Nieuwsbrief 2
19 juni 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam, Het bestuur heeft zich sinds het uitkomen van de eerste nieuwsbrief intensief ingezet voor de doelstelling van onze vereniging. Door middel van brieven en overleg met de leiding van Euronext Amsterdam (EA) en ons Pensioenfonds Mercurius (PMA), de voorzitters van de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan van PMA en de Ondernemingsraad van EA.

Ondanks onze aandrang op snel gezamenlijk overleg met het oog op de gestelde uiterste datum van besluitvorming van 1 juli a.s., heeft het tot afgelopen donderdag 13 juni geduurd voordat wij werden ingelicht over het (voorgenomen) besluit van EA om in afwijking van eerdere mededelingen, zoals opgenomen in de jongste nieuwsbrief van PMA, géén verzoek tot waardeoverdracht te doen. Dit zou betekenen dat EA voor de opbouw van de pensioenrechten van de actieve, op dat moment bij EA in dienst zijnde medewerkers na 1 januari a.s. een andere pensioenuitvoerder contracteert en PMA een oplossing moet zoeken voor de reeds opgebouwde pensioenen van pensioengerechtigden en slapers. Wij verwachten dat deze voorgenomen splitsing negatieve gevolgen zal hebben voor de pensioenen van onze leden en dreigt te leiden tot inbreuk op de collectiviteit van het fonds.

Het bestuur heeft daarom besloten zowel EA als PMA een brief te zenden waarin het zijn ernstige zorgen over deze nieuwe, onverwachte ontwikkeling uitspreekt en dringend verzoekt om geen besluiten te nemen voordat de gevolgen voor alle betrokkenen zijn geanalyseerd en geëvalueerd en met betrokkenen, w.o. de vereniging en de deelnemers, zijn besproken. Gezien de inmiddels zeer krappe resterende periode bepleit het bestuur verlenging van de uitvoeringsovereenkomsten door alle partijen met (tenminste) één jaar.

Het bestuur is in overleg met de eerder genoemde organen om hierover zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken. Hierbij oriënteren wij ons zowel op beschikbare verzekeringsmogelijkheden, als op alternatieven zoals continuering van PMA of aansluiting bij een ander pensioenfonds. Het bestuur dringt bij EA en PMA aan op het verschaffen juiste en tijdige informatie aan de belanghebbenden. Zodra over de mogelijke oplossingen wat meer duidelijkheid is, zal hierover een ledenvergadering van de vereniging worden gehouden. De brieven aan Euronext en aan het Pensioenfonds Mercurius Amsterdam vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Het is verheugend dat zich inmiddels 121 leden bij de vereniging hebben aangemeld, zeker omdat nog niet allen konden worden bereikt. Mocht u oud-collega’s kennen die nog niet van de vereniging op de hoogte zijn: zegt/mailt het voort! Ongeveer de helft van de leden heeft inmiddels zijn/haar contributie betaald. Hierbij een verzoek aan de anderen om dit nu te doen door overmaking van 75 euro op IBAN nummer NL 16ABNA0606083820, t.n.v. Vereniging Pensioengerechtigden Euronext te Amsterdam.

Mocht u vragen of suggesties hebben, graag per mail naar: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn van Ittersum (voorzitter)
Herman Genet
Eelco Hessling