Nieuwsbrief nummer 22
11 juli 2016

De Vereniging wint rechtszaak tegen Euronext Amsterdam

Op 24 juni heeft de kantonrechter de Vereniging en enkele individuele eisers grotendeels in het gelijk gesteld in de door hen aangespannen procedure tegen Euronext Amsterdam. De kantonrechter heeft Euronext Amsterdam in zijn vonnis in niet mis te verstane bewoordingen op het belangrijkste onderdeel van de rechtszaak in het ongelijk gesteld. De rechter heeft Euronext Amsterdam veroordeeld tot vergoeding van schade die de eisers/individuele deelnemers hebben geleden, alsmede in proceskosten gevallen aan de zijde van de Vereniging. De rechter schrijft in zijn vonnis: “verklaart voor recht dat Euronext jegens de leden van de Vereniging aan wie een voorwaardelijke indexatie is toegezegd toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de pensioenovereenkomsten” en “veroordeelt Euronext tot vergoeding van de schade die (de individuele eisers) dientengevolge lijden, op te maken bij staat.”. Naar het oordeel van de rechter komt de Vereniging echter geen beroep toe op nakoming van de uitvoeringsovereenkomsten tussen ons pensioenfonds Mercurius en Euronext Amsterdam omdat de Vereniging geen partij is bij die overeenkomsten. Met andere woorden, niet de Vereniging maar het bestuur van Mercurius had van Euronext Amsterdam moeten eisen dat het de uitvoeringsovereenkomst had moet naleven.

Het bestuur heeft de gevolgen van deze uitspraak besproken met zijn advocaat, mr Frank Doornik. Het bestuur heeft vervolgens besloten om, met de uitspraak van de rechter in de hand, nogmaals een beroep te doen op Euronext Amsterdam om tot een snelle oplossing te komen met de Vereniging. Het overleg daarover is gaande.
Op het moment van verzending van deze nieuwsbrief is niet bekend of Euronext Amsterdam hoger beroep zal aantekenen tegen het vonnis van de kantonrechter. Euronext Amsterdam heeft 3 maanden na datum vonnis de tijd om daarover te besluiten.
U kunt het vonnis van de rechter hier nalezen.

Het bestuur zal de leden binnenkort in een nieuwe nieuwsbrief op hoogte stellen van de verdere ontwikkelingen na het vonnis van de kantonrechter. In die nieuwsbrief zal ook de in de ledenvergadering besproken verdere actie tegen Mercurius met betrekking tot de grote door Mercurius geleden beleggingsverliezen in de jaren 2007-2011, de liquidatie van Mercurius en de weigering van Mercurius en de toezichthouders om iets te doen aan de huidige onevenwichtige bestuurssamenstelling van Mercurius aan orde komen.

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet