Nieuwsbrief nummer 16 tevens Oproep Jaarvergadering
16 mei 2015

Oproep jaarvergadering 2015
De jaarvergadering van de vereniging vindt plaats op woensdag 17 juni 2015 van 15.00 – 17.00 uur. Net als in 2014 vindt de vergadering plaats bij BLOOKER, Amstelplein 4 te Amsterdam (tegenover hoofdingang Delta Lloyd, op loopafstand van het Amstelstation). De routebeschrijving vindt u op http://www.blooker.nl/route/.
De leden die de vergadering willen bijwonen worden verzocht zich vóór 1 juni as. aan te melden via het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

De statuten bepalen dat elk jaar, uiterlijk in juni, een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen waarin o.a. de leden worden gevraagd de jaarrekening over het voorgaande jaar goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

De agenda voor de vergadering en de bij de vergadering behorende stukken, zullen voor 1 juni per email worden verstuurd naar alle leden.

Rechtszaak van de vereniging tegen Euronext Amsterdam

Zoals de leden weten heeft de vereniging Euronext Amsterdam op 21 april 2014 gedagvaard om de pensioenverplichtingen van de gepensioneerden en slapers ongewijzigd na te komen. De belangrijkste doelen van de vereniging zijn én het herstel van de 3% korting van onze pensioenrechten - waartoe het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius in 2013 heeft besloten-  én het behoud van indexatiemogelijkheid van onze pensioenen. Inmiddels is een eind gekomen aan de schriftelijke voorbereiding van de rechtszaak en heeft de rechter besloten tot een comparitie van partijen op 11 juni 2015, tussen 9.00 – 11.00 uur bij de rechtbank op de Parnassusweg 220 te Amsterdam. Met deze comparitie worden (de advocaten van) de vereniging en Euronext Amsterdam in de gelegenheid gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten aan de rechter.  In beginsel is deze comparitie openbaar. Leden die dat wensen kunnen dus aanwezig zijn bij de comparitie; echter uitdrukkelijk en alleen als toehoorder. Indien u in grote getalen aanwezig zou zijn bij de comparitie, zouden wij de rechtbank daarvan op voorhand graag op de hoogte willen stellen, zodat zij daarmee rekening kunnen houden met de grootte van de zittingszaal. Leden die aanwezig wensen te zijn bij de comparitie bij de rechter worden dan ook verzocht om vóór 1 juni as. een email sturen naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Het is niet te voorzien wanneer de rechter na de comparitie uitspraak zal doen; de verwachting is dat dat nog wel enkele maanden zal duren.
Zoals bekend heeft het bestuur van de vereniging altijd geprobeerd om het niet tot een rechtszaak te laten komen en om in goed overleg een oplossing te zoeken met Euronext Amsterdam. Echter, de vorige CEO’s van Euronext Amsterdam, de heren Vermaas en Dijsselhof, hebben afwijzend gereageerd c.q. hebben het gesprek niet willen aangaan. De huidige CEO, de heer Van Tilburg, is (nog) niet bereid  tot overleg.

Verhoging van de pensioenen met 1%

Het bestuur van pensioenfonds Mercurius heeft de pensioengerechtigden en slapers van Euronext Amsterdam in zijn nieuwsbrief van juli 2014 toegezegd  dat hun pensioenrechten met ca. 1% zullen worden verhoogd. Hiermee zou de korting in 2013 van 3% gedeeltelijk gecompenseerd worden. Omdat de vereniging hierover niet meer gehoord heeft van Mercurius of van Delta Lloyd en omdat het bestuur van Mercurius de vereniging niet als gesprekspartner beschouwt, is de voorzitter van de deelnemersraad van Mercurius, de heer Bezemer, met onze brief  van 5 februari 2015, verzocht om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van het Mercurius bestuur. In deze brief eist de vereniging dat de 1% verhoging zo spoedig mogelijk wordt geëffectueerd. De voorzitter van de deelnemersraad, Peter Bezemer, heeft het bestuur van de vereniging op 14 april 2015 als volgt geïnformeerd: “…ook het bestuur van PMA ongelukkig is met de vertraging die optreedt in de effectuering van de toezegging.” en “De deelnemersraad is het met u eens dat de gang van zaken onduidelijkheden creëert en vragen oproept. Dit is onwenselijk. Het is ons niet duidelijk waarom de vertraging optreedt. De DR zal de uitstaande vragen met betrekking tot de 1% toezegging nogmaals aan de orde stellen bij het bestuur van PMA.”

Het bestuur van vereniging heeft zowel van pensioenfonds Mercurius  als van de deelnemersraad nog steeds geen verdere informatie ontvangen over het uitblijven van de 1% verhoging.
De brief van 10 april 2015 van de heer Bezemer kunt u hier nalezen.

Liquidatie pensioenfonds Mercurius

Het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius heeft, na overdracht van al het pensioenvermogen, besloten tot liquidatie en een (concept) liquidatieverslag opgesteld. Dit verslag is gepubliceerd op de website van Mercurius. Het bestuur van Mercurius heeft op 23 februari 2015 op zijn website gepubliceerd te verwachten dat het “de komende weken groen licht (zal krijgen) van de verschillende partijen om de liquidatie af te ronden. Mocht het toch nog langer duren, dan zullen wij een vervolgbericht plaatsen.”
Inmiddels zijn er ruim 11 weken verstreken na dit website bericht van Mercurius; is er geen nieuws over de liquidatie en heeft Mercurius ook geen vervolgbericht geplaatst met nadere informatie.
Het bestuur van de vereniging heeft begrepen dat de oorzaak of een van de oorzaken van het uitblijven van de liquidatie is dat een van de deelnemers van Mercurius verzet heeft aangetekend tegen de liquidatie; dat dezelfde deelnemer ook een rechtszaak heeft aangespannen tegen Mercurius en dat de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in deze rechtszaak.De deelnemersraad heeft het bestuur van de vereniging geïnformeerd dat de raad nog steeds functioneert, dat 2 reacties met betrekking tot het liquidatieverslag zijn verstuurd naar Mercurius en dat de deelnemersraad ook nog een advies zal uitbrengen over het finaal liquidatieverslag. Aangezien alle verwijzingen naar de deelnemersraad en naar adviezen van de deelnemersraad zijn verwijderd van de website van Mercurius kunt u de hier bedoelde reacties van de deelnemersraad nalezen op de website van de vereniging nalezen, de brief van 10-10-2014 en de brief van 17-12-2014.

Zoals vermeld in nieuwsbrief 15 heeft het bestuur van de vereniging, naar aanleiding van het liquidatieverslag, een kritische brief gestuurd naar het bestuur van Mercurius.  In de afwijzend getoonzette  reactie schrijft Mercurius, onder andere, dat de opmerkingen van de vereniging niet zullen worden opgenomen in het liquidatieverslag. Voorts gaat Mercurius geheel voorbij aan het verzoek om in het liquidatieverslag op te nemen hoe de onafhankelijkheid van de bestuurders van Mercurius (waaronder de voorzitter van het bestuur, de heer Vis)  is/was gewaarborgd. Dit is naar mening van de het bestuur van groot belang omdat in het liquidatieverslag is opgenomen dat bestuursleden, die niet in loondienst zijn bij een werkgever van het pensioenfonds, een vergoeding ontvangen van de werkgever(s).

Uittreden Hans Brouwer uit Deelnemersraad

Hans Brouwer heeft de voorzitter van de vereniging op 14 april 2015 geïnformeerd dat hij per diezelfde datum is teruggetreden als lid (namens de kiesgroep gepensioneerden) van de deelnemersraad.  Het bestuur heeft begrepen dat PMA en de deelnemersraad zich beraden over de invulling van de vacature en de huidige status van de deelnemersraad en neemt aan dat de deelnemers daarover door hen zullen worden geïnformeerd.

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet