Nieuwsbrief nummer 26
12 november 2017

 

Hoger beroep
In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak is door de advocaat van Euronext Amsterdam, mr Voute, een 'Memorie van grieven' ingediend. In reactie daarop heeft de advocaat van de vereniging, mr Van Leeuwen, een 'Memorie van antwoord, tevens memorie van grieven' ingediend. Euronext Amsterdam heeft weer daarop gereageerd met een 'Memorie van antwoord in incidenteel appel'. Als bijlage bij deze memorie van antwoord heeft Euronext Amsterdam actuariële berekeningen bijgevoegd. Deze berekeningen zijn opgesteld door actuaris Sprenkels en Verschuren in opdracht van en betaald door Euronext Amsterdam en lijken vooral tot doel te hebben te onderbouwen dat voorwaardelijke indexatie vooral een theoretische mogelijkheid zou zijn geweest en dat het verlies van voorwaardelijke indexatie derhalve niet relevant is. Het bestuur van de vereniging heeft een financiële werkgroep samengesteld om de berekeningen van Sprenkels en Verschuren te becommentariëren en de notitie van deze werkgroep is al ‘Akte overlegging productie’ op 8 november 2017 aan de rechter verstuurd. Leden die dat wensen kunnen een kopie opvragen van de hoger beroep stukken door een email te sturen naar ons emailadres: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Door zowel de vereniging als Euronext Amsterdam is pleidooi aangevraagd. In het pleidooi krijgen beide partijen de mogelijkheid om de standpunten mondeling voor de hoger beroep rechter toe te lichten. De mondelinge toelichting is daarnaast opgenomen in een 'pleitnota'. Zowel de vereniging als Euronext Amsterdam zullen deze pleitnota pas op datum pleidooi aan de rechter uitreiken.

Het Gerechtshof, de rechter waar het hoger beroep dient, heeft als datum voor het pleidooi vastgesteld vrijdag 24 november om 9.30 's ochtends. Het Hof is gevestigd aan IJdok 20 in Amsterdam; een kleine 10 minuten op loopafstand van Amsterdam Centraal Station. Hierbij de  routebeschrijving.
 Het bestuur roept de leden op om aanwezig te zijn bij het pleidooi. Indien u het pleidooi wilt bijwonen laat dat het bestuur dan weten voor 17 november - dit ter informatie van het Gerechtshof in verband de grootte van de zaal – door een email te sturen naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com..

Dagvaarding Mercurius en oud-voorzitter De Beaufort door Wendelgelst

Jeroen Wendelgelst, oud medewerker van Euronext Amsterdam, is op eigen initiatief een gerechtelijke procedure gestart tegen Mercurius over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het beleggingsbeleid 2007-2011, hetgeen heeft geleid tot korting van pensioenrechten, verlies van indexatie en liquidatie van Mercurius. Naast Mercurius heeft Jeroen ook de oud-voorzitter van Mercurius, de heer De Beaufort, gedagvaard. Het bestuur heeft geen betrokkenheid bij de dagvaarding door Jeroen, maar heeft hem wel geïnformeerd achter zijn beslissing tot dagvaarding te staan. Mercurius heeft een mededeling op zijn website gezet dat lopende de dagvaarding door Jeroen de liquidatie van Mercurius is stil gezet. Op 14 september 2017 heeft in het kader van deze procedure een zitting plaatsgevonden bij de rechtbank in Amsterdam waarbij, naast Jeroen, zowel de heer Vis (voorzitter Mercurius) als de heer De Beaufort samen met hun advocaten aanwezig waren. In  deze zitting is de dagvaarding door Jeroen waarin vaststelling van de aansprakelijkheid van Mercurius en de heer de Beaufort wordt gevorderd aan de orde geweest. Daarnaast is door Jeroen tot afgifte van door Mercurius geheim gehouden stukken gevorderd, waaronder het rapport Den Hartogh en relevante notulen van het Mercurius bestuur. De procedure dient voor de kantonrechter in Amsterdam en staat voor vonnis gepland op 24 november 2017. De verwachting is echter dat wijzing van vonnis door de rechter zal worden uitgesteld en nog flink wat tijd zal nemen. De vereniging was aanwezig bij deze zitting maar is geen partij in deze procedure.

Ledenvergadering 5 juni 2017

De ledenvergadering heeft op 5 juni 2017 de staat van baten en lasten en de balans 2016 goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd voor het beleid en bestuur in 2016. In de vergadering is voorts de voortgang besproken van het hoger beroep alsmede rechtsmaatregelen tegen ons pensioenfonds Mercurius. De notulen van deze ledenvergadering zullen worden meegestuurd bij de uitnodiging voor de volgende ledenvergadering en daar ter goedkeuring worden voorgelegd.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.
Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet