Nieuwsbrief nummer 17
27 juni 2015

Jaarvergadering 2015 Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam op woensdag 17 juni 2015
De jaarvergadering van de vereniging vond plaats op woensdag 17 juni 2015. In de vergadering hebben de aanwezige en vertegenwoordigde leden, gehoord het advies van de kascommissie, unaniem de jaarrekening 2014 goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd voor zijn beleid en bestuur in 2014. Naast de bespreking van de jaarstukken 2014 heeft het bestuur een toelichting gegeven op de werkzaamheden in 2014, waarbij in het bijzonder is stilgestaan bij de rechtszaak die de vereniging in 2014 heeft aangespannen tegen Euronext Amsterdam en bij het uitblijven van de door het bestuur van Mercurius in juli 2014 toegezegde verhoging van de pensioenrechten met 1%; zie daarover hieronder.

Rechtszaak van de vereniging tegen Euronext Amsterdam
Zoals de leden weten heeft de vereniging Euronext Amsterdam op 21 april 2014 gedagvaard om de pensioenverplichtingen van de gepensioneerden en slapers ongewijzigd na te komen. De belangrijkste doelen van de vereniging zijn én het herstel van de 3% korting van onze pensioenrechten - waartoe het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius in 2013 heeft besloten-  én het behoud van indexatiemogelijkheid van onze pensioenen. In het kader van de rechtszaak heeft op 11 juni 2015 de advocaat van de vereniging, mr Doornik, met een pleitnotitie de inhoud van de dagvaarding aan de kantonrechter toegelicht en vragen van de rechter daarover beantwoord.

De advocaat van Euronext Amsterdam, mr Voûte van Loyens Loeff, heeft met haar pleitnotitie hetzelfde gedaan met betrekking tot de standpunten van Euronext Amsterdam. De rechter heeft mr Voûte aan het eind van de zitting gevraagd om te bezien of Euronext Amsterdam het geschil in onderling overleg kan oplossen. Euronext Amsterdam heeft ingestemd met dit verzoek van de rechter. De rechter heeft daarop, in afwachting van de uitkomsten van dit overleg, verdere behandeling uitgesteld naar 10 juli as. Mr Voûte heeft mr Doornik op 18 juni jl. bevestigd dat Euronext Amsterdam bereid is tot een gesprek met de vereniging en de vereniging gevraagd een voorstel te doen. Van de zijde van de vereniging waren naast het bestuur verschillende leden bij het pleidooi voor de rechter aanwezig. Euronext Amsterdam werd, naast haar advocaat, vertegenwoordigd door René Geskes en Mirjam Eijffinger.

Zoals bekend heeft het bestuur van de vereniging altijd geprobeerd om het niet tot een rechtszaak te laten komen en om in goed overleg een oplossing te zoeken met Euronext Amsterdam. Echter, de opeenvolgende CEO’s van Euronext Amsterdam, de heren Vermaas, Dijsselhof en Van Tilburg, hebben afwijzend gereageerd c.q. hebben tot op heden het gesprek niet willen aangaan. Het bestuur hoopt desondanks en van ganser harte dat het overleg met Euronext Amsterdam nu alsnog tot een goede oplossing kan leiden. Echter, het is nu nog te vroeg om duidelijkheid te hebben of er een kans is dat dit overleg tot een positieve uitkomst kan/zal leiden. Indien het overleg, onverhoopt, niet tot een oplossing leidt, dan zal de rechter alsnog om een uitspraak over het geschil gevraagd worden.

De leden, aanwezig en vertegenwoordigd, hebben in de ledenvergadering van 17 juni jl. unaniem het voornemen van het bestuur ondersteund om te bezien of  in overleg met Euronext Amsterdam tot een goede oplossing kan worden gekomen voor de pensioenproblematiek.
Leden die dat wensen kunnen de pleitnota’s van de vereniging en van Euronext Amsterdam opvragen door een email met dit verzoek te sturen naar het mailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Verhoging van de pensioenen met 1%
Het bestuur van pensioenfonds Mercurius heeft de pensioengerechtigden en slapers van Euronext Amsterdam in zijn nieuwsbrief van juli 2014 toegezegd  dat hun pensioenrechten met ca. 1% zullen worden verhoogd. Hiermee zou de korting in 2013 van 3% gedeeltelijk gecompenseerd worden. Omdat de vereniging hierover niet meer gehoord heeft van Mercurius of van Delta Lloyd is de voorzitter van de deelnemersraad van Mercurius, de heer Bezemer, verzocht om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van het Mercurius bestuur.

Tot verrassing van het bestuur heeft de advocaat van Euronext Amsterdam het volgende over de 1% verhoging in haar pleitnotitie van 11 juni 2015 opgenomen: “Tevens heeft Euronext een bedrag van € 904.000 dat zij onverschuldigd aan PMA (Mercurius) betaald had in het kader van de overeenkomst aanvullende stortingen 2013 van 8 februari 2013, bestemd voor een eenmalige verhoging van de premievrijepensioenaanspraken, waardoor de korting van 2013 zal zijn teruggebracht tot 2%. PMA (Mercurius) heeft het bedrag van € 904.000 aan Delta Lloyd uitgekeerd op basis van de overeenkomst van collectieve waarde overdracht voor PMA (Mercurius).”. Hiermee bevestigt Euronext Amsterdam dat het geld heeft overgemaakt aan Mercurius en dat Mercurius dat geld heeft overgemaakt aan Delta Lloyd, met als enig doel een verhoging van onze pensioenen met 1%. Helaas heeft het bestuur van de vereniging zowel van ons pensioenfonds Mercurius  als van de deelnemersraad nog steeds geen informatie ontvangen over het uitblijven van de 1% verhoging. Ook de recente 11 juni 2015 nieuwsbrief van Mercurius bevat geen enkel woord hierover.

In de ledenvergadering op 17 juni jl. hebben zeer veel leden hun grote bezorgdheid en grote ongenoegen over het uitblijven van de toegezegde verhoging uitgesproken, alsmede over het volledig gebrek aan communicatie van Mercurius daarover; welke zorg nog meer is toegenomen in het licht van de mededeling van Euronext Amsterdam in de pleitnotitie.

Omdat Mercurius haar juli 2014 nieuwsbrief, waarin de toezegging is opgenomen, heeft verwijderd van haar website hebben de leden het bestuur verzocht om deze nieuwsbrief van Mercurius te plaatsen op de website van de vereniging en om hen te voorzien van verdere informatie waarmee zij het bestuur van Mercurius kunnen aanschrijven met het verzoek de gedane toezegging na te komen. Zo gewenst kunnen individuele leden over deze gang van zaken een klacht indienen bij Mercurius op grond van het klacht- en geschillenreglement van Mercurius, alsook een klacht indienen bij de onafhankelijke Ombudsman Pensioenen. Een afschrift van de juli 2014 nieuwsbrief van Mercurius kunt u nalezen op de website van de vereniging.

Liquidatie pensioenfonds Mercurius
Het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius heeft, na overdracht van al het pensioenvermogen, besloten tot liquidatie en een (concept) liquidatieverslag opgesteld. Dit verslag is gepubliceerd op de website van Mercurius. Het bestuur van Mercurius heeft op 23 februari 2015 op zijn website gepubliceerd te verwachten dat het “de komende weken groen licht (zal krijgen) van de verschillende partijen om de liquidatie af te ronden”. Op 10 juni 2015 heeft het bestuur van Mercurius een vervolgbericht geplaatst waarin over de liquidatie wordt geschreven dat “Een aantal zaken moest uitgezocht worden en er moet overeenstemming verkregen worden over bedragen, toezeggingen en verdeling." Mercurius deelt in dit nieuwsbericht verder mee dat “Dit werk vindt achter de schermen plaats” waarmee het de algemene aanbeveling aan pensioenfondsen om open en transparant te werken terzijde legt. Voorts informeert Mercurius wederom dat een van de deelnemers van Mercurius verzet heeft aangetekend tegen de liquidatie; dat dezelfde deelnemer ook een rechtszaak heeft aangespannen tegen Mercurius en dat de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in deze rechtszaak.

Deelnemersraad en verantwoordingsorgaan
In de nieuwsbrief van 10 juni 2015 informeert Mercurius de leden dat het een verzoek heeft gedaan aan de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan om op te gaan in één orgaan: het Verantwoordingsorgaan-nieuwe-stijl en dat Hans Brouwer en Rene Maatman zijn teruggetreden uit de deelnemersraad. Het bestuur van de vereniging heeft grote zorg dat met het terugtreden van Hans Brouwer ook het enige lid gekozen door gepensioneerden en die de gepensioneerden in de deelnemersraad vertegenwoordigde is teruggetreden waarmee, indien de vacatures ontstaan door het terugtreden van Hans Brouwer en Rene Maatman niet wordt ingevuld, vraagtekens kunnen worden gezet bij de evenwichtige samenstelling van nu de deelnemersraad, en straks mogelijk het Verantwoordingsorgaan-nieuwe-stijl.

Delta Lloyd
Delta Lloyd heeft in de informatiebijeenkomsten in 2014 regulier overleg met de vereniging toegezegd. De in de ledenvergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden steunen unaniem het initiatief om dit overleg te starten. Het bestuur heeft toegezegd daarover contact te zullen opnemen met Delta Lloyd.

Vragen?
Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet