Nieuwsbrief nummer 20
21 december 2015

Bijzondere ledenvergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam van 16 december 2015

De grootst mogelijke meerderheid van de leden, aanwezig dan wel vertegenwoordigd via een volmacht, hebben in de ledenvergadering van 16 december 2015 het schikkingsvoorstel van Euronext Amsterdam als volstrekt onvoldoende beoordeeld en afgewezen. 78 leden hebben tegen het schikkingsvoorstel gestemd; 1 lid heeft via volmacht voor het schikkingsvoorstel gestemd; er waren geen onthoudingen. Met deze duidelijke beslissing ondersteunen de leden het beleid en het advies van het bestuur. Hiermee is een eind is gekomen aan het schikkingsoverleg tussen de vereniging en Euronext Amsterdam. De rechter zal worden gevraagd om uitspraak in het geschil te doen. Het is niet te voorzien wanneer de rechter vonnis zal wijzen, maar de verwachting is dat dat wel enkele maanden zal duren.

Inhoud schikkingsvoorstel van Euronext Amsterdam

In de ledenvergadering heeft de heer Van Tilburg, de algemeen directeur van Euronext Amsterdam, zijn schikkingsvoorstel persoonlijk toegelicht. Hij heeft daarvoor zijn presentatie gebruikt, die eerder samen met de andere vergaderstukken aan de leden is toegezonden, alsmede een aanvullende pagina. Met zijn schikkingsvoorstel bedoelde de heer Van Tilburg een verbetering aan te brengen voor circa 20% van de pensioengerechtigden met de laagste aan Delta Lloyd overgedragen koopsommen. Hiermee zou volgens hem voor deze groep hetzelfde worden bereikt als voor de actieven.

De aanvullende pagina in de presentatie van de heer Van Tilburg verduidelijkte het effect van het schikkingsvoorstel. Een 40-jarige mannelijke pensioengerechtigde krijgt door een extra storting van €1000 op zijn bij Delta Lloyd ondergebrachte pensioen koopsom van €16.500 een aanvulling op zijn pensioen van €60 euro bruto per jaar, ofwel €5 bruto per maand; een 80-jarige mannelijke gepensioneerde krijgt door de extra storting van €1000 op zijn pensioen koopsom van €13.100 een aanvulling op zijn pensioen van €76 euro bruto per jaar, ofwel €6,30 bruto per maand. Voor de overige 80%, met een hogere pensioen koopsom, zijn de effecten veel lager tot nihil. De presentatie die de heer Van Tilburg tijdens de ledenvergadering heeft gebruikt vindt u hier.

Vanuit de vergadering werd door verschillende leden grote teleurstelling en verontwaardiging geuit over het minimale bedrag van het voorstel dat bovendien op geen wijze vergelijkbaar is met het door Euronext Amsterdam gecreëerde indexatiedepot voor de actieve werknemers.

Delta Lloyd

Omdat Delta Lloyd wegens twijfel van beleggers over zijn solvabiliteit het afgelopen jaar ruim de helft van zijn beurswaarde heeft verloren heeft het bestuur van de vereniging Delta Lloyd verzocht een toelichting te geven over de consequenties van mogelijke continuïteitproblemen op onze pensioenen. U vindt de toelichting van Delta Lloyd hier. Het bestuur zal zich, mede op verzoek van de ledenvergadering, per brief richten tot Mercurius en Euronext Amsterdam om vast te leggen dat de vereniging beide aansprakelijk zal stellen voor de schade die uit een mogelijke toekomstige korting op de pensioenen wegens overname of faillissement van Delta Lloyd mocht voortvloeien. Mercurius heeft immers, zonder enige betrokkenheid van de pensioengerechtigden, besloten tot de overdracht van het pensioenkapitaal aan Delta Lloyd.

Onderzoek Mercurius naar beleggingsverliezen en beleggingsbeleid 2007 – 2011 en samenstelling bestuur Mercurius

De ledenvergadering verzoekt het bestuur een brief te schrijven naar DNB en de AFM om vraagtekens te zetten bij de huidige samenstelling van het bestuur van Mercurius en van het gecombineerde verantwoordingsorgaan/deelnemersraad, in het bijzonder ten aanzien van het ontbreken van een gekozen vertegenwoordiger van de gepensioneerden hierin. De belangrijkste reden voor deze zorg is dat het bestuur van Mercurius, na een aanvankelijke bereidheid, niet wil samenwerken met de vereniging in een door een van de leden voorgesteld onafhankelijk onderzoek naar het beleggingsbeleid van Mercurius over de periode 2007 – 2011. Mercurius heeft de vereniging inmiddels geïnformeerd dat het op eigen voorwaarden een onderzoek laat uitvoeren door een externe actuaris, A.G.M. den Hartogh. Tot op heden heeft Mercurius nog niets laten horen over de voortgang van dit onderzoek. Het bestuur heeft besloten om eerst het resultaat van dit onderzoek af te wachten alvorens verdere actie te ondernemen. Opvallend is dat Mercurius over het instellen van dit onderzoek de (voormalige) deelnemers op geen enkele wijze heeft geïnformeerd, noch enige informatie daarover heeft gepubliceerd op haar website. Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs.

Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet