OPRICHTING VERENIGING

Heden, negenentwintig april tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Mr Frans Bart Dudok van Heel, kandidaat notaris, hierna te noemen notaris, in zijn hoedanigheid van ambtshalve waarnemer van Mr René Peter Jacobus Marinus Boerekamp, notaris gevestigd te Amsterdam:

 1. de heer Boudewijn Franciscus BARON VAN ITTERSUM;

 2. de heer Herman Cornelis Maria GENET.

De verschenen personen hebben verklaard een vereniging op te richten met de navolgende statuten:

NAAM EN ZETEL Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam.

 2. Waarin deze statuten wordt gesproken over Euronext Amsterdam of Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam dient tevens gelezen te worden “of hun rechtsvoorgangers of rechtsopvolgers”.

 3. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.

DOEL Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich tot doel:

  1. de behartiging van de belangen in de zin van de Pensioenwet in de meest ruime zin van haar leden en van haar potentiele leden, doch in het bijzonder met betrekking tot de behartiging van de belangen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers die in dienst zijn geweest bij Euronext Amsterdam (eventuele rechtsvoorgangers dan wel rechtsopvolgers daaronder begrepen) met betrekking tot hun huidige of toekomstige aanspraken en rechten op pensioen van Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam dan wel een toekomstige andere pensioenuitvoerder voor de pensioenregeling van Euronext Amsterdam;

  2. het bevorderen van contacten tussen de leden.

 2. De vereniging tracht haar doelen te bereiken door onder meer:

  1. het adviseren en onderhouden van contacten met het bestuur en de directie van Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam en door haar aangewezen functionarissen, alsmede het adviseren van en onderhouden van contacten met de Deelnemersraad en/of het Verantwoordingsorgaan van dit pensioenfonds;

  2. het adviseren en onderhouden van contacten met de directie van Euronext Amsterdam en door haar aangewezen functionarissen;

  3. het optreden als bevoegd en aanspreekbaar orgaan in het kader van de Pensioenwetgeving;

  4. het onderhouden van contacten met de ondernemingsraad van Euronext Amsterdam en met bestuurders van landelijke en categorale vakbonden;

  5. het verzamelen van gegevens, die aan het doel dienstbaar kunnen zijn;

  6. het werven van leden;

  7. het verlenen of inwinnen van advies ter zake pensioenen en pensioenrechten van de leden;

  8. het samenwerken met verenigingen en groepen, die het doel van de vereniging steunen of met de vereniging in belangengemeenschap staan;

  9. het publiceren van informatie, die voor leden van belang is of kan zijn;

  10. het deelnemen in een landelijk platform van verenigingen van gepensioneerden en/of pensioengerechtigden zodat de wensen en belangen van gepensioneerden en pensioengerechtigden ook op landelijk en politiek niveau voldoende aandacht krijgen;

  11. het beleggen van vergaderingen;

  12. alle andere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

DUUR Artikel 3

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

 2. Zowel het verenigingsjaar als het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP Artikel 4

 1. De vereniging wordt gevormd door leden

 2. Leden kunnen zijn:

  1. natuurlijke personen, die een ouderdom-, prepensioen- of nabestaandenpensioen dan wel andere pensioenuitkering ontvangen van Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam dan wel een toekomstige andere pensioenuitvoerder voor de pensioenregeling van Euronext Amsterdam en;

  2. natuurlijke personen, die aansluitend aan het dienstverband met Euronext Amsterdam pensioenrechten hebben opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam dan wel een toekomstige andere pensioenuitvoerder voor de pensioenregeling van Euronext Amsterdam, waarvan het pensioen nog niet tot uitkering is gekomen (gewezen deelnemers); en

  3. natuurlijke personen die op non-actief zijn gesteld, mits zij een non- activiteitsuitkering ontvangen die voortduurt tot aan de ingangsdatum van het ouderdoms- of prepensioen van Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam, of daarvoor in de plaats een eenmalige uitkering hebben ontvangen; en

  4. nabestaanden van de onder a, b, en c genoemde natuurlijke personen waarbij een minderjarige voor wat betreft zijn lidmaatschapsrechten alleen kan worden vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).

 3. De vereniging kent voorts aspirant leden: werknemers die nog in actieve dienst zijn bij Euronext Amsterdam en uit hoofde daarvan deelnemers zijn van de Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam dan wel een toekomstige andere pensioenuitvoerder voor de pensioenregeling van Euronext Amsterdam. Zij hebben het recht om ledenvergaderingen bij te wonen.

 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

 5. Alle verplichtingen van de leden ten opzichte van de vereniging worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 6. Het bestuur houdt een ledenregister bij met inachtneming van de wettelijke regels omtrent privacy.

 7. Het bestuur beslist over toelating van leden. Aanmelding geschiedt bij het bestuur dan wel het secretariaat van de vereniging, schriftelijk of per email. Weigering van het lidmaatschap wordt binnen twee maanden na aanmelding schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene mee gedeeld. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 8. Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op:

  1. deel te nemen aan de algemene vergaderingen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen (aspirant leden hebben geen stemrecht);

  2. deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten;

  3. het ontvangen van informatie over de pensioenen en publicaties van de vereniging.

 9. De (aspirant) leden zijn verplicht:

  1. de statuten, het huishoudelijk reglement, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven;

  2. de belangen van de vereniging niet de schaden;

  3. de jaarlijkse contributie te voldoen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:

  1. door overlijden van het lid;

  2. door opzegging door het lid;

  3. door opzegging door het bestuur namens de vereniging, wanneer een lid niet (meer) aan de gestelde eisen voor het lidmaatschap voldoet, wanneer hij zijn jegens de vereniging verplichtingen niet nakomt of wanneer om andere redenen redelijkerwijs niet van de vereniging gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

  4. door ontzetting door het bestuur namens de vereniging, in het geval een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, of op een eerder door het bestuur vast te stellen moment. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Het bestuur kan in de gevallen genoemd onder lid 1 c en d het lidmaatschap onmiddellijk beëindigen.

 3. Op verzoek van het lid eindigt het lidmaatschap onmiddellijk:

  1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;

  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

 4. Tegen een besluit tot opzegging of ontzetting als bedoeld onder lid 1 c en d kan betrokkene binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen door een schriftelijke mededeling gericht aan de voorzitter of de secretaris van het bestuur. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, waardoor de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.

 5. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar blijft de contributie voor dat lopende jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

CONTRIBUTIE EN GELDMIDDELEN Artikel 6

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:

 1. Contributie:

  1. alle leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
   De leden kunnen, op voorstel van het bestuur en ter vaststelling door de ledenvergadering, in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

  2. het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 2. Rente en andere opbrengsten van de bezittingen van de vereniging.

 3. Giften, vrijwillige bijdragen, legaten, erfstellingen en onvoorziene ontvangsten.

BESTUUR Artikel 7

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, het aantal bestuursleden vast.

 2. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.

  Indien het bestuur uit meer dan drie leden bestaat, kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen.

 3. Tot voordracht van bestuursleden zijn bevoegd:

  1. het bestuur;

  2. een vijfde van de stemgerechtigde leden, die de voordracht dertig dagen voor aanvang van de algemene vergadering de voordracht schriftelijk aan het bestuur moeten mededelen, voorzien van een akkoordverklaring van de betrokkene.

 4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten.

  Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij voor eigen rekening door een raadsman doen bijstaan.

 5. Het bestuur stelt een rooster van aan- en aftreden op. Een zittingsperiode bedraagt maximaal drie jaar. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Er is geen maximum aan het aantal zittingsperioden. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

  1. door overlijden en door de onmogelijkheid om bestuurlijke werkzaamheden langer dan een periode van drie maanden niet uit te voeren;

  2. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

  3. door bedanken.

 7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is dan verplicht in de eerstvolgende algemene ledenvergadering de voorziening in de vacature(s) aan de orde te stellen.

FUNCTIES EN TAKEN VAN HET BESTUUR Artikel 8

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, penningmeester en plaatsvervangend voorzitter aan. Een bestuurslid, niet zijnde de voorzitter, kan meerdere functies vervullen.

 2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

 3. Onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel wordt de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder de voorzitter of de secretaris.

 4. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen op grond waarvan deze bevoegd is of zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

 5. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Een bestuurslid kan een ander bestuurslid machtigen. Hij doet daarvan voorafgaande aan de bestuursvergadering mededeling aan de voorzitter van de bestuursvergadering of aan de secretaris. Een bestuurslid kan voor ten hoogste één ander bestuurslid als gemachtigde optreden. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter van de bestuursvergadering beslissend. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook telefonisch, langs digitale weg of op een andere wettelijk toegestane wijze plaatsvinden.

 6. Het bestuur kan ook buiten vergadering rechtsgeldige beslissingen nemen mits alle bestuursleden tevoren schriftelijk of per email op de hoogte zijn gesteld van het voorgenomen besluit en geen van de bestuursleden zich tegen het voorgenomen besluit heeft verklaard.

 7. Het bestuur is, uitsluitend met voorafgaande goedkeuring van de algemene

  ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk

  medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

  Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

 8. Indien het bestuur bestaat uit meer dan drie bestuursleden kan het bestuur uit haar midden een dagelijks bestuur benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vaststellen.

 9. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

ADVIESRAAD EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 9

 1. Het bestuur kan besluiten zich te doen laten bijstaan door een adviesraad. De leden van de adviesraad worden benoemd door het bestuur vanuit de leden of van buiten de leden. De leden worden over de samenstelling van de adviesraad op een door het bestuur te bepalen wijze geïnformeerd en kunnen het bestuur aanbevelingen doen voor kandidaten voor de adviesraad.

 2. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.

 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel 10

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden en rechten toe, voor zover die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 2. Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarvergadering gehouden. Hierin komen in ieder geval aan de orde:

  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, alsmede het verslag van de kascommissie;

  2. de benoeming van de kascommissie;

  3. de voorziening van eventuele vacatures in het bestuur.

 3. Oproeping van de leden voor de algemene vergadering kan geschieden schriftelijk, of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het betreffende lid aan de vereniging bekend is gemaakt of op een andere door het bestuur te bepalen en wettelijke toegestane wijze. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van ten minste zeven dagen voorafgaande aan de vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 4. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.

 5. Op schriftelijk verzoek van ten minste een derde van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen twee maanden na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen twee maanden geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze zoals opgenomen in het vierde lid van dit artikel. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel 11

 1. Een algemene ledenvergadering kan slechts dán geldige besluiten nemen indien, naast de aanwezige bestuursleden, ten minste drie van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan wordt tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering een tweede algemene ledenvergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen bijeengeroepen en gehouden, waarin over de onderwerpen zoals die in de eerste vergadering aan de orde zijn geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten.

 2. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel voorworpen.

 3. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. Ongeldige stemmen

  zijn stemmen die iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

 4. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle (aspirant) leden alsmede degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Een geschorst of

  opgezegd lid heeft alleen toegang tot de vergadering op het moment waarin het besluit tot zijn schorsing of opzegging wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

 5. Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Volmacht stemmen zijn alleen geldig indien de volmacht voorafgaande aan de vergadering aan het bestuur is overlegd. Een stemgerechtigd lid kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. De beperking in de zin hiervoor geldt niet voor volmachten verleend aan bestuursleden van de vereniging. Aspirant leden hebben geen stemrecht.

 6. De algemene vergadering kan ook buiten vergadering rechtsgeldige beslissingen nemen over voorstellen van het bestuur, mits alle leden tevoren op de hoogte zijn gesteld van het voorgenomen besluit aan het (email)adres dat door het betreffende lid aan de vereniging bekend is gemaakt en geen van de leden zich tegen het voorgenomen besluit heeft verklaard. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

 7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.

 8. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter bij aanvang van de algemene vergadering wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.

 9. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover is gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan door meer dan een van de aanwezige leden betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien een meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, indien een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

VERANTWOORDING, JAARVERSLAG EN KASCOMMISSIEArtikel 12

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

  Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel uiterlijk in de maand juni, welke algemene jaarvergadering genoemd wordt. In deze algemene jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

  Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

 2. Indien er geen verplichting rust op het bestuur om omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek te overleggen, dan benoemt de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, een kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

 3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 4. De kascommissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken voorafgaande aan de algemene jaarvergadering en rapporteert de uitkomsten van het onderzoek, mondeling of schriftelijk, aan de algemene jaarvergadering.

 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen voor zover die uit het jaarverslag en de rekening en verantwoording blijken.

STATUTENWIJZIGING Artikel 13

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben op voorstel van het bestuur en door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Naast het bestuur kunnen ook leden van de vereniging een voorstel tot statutenwijziging agenderen voor de algemene ledenvergadering mits het bestuur dertig dagen voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk wordt aangetoond dat een derde van de leden zich achter dit voorstel heeft geschaard.

 2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering, op een daartoe geschikte en aan de leden bekende plaats, voor de leden ter inzage worden gelegd tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.

 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, mits naast de aanwezige bestuursleden tenminste tien van de stemgerechtigde leden van de vereniging in de vergadering aanwezig zijn dan wel via volmacht vertegenwoordigd zijn. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan wordt tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 14

 1. Het bepaalde in artikel 13 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

 3. De vereffening geschiedt door het bestuur. De algemene ledenvergadering is bevoegd na het besluit van ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van een of meer vereffenaars.

 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten na afloop van de vereffening gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn worden bewaard. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

OVERGANGSBEPALING Artikel 15

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op éénendertig december tweeduizend dertien. Dit artikel vervalt na afloop van dit eerste boekjaar.

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaarden de verschenen personen:

 1. dat bij deze oprichting worden benoemd tot (eerste) bestuurders van de vereniging:

  1. de heer Boudewijn Franciscus BARON VAN ITTERSUM, voornoemd, in de functie van voorzitter;

  2. de heer Herman Cornelis Maria GENET, voornoemd, in de functie van secretaris/penningmeester;

  3. de heer Eelco Rudolphus HESSLING.

 2. Het (eerste) adres van de vereniging is: 1077 RG Amsterdam, Titaanstraat 35-2.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. Volgt ondertekening.