Nieuwsbrief nummer 24
16 februari 2017

 

Rechtszaak in hoger beroep tegen Euronext Amsterdam

Op 24 juni 2016 heeft de kantonrechter de Vereniging en enkele individuele eisers grotendeels in het gelijk gesteld in de door hen aangespannen procedure tegen Euronext Amsterdam en Euronext Amsterdam. In zijn vonnis heeft de kantonrechter op het belangrijkste onderdeel van de rechtszaak, het verlies van indexatieperspectief, Euronext Amsterdam in het ongelijk gesteld. U kunt het vonnis van de kantonrechter nalezen op de website van de vereniging: www.vpg-euronext.nl.


Euronext Amsterdam heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter en begin december 2016 bij het Gerechtshof een memorie van grieven ingediend. De advocaat van de vereniging, de heer Anton van Leeuwen, heeft de standpunten en reacties van de vereniging met een memorie van antwoord op 14 februari 2017 toegestuurd aan het Gerechtshof.


Als belangrijkste vordering stelt de vereniging dat Euronext Amsterdam wordt verplicht om de betalingsverplichtingen in de uitvoeringsovereenkomst tussen Euronext Amsterdam en Mercurius na te komen of dat Euronext Amsterdam wordt veroordeeld tot betaling van 10% opslag op de premie, betaling van uitvoeringskosten en andere incidentele betalingen ten behoeve van in een te richten indexatiedepot, pro-rata gelijk aan datgene wat door Euronext Amsterdam is ingericht voor de werknemers die op 1 januari 2014 in dienst zijn/waren bij Euronext Amsterdam.


Tevens heeft de vereniging het Gerechtshof gevraagd om die onderdelen van het kantonrechtervonnis, waarin de vereniging in het ongelijk is gesteld, te herzien. Euronext Amsterdam moet daarop reageren binnen 6 weken na 14 februari, met de mogelijkheid van eenmaal verlenging met 4 weken. Daarna zal het Gerechtshof worden verzocht om de standpunten nog eens mondeling te mogen toelichten in pleidooi.


Leden van de vereniging kunnen op verzoek een afschrift van de memorie van antwoord van de vereniging – en zo gewenst van de memorie van grieven van Euronext Amsterdam - ontvangen door een email te schrijven naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.


Naar verwachting zal het vele maanden gaan duren voordat het Gerechtshof uitspraak zal doen. Het bestuur zal de leden met nieuwsbrieven op de hoogte houden van de voortgang van het hoger beroep.

 

Juridische ondersteuning van de Vereniging

Zoals vermeld in nieuwsbrief 23 heeft het bestuur de heer Anton van Leeuwen, advocaat ervaren in pensioenzaken, bereid gevonden om de vereniging bij te staan in het hoger beroep. Het bestuur is de heer Van Leeuwen zeer erkentelijk voor de snelheid en grondigheid waarmee hij zich heeft ingewerkt in ons hoger beroep dossier. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de door de heer Van Leeuwen opgestelde memorie van antwoord het Gerechtshof voldoende gronden zal geven om de vereniging in zijn vorderingen te volgen.


Met de heer Van Leeuwen is een vast tarief afgesproken voor zijn werkzaamheden in het hoger beroep. Na instemming van de ledenvergadering op 7 september 2016 zijn de leden gevraagd om voor deze juridische ondersteuning contributie en een extra bijdrage te voldoen. Bijna alle leden hebben aan dit verzoek gehoor gegeven. Daarnaast hebben enkele leden een aanzienlijke extra bijdrage overgemaakt. Het bestuur dankt alle leden voor hun bijdragen.  

 

Vergoeding contributie door rechtsbijstandsverzekeraar

Van twee leden heeft het bestuur begrepen dat hun rechtsbijstandsverzekeraars (DAS en Arag) hun bijdragen aan de vereniging hebben vergoed. Indien u in contact wilt treden met uw rechtsbijstandsverzekeraar stuurt u dan uw persoonlijk verzoek tot vergoeding van uw bijdrage, samen met de brief van de vereniging gedateerd 1 oktober 2016 die als bijlage bij nieuwsbrief 23 is gevoegd en een kopie van uw bankafschrift waaruit uw bijdrage blijkt, naar uw rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Schikkingsoverleg met Euronext Amsterdam

Ondanks het feit dat Euronext Amsterdam hoger beroep heeft ingesteld vindt nog steeds overleg plaats tussen de vereniging en Euronext Amsterdam om te bezien of alsnog een voor beide partijen minnelijke oplossing gevonden kan worden. Het bestuur zou het toejuichen indien Euronext Amsterdam alsnog bereid zal zijn om een schikking te treffen met de vereniging voor haar gepensioneerden en oud-werknemers. Echter, de afgelopen jaren leren dat de bereidheid van Euronext Amsterdam niet groot is om in onderling overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare schikkingsoplossing te komen. Indien dit schikkingsoverleg naar de mening van het bestuur toch succesvol afgerond kan worden, dan zal het eindresultaat eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden.

 

Rechtsmaatregelen tegen ons pensioenfonds Mercurius

Zoals u weet heeft Mercurius in de jaren 2007-2011 aanzienlijk grotere verliezen geleden dan het gemiddelde pensioenfonds en ook waren sommige bestuurders/leden van de beleggingscommissie in die tijd verbonden aan de beleggingsondernemingen die de beleggingen voor Mercurius uitvoerden. De verliezen hebben uiteindelijk geleid tot daling van de Mercurius dekkingsgraad, korting van pensioenrechten, verlies van indexatieperspectief en opzegging van de uitvoeringsovereenkomsten met Mercurius door de verschillende werkgevers.


Het is het bestuur niet gelukt om samen met Mercurius tot overeenstemming te komen over de uitgangspunten voor de uitvoering van een gezamenlijk onafhankelijk onderzoek naar de redenen van het verlies en de handelswijze van het Mercurius bestuur in 2007-2011. Daarop heeft Mercurius besloten tot een eigen opdracht aan de heer Den Hartogh voor de uitvoering van een onderzoek. De vereniging is op geen wijze betrokken geweest bij de opstelling van de opdrachtformulering. Zo lijkt door Mercurius in de opdracht aan de heer Den Hartogh uitdrukkelijk bepaald dat door hem geen onderzoek wordt gedaan of sprake is van belangenverstrengeling van Mercurius bestuurders met de beleggingsinstellingen waaraan zij verbonden waren.


Mercurius heeft besloten de inhoud van het rapport geheim te houden voor de Mercurius deelnemers en te volstaan met een korte mededeling, in mei 2016, op de Mercurius website. Het Mercurius bestuur verklaart daarin o.a. dat: “niet gesteld kan worden dat er sprake is van een ernstig verwijt respectievelijk een verwijtbare fout“ van (voormalige) bestuurders of adviseurs.


Het bestuur heeft, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, inzage in het rapport gehad. De inzage heeft het bestuur gesterkt in zijn mening dat het rapport Den Hartogh niet mag worden onthouden aan de deelnemers van Mercurius omdat het veel feitelijke en relevante informatie bevat over de redenen waarom door Mercurius in de jaren 2007-2011 verliezen zijn geleden. Een herhaald verzoek van het bestuur tot openbaarmaking is door het Mercurius bestuur, bij monde van de advocaat van Mercurius - de heer Lutjens -, wederom afgewezen. Het bestuur is niet onder de indruk van de motivering van het Mercurius bestuur voor geheimhouding en blijft van mening dat het Mercurius bestuur de onderzoeksresultaten van de heer Den Hartogh onverkort ter beschikking moet stellen van de deelnemers. De heer Den Hartogh heeft immers onderzocht hoe het Mercurius bestuur heeft gehandeld en waarom verliezen zijn geleden waardoor Mercurius deelnemers (een gedeelte van) hun pensioengeld hebben verloren. Het mag en kan toch niet zo zijn dat aan deelnemers zeer relevante informatie over verlies van hun pensioenvermogen en hun pensioenrechten wordt onthouden en dat het Mercurius bestuur autonoom beslist dat het daarover geen verantwoording behoeft af te leggen aan de deelnemers.


Het bestuur is momenteel in overleg met een advocaat over de start van een procedure om de rechter te vragen Mercurius te dwingen om het rapport Den Hartogh ter beschikking te stellen van de deelnemers. Immers, slechts als het bestuur met de leden de onderzoeksresultaten en conclusies van de heer Den Hartogh kan bespreken kan besloten worden of daarin voldoende aanknopingspunten zitten om Mercurius en/of de (voormalige) bestuursleden van Mercurius aansprakelijk te stellen voor wanbeleid gedurende, in ieder geval, de periode 2007-2011. Het bestuur zal de leden na afronding van het overleg met de advocaat daarover informeren en consulteren.


Liquidatie Mercurius

Zoals u weet is ons pensioenfonds Mercurius in liquidatie. Het bestuur van Mercurius is zeer spaarzaam met mededelingen over de voortgang van de liquidatie; de laatste mededeling daarover dateert alweer van ruim anderhalf jaar terug, juni 2015.

 

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet