Nieuwsbrief nummer 18
21 juli 2015

Rechtszaak van de vereniging tegen Euronext Amsterdam
Zoals de leden weten heeft de vereniging Euronext Amsterdam op 21 april 2014 gedagvaard om de pensioenverplichtingen van de gepensioneerden en slapers ongewijzigd na te komen. De belangrijkste doelen van de vereniging zijn én het herstel van de 3% korting van onze pensioenrechten - waartoe het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius in 2013 heeft besloten-  én het behoud van indexatiemogelijkheid van onze pensioenen. Op 11 juni 2015 heeft de advocaat van de vereniging, mr Doornik en van Euronext Amsterdam, mr Voute van Loyens Loeff, met hun pleitnotitie de standpunten van de vereniging en van Euronext Amsterdam voor de rechter toegelicht. De rechter heeft Euronext Amsterdam aan het eind van de zitting verzocht te overwegen of het geschil met de vereniging alsnog in overleg kan worden opgelost. Euronext Amsterdam heeft ingestemd met dit verzoek van de rechter. De rechter heeft daarop verdere behandeling uitgesteld naar 10 juli 2015. Mr Voute heeft namens Euronext Amsterdam verzocht om een verder uitstel om Euronext Amsterdam voldoende tijd te geven te bezien of en zo ja, welk voorstel het wil doen aan de vereniging. De rechter heeft daarop verder uitstel verleend tot 7 augustus 2015.

Tot op vandaag heeft de vereniging geen voorstel van Euronext Amsterdam ontvangen en hebben er geen gesprekken tussen de vereniging en Euronext Amsterdam plaatsgevonden. Het bestuur hoopt van ganser harte dat overleg met Euronext Amsterdam alsnog tot een goede oplossing kan leiden. Echter, het is nu nog te vroeg om duidelijkheid te hebben of er een kans is dat dit tot een positieve uitkomst kan/zal leiden. Indien het overleg, onverhoopt, niet tot een oplossing leidt, dan zal de rechter om een uitspraak over het geschil gevraagd worden.

Verhoging van de pensioenen met 1%
Het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius heeft de pensioengerechtigden en slapers van Euronext Amsterdam in zijn nieuwsbrief van juli 2014 toegezegd dat hun pensioenrechten met ca. 1% zullen worden verhoogd. Hiermee zou de korting doorgevoerd in 2013 van 3% gedeeltelijk gecompenseerd worden. Euronext Amsterdam heeft in de pleitnota voor de rechter bevestigd dat het een bedrag van €904.000 aan Mercurius had betaald bestemd voor een verhoging van de pensioenrechten met 1%. Mede naar aanleiding van deze storting en omdat Mercurius een jaar lang niets van zich heeft laten horen over de toegezegde verhoging hebben circa 30 leden van de vereniging daarover op individuele titel klachten ingediend bij Mercurius. Uit de reactie van Mercurius op de klachtbrieven bleek dat het deze niet serieus nam. Daarop heeft het bestuur van de vereniging op 10 juli 2015 een brief gestuurd naar Mercurius met de dringende aanbeveling de klachten serieus te nemen en om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de verhoging en dat, indien Mercurius geen gehoor zou geven aan de aanbeveling, de klagers geadviseerd zou worden contact op te nemen met de Ombudsman Pensioenen en de AFM. In reactie op deze brief van de vereniging heeft Mercurius op maandag 13 juli 2015 een bericht op zijn website geplaatst waarin werd aangekondigd dat de pensioenrechten in het najaar worden verhoogd met in totaal 1.45%; 0.8% afkomstig uit het liquidatiesaldo van het pensioenfonds en 0,65% afkomstig van een storting van €904.000 van Euronext Amsterdam.

Omdat het nieuwsbericht van 13 juli van Mercurius nogal wat onduidelijkheden bevat heeft de vereniging Mercurius op 15 juli 2015 per brief om een nadere verduidelijking gevraagd. Mercurius zegt, vanwege vakantie, daar pas na 31 juli 2015 op te zullen reageren. U kunt het Mercurius nieuwsbericht en een kopie van de brief van de vereniging hier nalezen.
Mercurius is in zijn nieuwsbericht weinig concreet over wanneer en hoe de verhoging betaalbaar wordt gesteld. De vereniging heeft daarom Delta Lloyd om verdere informatie gevraagd. Delta Lloyd heeft de vereniging bevestigd dat de pensioengerechtigden (slapers en gepensioneerden) in augustus 2015 een brief zullen ontvangen van Delta Lloyd met persoonlijke informatie over de verhoging van hun pensioenrecht en bevestigd dat de verhoging, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, aan de gepensioneerden zal worden uitbetaald uiterlijk in oktober 2015, waarschijnlijk in de vorm van een suppletie.

Deelnemersraad en verantwoordingsorgaan
In de nieuwsbrief van 10 juni 2015 informeert Mercurius de leden dat het een verzoek heeft gedaan aan de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan om op te gaan in één orgaan: het Verantwoordingsorgaan-nieuwe-stijl en dat Hans Brouwer, enig lid in de deelnemersraad gekozen door de gepensioneerden, is teruggetreden uit de deelnemersraad. Mercurius heeft op zijn website gepubliceerd dat er twee vacatures zijn in het Mercurius bestuur waaronder die van Pim Golta. Pim Golta was de enige gekozen vertegenwoordiger van gepensioneerden in het bestuur. Het bestuur van de vereniging heeft in zijn brief van 15 juli 2015 aan Mercurius zijn grote zorg uitgesproken dat met het terugtreden van Pim Golta en Hans Brouwer geen enkele gekozen vertegenwoordiger van de gepensioneerden meer onderdeel uitmaakt van het bestuur (inmiddels zullen dat vanwege de liquidatie vereffenaars zijn) en de deelnemersraad van Mercurius. Er moeten nog belangrijke beslissingen worden genomen door het bestuur/vereffenaars van Mercurius en vanwege het geheel ontbreken van gekozen vertegenwoordigers van de gepensioneerden kunnen grote vraagtekens worden gezet bij de representativiteit en bij de evenwichtige samenstelling van zowel het bestuur/vereffenaars als nu de deelnemersraad, en straks mogelijk het Verantwoordingsorgaan-nieuwe-stijl. Mercurius is gevraagd om zijn standpunt daarover.

Delta Lloyd
Het bestuur van de vereniging heeft op 18 juli 2015 constructief overleg gevoerd met de managers die bij Delta Lloyd verantwoordelijk zijn voor de pensioenrechten van de leden van de vereniging. In dit overleg zijn onder andere afspraken gemaakt over de hiervoor besproken verhoging van pensioenrechten. Toegezegd is door Delta Lloyd dat alle leden hierover in augustus per brief geïnformeerd zullen worden en dat uitbetaling zal plaatsvinden in oktober 2015. Voorts heeft de vereniging de, in sommige gevallen moeizame, communicatie tussen leden met Delta Lloyd besproken. Afgesproken is dat, indien leden voortdurende problemen ondervinden in hun communicatie met Delta Lloyd, zij de vereniging hierover kunnen informeren zodat de vereniging hierover contact kan opnemen met een daarvoor aangewezen contactpersoon bij Delta Lloyd. Afgesproken is voorts dat minimaal eenmaal per jaar overleg zal plaatsvinden tussen de vereniging en Delta Lloyd.

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet