Nieuwsbrief 1
18 mei 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam, U heeft zich aangemeld als lid van de vereniging, samen met ruim 110 anderen.

Uit de reacties die wij hebben ontvangen blijkt een grote ongerustheid over onze pensioenen en pensioenrechten, welke vergroot wordt door de almaar voortdurende onduidelijkheid over wat er in de nabije toekomst met onze pensioenen gaat gebeuren.

De vereniging is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 29 april 2013. Wij hopen binnenkort een website beschikbaar te hebben, waarop allerlei relevante informatie voor de leden en informatie over de vereniging zal worden gepubliceerd.

De belangrijkste reden om de vereniging op te richten is dat de werkgever, Euronext Amsterdam, op grond van de Pensioenwet verplicht is om haar plannen voor de overheveling van onze pensioenen naar een verzekeraar vooraf te bespreken met de vereniging. Was er geen vereniging, dan zou Euronext Amsterdam geen afstemming over deze beslissing hoeven te hebben met gepensioneerden en ex-werknemers en zouden Euronext Amsterdam en pensioenfonds Mercurius in onderling overleg beslissingen kunnen nemen over de waardeoverdracht samenhangend met de overheveling van onze pensioenen.

De Pensioenwet geeft de vereniging alleen 'hoorrecht'. Dit houdt in dat Euronext Amsterdam na de vereniging te hebben 'gehoord' alsnog een (afwijkende) beslissing kan nemen, de vereniging heeft dus geen veto of instemmingsrecht. Wel zal Euronext Amsterdam  op een zorgvuldige manier met dit hoorrecht moeten omgaan en kan de vereniging, indien het overleg met de vereniging niet tot overeenstemming leidt, op grond van de verkregen informatie andere, eventueel juridische, actie ondernemen. 

De vereniging heeft Euronext en pensioenfonds Mercurius inmiddels ingelicht over de oprichting en beide organisaties gevraagd om zo spoedig mogelijk met de vereniging om tafel te zitten. Daarbij is door de vereni-ging op voorhand aangegeven dat zij inzicht wil hebben in de gevolgen van de overheveling van de pensioenen naar een verzekeraar en dat zij naast de overheveling naar een verzekeraar ook alle andere alternatieven wil bespreken. Euronext Amsterdam en Mercurius hebben nog niet op het verzoek tot overleg gereageerd; ook heeft de vereniging geen verdere informatie ontvangen over de plannen van Euronext en Mercurius.

Het is daarmee nog steeds onduidelijk welke plannen Euronext Amsterdam en Mercurius hebben met onze pensioenrechten. Het bestuur houdt contact met de voorzitter van de deelnemersraad van Mercurius en met de onder-nemingsraad van Euronext Amsterdam. Ook wordt het geadviseerd door een zeer ervaren pensioen jurist over de juridische aspecten en te nemen stappen. Juridisch advies en het in stand houden van een vereniging kost helaas geld, vandaar dat het bestuur u heeft gevraagd om 75 euro contri-butie. Wij zijn ons er van bewust dat dit een fors bedrag is voor sommigen; vandaar dat er zeer voorzichtig zal worden omgegaan met uitgaven, alleen in het uiterste geval betaald advies zal worden gevraagd en de bestuurs-leden en anderen die werk voor de vereniging verrichten dit doen zonder enige (onkosten)vergoeding. Mocht zwaar juridisch advies noodzakelijk zijn, of mocht worden besloten om een juridische procedure te starten tegen Euronext Amsterdam of Mercurius, dan zal het bestuur dit met een financieel voorstel aan de ledenvergadering voorleggen.

Het bestuur van de vereniging zal de eerste ledenvergadering bijeenroepen zodra er meer bekend is over de plannen van Euronext Amsterdam en Mercurius en daarna vervolgbijeenkomsten organiseren zodra er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden met nieuwsbulletins zoals deze.

In verband met het voorgaande worden de leden verzocht om hun bijdrage van 75 euro te storten op rekeningnummer 60.60.83.820 ten name van Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam te Amsterdam.

Heeft u verdere vragen, opmerkingen of goede idee├źn, schrijf ze naar het bestuur van de vereniging op emailadres: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Boudewijn van Ittersum (voorzitter)

Herman Genet

\Eelco Hessling