniging wederom dat Euronext Amsterdam aan pensioengerechtigden en slapers gelijke rechten moeten blijven bieden als het geval onder de door Euronext Amsterdam beëindigde uitvoeringsovereenkomst met pensioenfonds Mercurius. Dit betekent dat de dat de voorwaardelijke indexatie moet worden gehandhaafd en dat de toegepaste korting in 2013 wordt gecompenseerd. Leden die dat wensen kunnen een kopie van de conclusie van repliek toegezonden krijgen door een email te sturen naar het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Hoe een en ander verder gaat verlopen is nog niet precies duidelijk. Euronext Amsterdam zal reageren op de ‘conclusie  van repliek’ met een ‘conclusie van dupliek’. Naar verwachting zal dat in de komende maanden plaatsvinden. Indien door Euronext Amsterdam bij de conclusie van dupliek nieuwe stukken worden toegevoegd mag de vereniging daar op reageren met een ‘akte’. Daarna zullen de partijen naar verwachting in de gelegenheid worden gesteld om ‘pleidooi’ te vragen bij de rechter waarbij een mondelinge toelichting kan worden gegeven op de standpunten. Ook de rechter kan een ‘comparitie van partijen’ gelasten, waarin de vereniging en Euronext Amsterdam de gelegenheid wordt gegeven de ingenomen standpunten mondeling voor de rechter toe te lichten en vragen van de rechter te beantwoorden.

Al met al zal het nog flinke tijd duren voordat de rechter uitsluitsel zal geven in deze zaak.

Voorlichtingsbijeenkomst Delta Lloyd

In juli en september 2014 heeft Delta Lloyd voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de pensioengerechtigden, slapers en actieven van Euronext Amsterdam. Delta Lloyd heeft daarin toegelicht hoe Delta Lloyd is georganiseerd; hoe de pensioenrechten bij Delta Lloyd zijn ondergebracht; hoe de pensioengerechtigden worden geïnformeerd en hoe en wanneer betaling van de pensioenen zal plaatsvinden. De aanwezigen zijn door Delta Lloyd voorts geïnformeerd dat de pensioenen nimmer zullen worden geïndexeerd en dat daarmee het ‘nominaal’ bedrag aan pensioen of pensioenrecht tot aan het einde van het recht ongewijzigd zal blijven. Zoals de leden weten is het schrappen van de indexatie mogelijkheid een van de belangrijkste speerpunten van de vereniging. In de dagvaarding en conclusie van repliek komt dan ook uitdrukkelijk aan de orde dat en waarom de vereniging vindt dat de voorwaardelijke indexatie van onze pensioenen intact moet blijven.

Het bestuur van pensioenfonds Mercurius heeft de pensioengerechtigden en slapers van Euronext Amsterdam eerder geïnformeerd dat hun pensioenrechten, naar verwachting, met ca. 1% zullen worden verhoogd. Hiermee wordt de korting in 2013 van 3% gedeeltelijk gecompenseerd. In de voorlichtingsbijeenkomst zijn de aanwezigen door Delta Lloyd geïnformeerd dat, naar verwachting, deze 1% verhoging per december 2014 zal worden verrekend met de pensioenen en pensioenrechten.

Door het bestuur is kritiek geuit over de onvoldoende communicatie sinds 1 januari jl. Door Delta Lloyd is toegezegd voortaan goed te zullen communiceren met de deelnemers en de vereniging en is met instemming gereageerd op het voorstel van het bestuur om minimaal eenmaal per jaar overleg te hebben.
Contact kan worden opgenomen met Delta Lloyd via de Client Service Desk: tel +31 (0)20 5948100 of email: csd@deltalloyd.nl.

Mocht u onoverkomelijke problemen hebben in de communicatie met Delta Lloyd, laat ons dit dan weten.

Pensioenfonds Mercurius

Het pensioenfonds is inmiddels in liquidatie en alle zaken van en voor de pensioengerechtigden en slapers van Euronext Amsterdam worden naar mededeling van Mercurius nu afgehandeld door Delta Lloyd.
Het bestuur van de vereniging heeft nog in beraad of de vereniging, naast Euronext Amsterdam, ook juridische stappen zal ondernemen tegen  Mercurius.

Contributie vereniging 2014

Helaas hebben nog steeds niet alle leden hun contributie over 2014 voldaan. Het bestuur begrijpt dat een contributie bedrag van €75 voor sommige leden fors kan zijn, omdat de pensioenrechten zijn gekort in 2013 en de pensioenen reeds lang niet  geïndexeerd zijn en dus niet meer gecompenseerd  zijn voor koopkrachtverlies door inflatie. Maar behoud van indexatiepotentieel is juist een van de belangrijkste punten waar de vereniging voor strijdt! De enige inkomstenbron van de vereniging is contributie en juridische strijd kost nu eenmaal geld. Deze strijd wordt ten behoeve van alle deelnemers gevoerd en de resultaten komen alle ten goede. Daarom roept het bestuur de leden op te helpen met ledenwerving en degenen die de contributie nog niet hebben voldaan  om dit zo spoedig mogelijk te doen. Leden die geen €75 euro kunnen missen kunnen bij de penningmeester van de vereniging om reductie verzoeken.

Vragen

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter

Eelco Hessling, penningmeester

Herman Genet