Nieuwsbrief 15
12 februari 2015

Dagvaarding door de vereniging van Euronext Amsterdam

Zoals de leden weten heeft de vereniging Euronext Amsterdam op 21 april 2014 gedagvaard om de pensioenverplichtingen van de gepensioneerden en slapers ongewijzigd na te komen. De belangrijkste doelen van de vereniging zijn én het herstel van de 3% korting van onze pensioenrechten - waartoe het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius in 2013 heeft besloten - én het behoud van indexatiemogelijkheid van onze pensioenen én dat Euronext dient zorg te dragen voor de financiering daarvan. Na de dagvaarding door de vereniging heeft Euronext Amsterdam op onze dagvaarding gereageerd met ‘conclusie van antwoord’. Onze vereniging heeft daarop gereageerd met conclusie van repliek’ waarop Euronext Amsterdam weer heeft gereageerd met een ‘conclusie van dupliek’. De rechter heeft vervolgens gevraagd om een nadere toelichting op scenario’s die in 2013 zijn opgesteld door actuariskantoor Sprenkels en Verschuren, welke door de vereniging en door Euronext Amsterdam aan de rechter zijn gegeven, beide met een afzonderlijke ‘akte uitlating producties’.
Met deze twee ‘aktes uitlating producties’ is een eind gekomen aan de schriftelijke voorbereiding van de rechtszaak. Momenteel worden dagen geïnventariseerd voor mondeling ‘pleidooi’ voor de rechter. In zo’n pleidooi kunnen zowel de vereniging als Euronext Amsterdam hun standpunten mondeling toelichten aan de rechter. Het is niet te voorzien wanneer het pleidooi zal plaatsvinden en wanneer de rechter uitspraak zal doen; de verwachting is echter dat dat nog wel enkele maanden zal duren.
Euronext Amsterdam blijft, bij monde van zijn advocaat Mw Voute van Loyens & Loeff, volhouden dat hij na de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst tussen Euronext Amsterdam en Mercurius, geen enkele verantwoordelijkheid en geen verplichtingen meer heeft voor zijn gepensioneerden en ex-werknemers met pensioenrechten bij Mercurius (inmiddels bij Delta Lloyd). Met andere woorden, Euronext Amsterdam wenst nog steeds op geen enkele manier mee te werken aan het herstel van de korting, dan wel het behoud van de indexatiemogelijkheid van onze pensioenrechten.
De vereniging heeft altijd geprobeerd om het niet tot een rechtszaak te laten komen en om een minzame oplossing te zoeken met Euronext Amsterdam. Echter, de twee vorige CEO’s van Euronext Amsterdam, de heren Vermaas en Dijsselhof, wilden dit gesprek niet aangaan en hebben afwijzend gereageerd. Inmiddels is de heer Dijsselhof als CEO opgevolgd door de heer Van Tilburg en het bestuur heeft ook aan hem het voorstel gedaan tot overleg, met als doel om in goed overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het bestuur moet hierover nog van de heer Van Tilburg horen.

Leden die dat wensen kunnen een kopie van de ‘akte uitlating producties’ opvragen bij het bestuur door een email te sturen naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Verhoging van de pensioenen met 1%

Het bestuur van pensioenfonds Mercurius heeft de pensioengerechtigden en slapers van Euronext Amsterdam in zijn nieuwsbrief van juli 2014 toegezegd dat hun pensioenrechten met ca. 1% zullen worden verhoogd. Hiermee zou de korting in 2013 van 3% gedeeltelijk gecompenseerd worden. Omdat de vereniging hierover niet meer gehoord heeft van Mercurius of van Delta Lloyd en omdat het bestuur van Mercurius de vereniging niet als gesprekspartner beschouwd, is de voorzitter van de deelnemersraad van Mercurius, de heer Bezemer, met onze brief van 5 februari 2015, verzocht om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van het Mercurius bestuur. In deze brief eist de vereniging dat de 1% verhoging zo spoedig mogelijk wordt geëffectueerd. Kopieën van deze brief zijn gestuurd naar het Mercurius bestuur en naar Delta Lloyd. De heer Bezemer heeft de vereniging geïnformeerd dat hij de brief onder de aandacht van de overige leden van de deelnemersraad heeft gebracht. Inmiddels heeft de heer Vis, voorzitter van het bestuur van Mercurius, aan de voorzitter van de vereniging toegezegd dat er op korte termijn een verklaring op de website van Mercurius zal worden geplaatst waarin de opgetreden vertraging zal worden vermeld en toegelicht.

Leden die de brief van 5 februari 2015 van de vereniging aan de heer Bezemer willen nalezen kunnen dat hier doen.

Liquidatie pensioenfonds Mercurius

Het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius heeft, na overdracht van al het pensioenvermogen, besloten tot liquidatie en een (concept) liquidatieverslag opgesteld. Dit verslag is gepubliceerd op de website van Mercurius. Het bestuur van Mercurius heeft op 15 december 2014 op zijn website gepubliceerd dat een van zijn deelnemers verzet heeft aangetekend tegen de liquidatie en dat dezelfde deelnemer ook een rechtszaak heeft aangespannen tegen Mercurius. De definitieve liquidatie zal afhankelijk zijn van de uitkomst van beide procedures en waarschijnlijk nog enkele maanden nemen.
Op 3 november 2014 heeft het bestuur van de vereniging, naar aanleiding van het liquidatieverslag, een kritische brief gestuurd naar het bestuur van Mercurius. In december 2014 heeft daarover overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de vereniging en de voorzitter van Mercurius, de heer Vis, en op 29 december 2014 heeft het bestuur van Mercurius schriftelijk gereageerd op de brief van de vereniging. In deze afwijzend getoonzette brief schrijft Mercurius onder andere dat de brief van de vereniging niet zal worden opgenomen in het liquidatieverslag en dat ook andere aanpassingen, waarom de vereniging heeft verzocht, niet zullen worden opgenomen in het liquidatieverslag. Het Mercurius bestuur gaat voorts geheel voorbij aan verzoek van de vereniging om in het liquidatieverslag op te nemen hoe de onafhankelijkheid van de bestuurders van Mercurius is/was gewaarborgd. Dit is naar mening van het bestuur van groot belang omdat in het liquidatieverslag is opgenomen dat bestuursleden die niet in loondienst zijn bij een werkgever van het pensioenfonds (waaronder de bestuursvoorzitter, de heer Vis) een vergoeding ontvangen van de werkgever(s).

Hier kunt u de brieven van 3 november en 29 december 2014 nalezen.

Contributie vereniging 2015 en Ledenvergadering 2015

Het bestuur van de vereniging heeft besloten om de leden vooralsnog geen contributie over 2015 in rekening te brengen, dit omdat de kosten van de nu lopende rechtszaak kunnen worden voldaan uit de aanwezige financiële middelen. Afhankelijk van de uitkomst en het eventuele vervolg van de rechtszaak kan het bestuur besluiten om de leden alsnog te vragen om de contributie te voldoen. Het bestuur zal dit onderwerp aan de orde stellen in de jaarlijkse ledenvergadering, die ook dit jaar weer in juni zal worden bijeenroepen. U zult over plaats van bijeenkomst, datum en tijdstip worden geïnformeerd in de volgende nieuwsbrief.

Overgang van pensioenen naar Delta Lloyd

Wederom hebben sommige leden het bestuur geïnformeerd over problemen met hun pensioenuitkering. Het bestuur van de vereniging heeft geen inzage in en kennis van uw individuele pensioendossier. Daarom, indien u vragen heeft over uw pensioen bij Delta Lloyd, neem dan contact op met csd@deltalloyd.nl. Als u er niet uitkomt met Delta Lloyd, laat het ons dan weten door een email te sturen naar het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.


Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet