Nieuwsbrief nummer 19
6 december 2015

Verhoging van de pensioenen met 1.45%

Nadat veel leden van de vereniging een individuele klacht bij het bestuur van Mercurius hadden ingediend over het uitblijven van (informatie over) het door Mercurius in 2014 toegezegde gedeeltelijk herstel van de in 2013 uitgevoerde korting heeft het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius op 13 juli 2015 een bericht op zijn website geplaatst waarin werd aangekondigd dat de pensioenrechten in het najaar van 2015 worden verhoogd met in totaal 1.45%.

Omdat het nieuwsbericht van 13 juli van Mercurius verder weinig informatie en nogal wat onduidelijkheden bevatte heeft de vereniging Mercurius op 15 juli 2015 per brief om een nadere verduidelijking gevraagd, onder andere is gevraagd waarom het zo lang heeft moeten duren voordat deze verhoging wordt uitbetaald. Een inhoudelijke verduidelijking is echter door Mercurius niet gegeven.

Delta Lloyd heeft, op verzoek van het bestuur van de vereniging, de pensioengerechtigden in augustus 2015 per brief geïnformeerd over de verhoging en de vereniging toegezegd dat die betaald zou worden uiterlijk in oktober 2015, hetgeen ook heeft plaatsgevonden. Met dit herstel van 1.45% is de eerder door Mercurius toegepaste korting van 3% gedeeltelijk gerepareerd en teruggebracht naar 1.55%. Hiermee is een van de doelen van de vereniging, in ieder geval gedeeltelijk, gerealiseerd.

Rechtszaak van de vereniging tegen Euronext Amsterdam

Zoals de leden weten heeft de vereniging Euronext Amsterdam op 21 april 2014 gedagvaard om de pensioenverplichtingen van de gepensioneerden en slapers ongewijzigd na te komen. De belangrijkste doelen van de vereniging zijn én het herstel van de 3% korting van onze pensioenrechten - waartoe het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius in 2013 heeft besloten- én het behoud van indexatiemogelijkheid van onze pensioenen.

Op 11 juni 2015 heeft de advocaat van de vereniging, mr Doornik, en van Euronext Amsterdam, mr Voute van Loyens Loeff, met hun pleitnotities de standpunten van de vereniging en van Euronext Amsterdam voor de rechter toegelicht. De rechter heeft Euronext Amsterdam aan het eind van de zitting verzocht te overwegen of het geschil met de vereniging alsnog in overleg/schikking kan worden opgelost. Euronext Amsterdam heeft ingestemd met dit verzoek van de rechter.

Het is afhankelijk van de uitkomst van het schikkingsoverleg of de rechtszaak verder doorgang zal vinden. Omdat de advocaat van Euronext Amsterdam pas ruim 3 maanden na de zitting bij de rechter en pas na herhaaldelijk aandringen door de vereniging het hierna genoemde voorstel heeft gepresenteerd en vanwege de benodigde tijd om dit voorstel te beoordelen en te bespreken is diverse malen door de rechter uitstel verleend, laatstelijk tot begin januari 2016. De procedure bij de rechtbank wordt herstart en de rechter zal om vonnis worden gevraagd indien de vereniging en Euronext Amsterdam niet tot een schikking kunnen komen.

Schikkingsoverleg met Euronext Amsterdam

Op 30 september 2015, ruim drie maanden na de zitting bij de rechter, heeft mr Voute, de advocaat van Euronext Amsterdam, aan onze advocaat, mr F. Doornik, een voorstel namens Euronext Amsterdam overgebracht.

Het voorstel behelst, grosso modo, dat alle ‘niet-actieve pensioengerechtigden’ - dat wil zeggen alle deelnemers van Mercurius vanuit de doelgroep Euronext Amsterdam die voor 1 januari 2014 niet meer in dienst waren van Euronext Amsterdam - een éénmalige bruto betaling ontvangen van 5% van hun jaarlijkse pensioenrecht, echter gemaximeerd tot éénmalig €1000 bruto per persoon. In totaal zal Euronext Amsterdam voor deze eenmalige betaling tussen de €450.000 en €500.000 ter beschikking stellen.

Dit voorstel van Euronext Amsterdam is ver verwijderd van het voorstel van de vereniging - zoals besproken met en geaccordeerd door de leden van de vereniging in de juni 2015 ledenvergadering - om voor de niet-actieve pensioengerechtigden een overeenkomstige regeling in te richten zoals Euronext Amsterdam die heeft afgesproken met haar huidige werknemers. Mede omdat het voorstel van Euronext Amsterdam niet geheel duidelijk was omdat het slechts in een email op hoofdlijnen is toegelicht, heeft het bestuur aangedrongen op overleg met Euronext Amsterdam.

In reactie hierop werd onze advocaat geïnformeerd dat verder overleg door Euronext Amsterdam werd afgewezen, dat het schikkingsvoorstel werd ingetrokken en dat de rechter zal worden gevraagd om een uitspraak. Echter, de nieuwe CEO van Euronext Amsterdam, de heer Maurice van Tilburg, heeft daarna gelukkig toch anders besloten en zich wel bereid verklaart tot verder overleg. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 10 november 2015 waarbij Euronext Amsterdam vertegenwoordigd werd door de heer Van Tilburg, de heer R. Geskes, juridisch directeur van Euronext Amsterdam, en de advocaat van Euronext Amsterdam, mw. mr H. Voute. De heer Van Tilburg heeft het hiervoor genoemd schikkingsvoorstel van Euronext Amsterdam meer in detail toegelicht, maar daar geen aanpassingen op aangebracht en hij heeft zich bereid verklaard om zijn voorstel in een bijzonder ledenvergadering persoonlijk toe te lichten aan de leden van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging heeft in dit overleg er nogmaals op aangedrongen dat voor de niet-actieve pensioengerechtigden een overeenkomstige regeling wordt ingericht zoals Euronext Amsterdam die heeft afgesproken met haar huidige werknemers. Onder constatering van verschil van mening en verschillende uitgangspunten zijn Euronext Amsterdam en het bestuur van de vereniging uit elkaar gegaan met de afspraak dat de leden van de vereniging de mogelijkheid krijgen om zich uit te spreken over het voorstel van Euronext Amsterdam in een bijzondere ledenvergadering waarin de heer Van Tilburg zijn voorstel persoonlijk presenteert.

Bijzondere ledenvergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

Door het bestuur is besloten dat een bijzondere ledenvergadering plaatsvindt op woensdag 16 december 2015, aanvang 15.00 uur in de vergaderzaal van de School voor Filosofie, J.J. Viottastraat 34, 1071 JS Amsterdam. In deze vergadering zal het schikkingsvoorstel van Euronext Amsterdam worden toegelicht door de CEO van Euronext Amsterdam, waarna de leden in besloten vergadering zal worden gevraagd zich tegen of voor dit voorstel uit te spreken. Alle leden ontvangen per email een persoonlijke oproep en de agenda voor deze vergadering. Als bijlage bij de agenda zal het schikkingsvoorstel van Euronext Amsterdam worden meegezonden, evenals het standpunt en het stemadvies van het bestuur over het schikkingsvoorstel.

Bestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan van Mercurius

Het bestuur heeft in verschillende brieven aan Mercurius zijn grote zorg uitgesproken over het liquidatieproces van Mercurius, de inrichting van het bestuur van Mercurius en het groot gebrek aan transparantie en inspraak daarover en daarin. Met het terugtreden van Pim Golta uit het Mercurius bestuur en Hans Brouwer uit de deelnemersraad zit er vanaf 1 januari 2015 geen enkele gekozen vertegenwoordiger van de gepensioneerden meer in de diverse organen van Mercurius. Dit is naar mening van het bestuur, juist voor een pensioenfonds, onjuist en abnormaal.

De vereniging heeft daarnaast inconsistentie geconstateerd tussen de inhoud van het 2014 jaarverslag van Mercurius, gepubliceerd in augustus 2015, en uitlatingen van het Mercurius bestuur daarna. Ruim na publicatie van het jaarverslag en in tegenstelling tot hetgeen staat vermeld in het jaarverslag informeert Mercurius de vereniging dat wijzigingen van de bestuurlijke inrichting nog niet zijn doorgevoerd en dat de statuten van Mercurius nog moeten worden aangepast.Mercurius gaat voorts geheel voorbij aan de grote zorg van de vereniging dat er in de organen van ons pensioenfonds geen gekozen vertegenwoordigers van gepensioneerden meer zitting hebben.

Mercurius heeft de vereniging geïnformeerd dat het aanvankelijk, in 2014, had besloten om de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan naast elkaar te laten voortbestaan. Omdat Mercurius nu verwacht dat de liquidatie langer zal duren heeft het medio 2015 toch besloten om de twee organen op 22 juni 2015 samen te voegen tot een orgaan en dat de statuten van Mercurius in verband daarmee moeten worden aangepast.

Het bestuur heeft begrepen dat Mercurius de heer Peter Bezemer, voorzitter van de voormalige deelnemersraad, heeft benoemd tot voorzitter van de gecombineerde deelnemersraad en verantwoordingsorgaan. Opvallend is dat Mercurius de (gewezen) deelnemers hierover op geen enkele wijze heeft geïnformeerd, laat staan betrokken, en dat ook op de website van Mercurius hierover niets is terug te vinden.

Het bestuur beraadt zich nog op de uitleg van Mercurius en op de door de vereniging geconstateerde inconsistentie tussen jaarverslag en uitlatingen van het Mercurius bestuur. Het bestuur zal het Mercurius bestuur nogmaals aanspreken en er op aandringen dat gekozen gepensioneerden in het bestuur en verantwoordingsorgaan van Mercurius vertegenwoordigd moeten zijn. Dit is niet alleen van belang vanwege de afronding van het liquidatieproces, maar ook in verband met, zie verder in deze nieuwsbrief, het onderzoek naar het beleggingsbeleid over de jaren 2007-2011. Het spreekt voor zich dat bij de beoordeling van dit onderzoek en van andere belangrijke onderwerpen sprake moet zijn van een juist samengesteld en onafhankelijk bestuur en dat (elke schijn van) partijdigheid voorkomen moet worden. Immers, volgens het Mercurius jaarverslag, staan alle huidige bestuursleden van Mercurius óf op de loonlijst van óf worden zij betaald door de Mercurius werkgevers, waaronder AFM en Euronext Amsterdam. Afhankelijk van de reactie van Mercurius zal het bestuur niet nalaten om over de samenstelling en het ontbreken van gekozen gepensioneerden in het Mercurius bestuur contact op nemen met de toezichthouders AFM en DNB. AFM, ditmaal niet als aan Mercurius verbonden werkgever, maar als toezichthouder op pensioenfondsen.

Overleg Vereniging en Mercurius over beleggingsbeleid 2007 – 2011

Een van de deelnemers van Mercurius met Euronext Amsterdam achtergrond heeft het bestuur van Mercurius in februari 2015 benaderd met vragen over het beleggingsbeleid over de periode 2007-2011 in samenhang met de constatering dat Mercurius in deze jaren zeer grote verliezen heeft geleden, wat er onder andere toe heeft geleid dat pensioenen al gedurende 10 jaar niet meer zijn geïndexeerd en dat de pensioenen en pensioenrechten in 2013 met 3% zijn gekort. Deze deelnemer vraagt om overleg over de inrichting van een onafhankelijk deskundigenonderzoek naar het beleggingsbeleid over deze periode. In dit onderzoek zouden, onder andere, onderwerpen als het voortduren van de ‘duration mismatch’ (de hoofdoorzaak van het dekkingstekort), de deskundigheid binnen het toenmalige bestuur en beleggingscommissie van Mercurius op het gebied van ALM en renterisico, de ALM studies, de opvolging van de adviezen uit de ALM studies en mogelijke belangenverstrengeling bij leden van de beleggingscommissie van Mercurius gedurende deze jaren aan de orde moeten komen.

Het bestuur van de vereniging heeft Mercurius begin april 2015 geïnformeerd dat het dit verzoek om een onafhankelijk onderzoek ten volle ondersteunt, met als doel om te kunnen beoordelen of het beleggingsbeleid in de jaren 2007-2011 in overeenstemming is geweest met de zorg die van Mercurius, zijn toenmalige bestuurders en toenmalige beleggingscommissie mocht worden verwacht. In reactie op dit verzoek is diverse malen, zowel schriftelijk als mondeling, overleg geweest van de vereniging en deze deelnemer met Mercurius, als ook met de advocaat van Mercurius, de heer mr E. Lutjens.

De vereniging en deze deelnemer hebben, helaas, geen overeenstemming kunnen bereiken met het bestuur van Mercurius over de randvoorwaarden van een onafhankelijk deskundigenonderzoek. Mercurius weigert om de vereniging, al dan niet vertrouwelijke, inzage te geven in de voor het onderzoek naar het beleggingsbeleid over 2007-2011 relevante documenten, waaruit al dan niet de noodzaak tot het doen van een onafhankelijk onderzoek zou kunnen blijken. Ook wijst Mercurius onderzoek naar het handelen van de toenmalige bestuursleden van Mercurius af als ook onderzoek naar de eventuele belangenverstrengeling bij de leden van zijn beleggingscommissie gedurende de periode 2007-2011.

Op 22 augustus 2015 hebben de vereniging en deze deelnemer Mercurius geïnformeerd dat geconstateerd moet worden dat geen overeenstemming is bereikt over de randvoorwaarden voor een extern deskundigenonderzoek en dat Mercurius voorts op geen enkele wijze ingaat op de gedane verzoeken om informatie, waarbij zelfs de meest basale vragen niet worden beantwoord. Mercurius is geïnformeerd dat de vereniging en de betreffende deelnemer zich nu beraden op het verkrijgen van genoegdoening in rechte.

Inmiddels heeft Mercurius de vereniging geïnformeerd dat het op eigen initiatief een onderzoek laat uitvoeren door de heer A.G.M. den Hartogh. De vereniging is in het geheel niet betrokken bij en ook niet geïnformeerd over de onderzoeksopdracht en heeft daarmee geen kennis over de reikwijdte van het onderzoek. Zo is onduidelijk of het functioneren van het bestuur en onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling onderdeel uitmaakt van de onderzoeksopdracht. Mercurius heeft de vereniging in overweging gegeven om de uitkomsten van het onderzoek door de heer Den Hartogh af te wachten om pas daarna een besluit te nemen of rechtsmaatregelen zullen moeten worden getroffen. Ondanks dat het bestuur niet is betrokken bij de formulering van de onderzoeksopdracht noch daar kennis van heeft, heeft het bestuur besloten om toch het onderzoeksrapport van de heer Den Hartogh af te wachten om daarna de voortgang en de noodzaak om rechtsmaatregelen te treffen tegen Mercurius te bespreken met de leden. Tot op heden heeft het bestuur op geen enkele wijze van Mercurius gehoord over de voortgang van het onderzoek, niet over de datum van afronding van het onderzoek en het bestuur is ook niet benaderd door de onderzoeker in het kader van de uitvoering van zijn onderzoeksopdracht.

Opvallend is dat Mercurius over het instellen van dit onderzoek de (voormalige) deelnemers op geen enkele wijze heeft geïnformeerd, noch enige informatie daarover heeft gepubliceerd op haar website.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet