Onderwerp: Oprichting Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

Beste gepensioneerden en (gewezen) deelnemers van Stichting Pensioenfonds Mercurius van Euronext Amsterdam, Graag vragen wij hierbij uw speciale aandacht voor het volgende.

Eind van dit jaar wil het management van onze (voormalige) werkgever Euronext Amsterdam naar een andere pensioenuitvoerder overstappen. Euronext Amsterdam wil onze pensioenen dan onderbrengen bij een verzekeraar. Dit werd ons op de deelnemersvergadering van het pensioenfonds op 18 maart jl. meegedeeld. De beslissingen over deze overdracht worden zeer binnenkort, vóór 1 juli a.s., genomen. Door Euronext Amsterdam is nog geen inzicht gegeven in de voorwaarden waaronder deze overdracht zal plaatsvinden en wat de gevolgen van de overdracht zullen zijn voor onze pensioenen na 31 december a.s..

De gevolgen van de overdracht van ons pensioenvermogen naar een andere uitvoerder/verzekeraar kunnen groot zijn, niet alleen voor gepensioneerden maar ook voor ex-werknemers (slapers). Ons pensioenfonds heeft momenteel een te lage dekkingsgraad. Omdat Euronext Amsterdam niet volledig heeft bijgestort, is besloten om per 1 april jl. een korting van 3% op onze pensioenrechten toe te passen. Het is niet ondenkbaar dat, indien de markt tegen zit en/of Euronext Amsterdam niet (voldoende) bijstort/ bijbetaalt bij de geplande waardeoverdracht naar een nieuwe uitvoerder/verzekeraar, onze pensioenrechten verder in het gedrang komen, een volgende korting moet worden toegepast, de mogelijkheid om onze pensioenen te indexeren verdwijnt, evenals het herstel van de gemiste indexaties en juist doorgevoerde korting.

Daarom hebben ondergetekenden, namens een groep belanghebbenden*, op 18 maart jl. aangekondigd zo snel mogelijk een ’Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam’ op te richten. Deze vereniging gaat zich specifiek richten op de pensioenbelangen van de gepensioneerden en de (gewezen) deelnemers afkomstig van Euronext Amsterdam, in het bijzonder op het behoud van volledig gefinancierde pensioenrechten na 31 december a.s.. De vereniging zal hiertoe in overleg treden met Euronext Amsterdam en met ons pensioenfonds en opereren naast de al ingestelde deelnemersraad van ons pensioenfonds, die ziet op de belangen van alle gepensioneerden en (gewezen) deelnemers bij Mercurius. In het belang van een zo zeker en veilig mogelijk toekomstig pensioen, zonder kortingen en met indexatie, vragen wij alle Euronext Amsterdam deelnemers (dus alle gepensioneerden en ex-werknemers (slapers) van Euronext Amsterdam) die deelnemer zijn van ons pensioenfonds Mercurius om lid te worden van deze vereniging. Huidige werknemers van Euronext Amsterdam kunnen aspirant lid worden van de vereniging. Met hun lidmaatschap hebben zij rechten die bij het lidmaatschap horen; zij hebben echter geen stemrecht.

De tijd dringt. Uw intentie om lid van de vereniging te worden kunt u kenbaar maken door VÓÓR 3 MEI A.S. een e-mail te sturen naar: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com. Schrijft u dan in deze email ook uw volledige naam, adres, telefoonnummer en emailadres en of u gepensioneerde, slaper, of werknemer bent van Euronext Amsterdam of van een van haar voorgangers.

Binnenkort zal de vereniging worden opgericht. Het is van belang dat door deze vereniging met zoveel mogelijk leden een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat om onze inbreng kracht bij te zetten. Daarom zal zo spoedig mogelijk na 29 april a.s. een vergadering worden belegd waarin statuten, lidmaatschap, benoeming bestuur, contributie, strategie en andere onderwerpen aan de orde zullen komen. Het is onontkoombaar dat de vereniging kosten zal maken, o.a. voor de oprichting van de vereniging en het inwinnen van juridisch pensioen specialistisch advies. De kosten van de vereniging zullen echter door zelfwerkzaamheid zo laag mogelijk gehouden worden. De hoogte van de contributie zal afhankelijk zijn van het aantal leden van de vereniging en van de financiering van mogelijke toekomstige activiteiten; vooralsnog wordt gedacht aan een bijdrage van €75 per verenigingslid; indien dit bedrag voor u te hoog is, kunt u volstaan met een lagere bijdrage waarvan u vindt dat die binnen uw budget past. De beoogd voorzitter van vereniging is Boudewijn van Ittersum, de secretaris/penningmeester Herman Genet, Eelco Hessling algemeen bestuurslid. Het is de bedoeling om naast hen nog een ander bestuurslid te benoemen.

Wilt u meer informatie, heeft u goede ideeën, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com. Wij zien uw reactie met spoed en belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn van Ittersum Herman Genet