Notulen ledenvergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

Donderdag 12 december 2013, 17.50 uur – 19.00 uur
Beurs van Berlage, Amsterdam

Aanwezigen: Vertegenwoordigd in de vergadering zijn 75 leden. Aanwezig zijn 34 leden, alsmede de drie bestuursleden van de vereniging: Boudewijn van Ittersum, voorzitter, Herman Genet, secretaris en Eelco Hessling, penningmeester. Tevens is aanwezig Frank Doornik, de advocaat van de vereniging.

De lijst van aanwezigen en verstrekte volmachten is als aanhangsel aan deze notulen opgenomen in de administratie van de vereniging en voor leden opvraagbaar.

1. Opening om 17:50 door Boudewijn van Ittersum, voorzitter.

2. Mededelingen bestuur
Er zijn 37 leden aanwezig. Door 38 leden zijn volmachten tot stemming gegeven, 32 aan Boudewijn van Ittersum, vier aan Herman Genet, een aan Eelco Hessling en een aan Rob Sandelowsky.

3. Vaststelling notulen ledenvergadering 10 oktober 2013
De notulen van de ledenvergadering van 10 oktober 2013 worden met unanieme instemming vastgesteld. Er is geen voorstel tot wijziging van de notulen.

4. Bespreking van de besluiten van PMA, van de adviezen van de deelnemersraad en het
Verantwoordingsorgaan en de opstelling van Euronext Amsterdam

Boudewijn van Ittersum schetst de gevolgen voor de positie van de vereniging na de positieve adviezen van de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan aan het bestuur van PMA. De adviezen hebben betrekking op de voorgenomen besluiten van het bestuur van PMA ten aanzien van de door AFM en Euroclear ingediende verzoeken tot collectieve waardeoverdracht; het voorgenomen besluit van het bestuur van PMA om de opgebouwde pensioenaanspraken van de achterblijvers, waaronder deelnemers van Euronext Amsterdam, onder te brengen bij een verzekeraar, Delta Lloyd; alsmede de liquidatie van PMA. Hij wijst er op dat, naast de positieve adviezen van de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan met betrekking tot de voorgenomen besluiten van PMA, de adviezen het PMA bestuur ook vragen om ‘een ernstig en zwaarwegend beroep te doen op Euronext teneinde aan de inactieven binnen het Euronext-smaldeel indexatieperspectief te bieden’.

Boudewijn van Ittersum zegt dat het bestuur met teleurstelling heeft kennisgenomen van de positieve adviezen, zeker omdat ook de Deelnemersraad in het advies onderkent dat na overgang naar Delta Lloyd de achterblijvers hun perspectief op indexatie verliezen. Hij constateert bovendien dat Euronext Amsterdam, nadat PMA daarom had verzocht conform het verzoek van de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan, tot nog toe heeft geweigerd om in gesprek te gaan met PMA over het bieden van indexatieperspectief. Hij stelt vast dat het bestuur van PMA, na de adviezen van Deelnemersraad en Verantwoordingsorgaan,  het contract met Delta Lloyd voor de achterblijvers heeft getekend  zonder de vereniging en de deelnemers van de inhoud in kennis te stellen. De overgang van de ‘achterblijvers’ naar Delta Lloyd is daarmee een feit.
Tot nog toe volhardt Euronext Amsterdam in zijn weigering om een betaling te doen om de 3% korting van april 2013 te compenseren en om het indexatieperspectief, zoals opgenomen in de nu van toepassing zijnde pensioenvoorwaarden, na de overgang naar Delta Lloyd te waarborgen. Op het dringende verzoek van PMA en de Deelnemersraad tot overleg is Euronext Amsterdam tot nog toe niet ingegaan.

Omdat de inhoud van het contract van PMA met Delta Lloyd en daarmee de gevolgen van de overdracht voor de deelnemers nog onbekend zijn zal eerst het formele resultaat van de overdracht worden afgewacht. Mochten de definitieve gevolgen van de overdracht naar Delta Lloyd negatief zijn ten opzichte van de huidige pensioenrechten, waaronder begrepen het verlies van indexatieperspectief, dan ziet het bestuur als enige mogelijkheid gelijkblijvende pensioenrechten voor de leden te bepleiten voor de rechter.

5. Te nemen juridische actie

De advocaat van de vereniging, Frank Doornik, geeft een toelichting op de mogelijkheden en de gronden om een juridische procedure te starten tegen Euronext Amsterdam en PMA.
De leden, het bestuur en Frank Doornik bespreken de toelichting.
Verschillende aanwezigen stellen vragen aan Frank Doornik en aan het bestuur waarbij door hen, onder andere, wordt benadrukt dat zowel Euronext Amsterdam als PMA blaam treffen. In dit verband wordt opgemerkt dat omdat PMA heeft verzuimd het renterisico tijdig af te dekken grote tekorten zijn ontstaan, dat Euronext Amsterdam en de andere werkgevers met hun vertegenwoordigers in het PMA bestuur daaraan hebben meegewerkt c.q. dat hebben gedoogd, dat Euronext Amsterdam, juist nu de problemen het grootst zijn, heeft besloten om de handen af te trekken van PMA en zijn gepensioneerden en ex-werknemers en om, in tegenstelling tot AFM en Euroclear, de negatieve gevolgen van de ontstane tekorten bij PMA en van de overgang naar Delta Lloyd te verhalen op zijn gepensioneerden en ex-werknemers, in strijd met het collectiviteit principe.  Leden wijzen er op dat door het slechte beleggingsbeleid van PMA de pensioenen al jaren niet zijn geïndexeerd met fors koopkrachtverlies als gevolg en dat nu, na het besluit van PMA om de pensioenrechten over te dragen naar Delta Lloyd, het uitzicht op indexatie helemaal verloren gaat. Voorts wordt opgemerkt dat zowel PMA als de Deelnemersraad over de hoofden van de deelnemers heen besluiten hebben genomen zonder inspraak van de deelnemers . Ook wordt opgemerkt dat de individuele deelnemers niet vooraf zijn geïnformeerd over de gevolgen voor hen van hun pensioenovergang naar Delta Lloyd. Zo is het voor hen nog onduidelijk of er, naast het verlies van indexatieperspectief, verdere wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld ten aanzien van de regeling van het nabestaandenpensioen.

Het bestuur neemt kennis van de uitgesproken zorgen en beschouwt die als een ondersteuning van het beleid van het bestuur. Het bestuur belooft de Deelnemersraad en PMA te vragen om de individuele gevolgen van de overgang naar Delta Lloyd zo snel mogelijk te communiceren en dat het de nieuwe pensioenvoorwaarden zal vergelijken met de huidige.

Boudewijn van Ittersum vat het beleid van het bestuur samen. Ook nu de collectieve waardeoverdrachten naar AFM en Euroclear, alsmede de overgang van de achterblijvers naar Delta Lloyd een feit zijn (DNB zal naar verwachting toestemming geven) zal de vereniging blijven streven naar zoveel mogelijk gelijkblijvende pensioenvoorwaarden, met name behoud van indexatieperspectief.  Hij memoreert dat de ledenvergadering, unaniem, op 10 oktober 2013 het bestuur het mandaat heeft gegeven om, indien het onmogelijk blijkt om in goed overleg met Euronext Amsterdam en PMA tot aanvaardbare oplossingen te komen, een juridische procedure tegen Euronext Amsterdam en PMA te starten. Hij verzoekt de ledenvergadering om de steun uit te spreken voor het beleid van het bestuur en, met in achtneming van de door Frank Doornik geschetste mogelijkheden en gronden voor een juridische procedure, het op 10 oktober 2013 gegeven mandaat te bevestigen.
De leden ondersteunen, unaniem, het beleid van het bestuur en bevestigen, unaniem, het op 10 oktober 2013 gegeven mandaat.

Een van de aanwezige leden adviseert het bestuur om zich niet alleen te richten op Euronext Amsterdam, maar ook te onderzoeken wanneer, hoe en waarom zaken fout zijn gelopen bij ons pensioenfonds PMA, onder andere met betrekking tot het beleggingsbeleid en de beleggingen, waardoor een zeer lage dekkingsgraad is ontstaan met als gevolg kortingen van pensioenen en pensioenrechten van de deelnemers. Hij verzoekt het bestuur te onderzoeken of het PMA bestuur, of bestuursleden van PMA, daarvoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Naar aanleiding van een vraag van een van de leden bevestigt het bestuur dat het mogelijk is dat leden hun rechtsbijstands-verzekeraar aanspreken met het verzoek om de financiële bijdragen die zij geven aan de vereniging voor het voeren van een juridische procedure te vergoeden. Echter, naar het bestuur heeft begrepen reageren niet alle rechtsbijstandsverzekeraars positief op zulk een verzoek.

In de rondvraag wordt het bestuur gevraagd om het PMA bestuur te verzoeken om een correct verslag van de deelnemersbijeenkomst van 12 december 2013, waarin opmerkingen en antwoorden zoveel als mogelijk woordelijk zijn opgenomen, snel op de PMA website te publiceren.

6. Sluiting 19:00 uur