Nieuwsbrief 14
13 december 2014

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,
Met deze nieuwsbrief willen wij de leden informeren over de recente gang van zaken met betrekking tot de procedure tegen Euronext Amsterdam, de nieuwe pensioenregeling van Euronext Amsterdam, de liquidatie van Pensioenfonds Mercurius Amsterdam en de overgang naar DeltaLloyd.

Dagvaarding Euronext Amsterdam, Conclusie van repliek en conclusie van dupliek

Zoals de leden eerder zijn geïnformeerd heeft de vereniging Euronext Amsterdam op 21 april 2014 gedagvaard om haar pensioenverplichtingen jegens de gepensioneerden en slapers ongewijzigd na te komen. Euronext Amsterdam heeft hierop gereageerd met ‘conclusie van antwoord’ op 27 juni 2014. Vervolgens heeft de vereniging op 2 oktober jl. met ‘conclusie van repliek’ de standpunten van de vereniging nader toegelicht en beargumenteerd waarom de door Euronext Amsterdam in de ‘conclusie van antwoord’ ingenomen standpunten niet valide zijn en herhaald dat de voorwaardelijke indexatie moet worden gehandhaafd en dat de toegepaste korting in 2013 moet worden gecompenseerd en dat Euronext Amsterdam dient zorg te dragen voor de financiering daarvan.
Omdat de ceo van Euronext Amsterdam, Cees Vermaas, ad-interim was opgevolgd door Jos Dijsselhof, heeft de voorzitter van de vereniging om overleg met laatstgenoemde gevraagd om na te gaan of op basis van het voorliggende dossier overleg zinvol zou zijn. Tijdens het gesprek op 4 september jl. werd met hem afgesproken dat na verschijnen van de conclusie van repliek (2 oktober) informeel van gedachten zou worden gewisseld. Op 4 november liet Jos Dijsselhof echter weten dat hij overleg niet nuttig en opportuun vond.

Vervolgens heeft de advocaat van Euronext Amsterdam op 27 november jl. op onze conclusie van repliek gereageerd met ‘conclusie van dupliek’. In deze conclusie van dupliek herhaalt Euronext Amsterdam het eerder ingenomen standpunt dat na het opzeggen door Euronext Amsterdam van de uitvoeringsovereenkomst met ons pensioenfonds Mercurius Euronext Amsterdam geen enkele verantwoordelijkheid meer heeft voor zijn gepensioneerden en slapers en het alleen de verantwoordelijkheid van Mercurius was om de opgebouwde pensioenrechten en aanspraken elders onder te brengen.
De rechter heeft in reactie op de conclusie van dupliek van Euronext Amsterdam de vereniging gevraagd om, bij akte, een nadere toelichting te geven op de toekomstscenario’s die in 2013 zijn opgesteld door actuaris Sprenkels en Verschuren. Naar verwachting zal daarna het pleidooi volgen waarin de vereniging haar standpunten nader bij de rechter kan toelichten en partijen de vragen van de rechter kunnen beantwoorden. Naar verwachting zal het daarna nog wel enkele maanden duren voordat de rechter uitspraak doet.
Leden die dat wensen kunnen een kopie van de conclusie van repliek van de vereniging en een kopie van de conclusie van dupliek van Euronext Amsterdam toegezonden krijgen door een email te sturen naar het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Nieuwe pensioenregeling Euronext Amsterdam

De leden zijn eerder geïnformeerd dat Euronext Amsterdam na 1 januari 2014 in het geheel niet meer verantwoordelijk wil zijn voor zijn gepensioneerden en ex-werknemers (slapers) met pensioenaanspraken bij Mercurius. Om dit onderscheid te maken heeft de directie van Euronext Amsterdam een nieuwe pensioenregeling ontworpen voor de huidige actieve werknemers die van kracht is geworden per januari 2014. In deze nieuwe regeling krijgen werknemers die op 1 januari 2014 in dienst waren bij Euronext Amsterdam een pensioen aangeboden waarin het recht op indexatie blijft voortbestaan, niet alleen voor hun pensioenrechten opgebouwd na 1 januari 2014, maar ook over hun bij Mercurius opgebouwde rechten vòòr 1 januari 2014. Om deze indexatie voor hen mogelijk te maken stort Euronext Amsterdam in de komende 5 jaar €3.5 miljoen in een fonds. Hiermee is de achterstelling van de gepensioneerden en slapers, die met de overgang naar Delta Lloyd elk recht op indexatie hebben verloren, ten opzichte van de huidige werknemers door Euronext Amsterdam geconcretiseerd. Zoals bekend vecht de vereniging deze discriminatie aan in haar procedure tegen Euronext Amsterdam en heeft het bestuur hierover reeds geruime tijd contact met Vakbond De Unie. De Unie heeft de vereniging recent geïnformeerd dat zij in overleg is met Euronext Amsterdam over een nieuwe pensioen cao die van kracht zou moeten worden per 1 januari 2015. Omdat deze cao niet van toepassing zou zijn op reeds pensioengerechtigden heeft de vereniging De Unie gevraagd te verduidelijken wat dit betekent voor de positie van pensioengerechtigden. Hierop hebben wij nog geen antwoord ontvangen.

Liquidatie Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Het bestuur van pensioenfonds Mercurius heeft, na overdracht van het pensioenvermogen, besloten tot liquidatie en heeft daartoe een concept liquidatieverslag opgesteld. Dit verslag is gepubliceerd op de website van Mercurius. Het bestuur van de vereniging heeft begin november 2014 het bestuur van Mercurius in een brief een aantal kritische vragen gesteld over het concept-verslag en naar aanleiding hiervan informeel overleg gehad met de voorzitter van Mercurius, Dick Vis, in aanwezigheid van de voorzitter van de Deelnemersraad, Peter Bezemer. Aan het slot is door Dick Vis een schriftelijke reactie op de brief van de vereniging toegezegd.
Leden die hiervoor belangstelling hebben, kunnen een kopie van de brief van de vereniging aan Mercurius toegezonden krijgen door een email te sturen naar het emailadres van de vereniging:  pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Overgang van pensioenen naar Delta Lloyd

Sommige leden hebben het bestuur geïnformeerd dat de door hen ontvangen pensioenbedragen soms fors lager zijn dan voorheen door Mercurius werd uitgekeerd. Uit onderzoek blijkt dat dit soms van doen heeft met het niet langer toepassen van de tijdelijke heffingskorting. Indien u vragen heeft over uw pensioen bij Delta Lloyd, neem dan contact op met csd@deltalloyd.nl of met naomi_van_den_brom@deltalloyd.nl. Als u er niet uitkomt met Delta Lloyd, laat het ons dan weten door een email te sturen naar het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Verhoging van de pensioenen met 1%

Het bestuur van pensioenfonds Mercurius heeft de pensioengerechtigden en slapers van Euronext Amsterdam in hun nieuwsbrief van juli 2014 toegezegd dat hun pensioenrechten met ca. 1%  worden verhoogd. Hiermee wordt de korting in 2013 van 3% gedeeltelijk gecompenseerd. In de voorlichtingsbijeenkomst bij Delta Lloyd zijn de daar aanwezigen door Delta Lloyd geïnformeerd dat, naar verwachting, deze 1% verhoging per december 2014 zal worden gerealiseerd. Na de twee voorlichtingsbijeenkomsten heeft de vereniging hierover niets meer gehoord van Mercurius of van Delta Lloyd. Daarom heeft het bestuur de voorzitter van de deelnemersraad van Mercurius verzocht dit onderwerp onder de aandacht te brengen van het Mercurius bestuur en om de vereniging over de uitkomst daarvan te informeren. Hierop hebben wij nog geen reactie ontvangen.


Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar:  pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet