Nieuwsbrief nummer 25
11 april 2017

 

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext  Amsterdam  ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft de advocaat van Euronext, mr Voute, in december 2016 een memorie van grieven ingediend. In reactie daarop heeft de advocaat van de vereniging, mr Anton van Leeuwen, op 14 februari 2017 een 'memorie van antwoord tevens memorie van grieven  ingediend. De advocaat van Euronext Amsterdam, mr H. Voute, heeft van het Hof uitstel verkregen  tot 25 april 2017 om weer daar op te reageren. Het zal naar verwachting nog flink wat maanden nemen voordat de hoger beroep rechter in deze zaak uitspraak zal doen.

Rapport Den Hartogh over beleggingsbeleid pensioenfonds Mercurius 2007-2011

Het bestuur van de vereniging heeft, na ondertekening van een strikte geheimhoudingsverklaring, inzage gehad in het rapport Den Hartogh dat in opdracht van het Mercurius bestuur is opgesteld naar het beleggingsbeleid van Mercurius in de jaren 2007-2011. In tegenstelling tot het Mercurius bestuur concludeert het bestuur van de vereniging dat het rapport, inclusief de bijlagen, veel zaken blootlegt die in die jaren niet goed zijn verlopen. Het bestuur zou met de leden de inhoud van het rapport Den Hartogh willen delen om met hen te bespreken of er aanleiding is om, naast de dagvaarding van Euronext Amsterdam, ook het (oud) bestuur van ons pensioenfonds te dagvaarden. De geheimhoudingsverklaring maakt het echter onmogelijk voor het bestuur dit te doen. Vandaar dat het bestuur de AFM (de gedragstoezichthouder op pensioenfondsen) in februari 2017 heeft gevraagd om ervoor zorg te dragen dat Mercurius de inhoud van het rapport Den Hartogh alsnog openbaar zal maken. Het bestuur heeft op 30 maart 2017 een reactie van de AFM ontvangen waarin om meer informatie wordt verzocht. Het bestuur zal hier binnenkort op reageren. Daarnaast heeft het bestuur besloten een advocaat, de heer Even, in de arm te nemen om, zo de AFM Mercurius daar niet toe zou verplichten, stappen te zetten om openbaarmaking van het rapport Den Hartogh met de wet in hand via de rechter af te dwingen. De heer Even heeft hiertoe contact opgenomen met Mercurius.

Dagvaarding Mercurius en oud Mercurius voorzitter De Beaufort door Wendelgelst

Ook Jeroen Wendelgelst, oud medewerker van Euronext Amsterdam, heeft  op eigen initiatief inzage gehad in het rapport Den Hartogh. Hij meent dat een juridische procedure tegen Mercurius over aansprakelijkheid voor de gevolgen van het beleggingsbeleid 2007-2011, hetgeen heeft geleid tot korting van pensioenrechten, verlies van indexatie en liquidatie van Mercurius, een reële kans van slagen heeft. Hij is op persoonlijke titel een gerechtelijke procedure gestart tegen Mercurius waarbij hij naast Mercurius ook de oud voorzitter van Mercurius, de heer De Beaufort, heeft gedagvaard. Het bestuur heeft geen betrokkenheid bij de dagvaarding door Jeroen, maar heeft hem wel geïnformeerd achter zijn beslissing te staan om Mercurius en de voormalige voorzitter te dagvaarden; het bestuur is immers op de hoogte van de inhoud van het rapport Den Hartogh en met Jeroen van mening dat de inhoud daarvan een gang naar de rechter kan billijken.
Op 14 maart 2017 hebben het Financieele Dagblad en vele andere kranten aandacht gegeven aan de dagvaarding door Jeroen naar aanleiding van een door hem uitgegeven persbericht.
Het bestuur van Mercurius heeft op 14 maart een korte mededeling op zijn website geplaatst waarin het stelt dat het van mening is dat op grond van het rapport Den Hartogh aansprakelijkstelling van (oud) bestuurders geen kans van slagen heeft. Ook informeert Mercurius in dezelfde mededeling dat lopende de dagvaarding door Jeroen Wendelgelst de liquidatie van Mercurius is stil gezet.

Jaarvergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

De jaarvergadering van de vereniging vindt plaats op donderdag 22 juni 15.00 uur in Blooker, Amstelplein 4 in Amsterdam. U kunt zich aanmelden voor de jaarvergadering door een email te sturen naar het adres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet