Nieuwsbrief 11
tevens Oproep voor de jaarvergadering op 25 juni 14.00 uur.

Datum: 7 mei 2014

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

Dagvaarding Euronext Amsterdam
Het bestuur heeft de leden op 30 maart geïnformeerd dat onze vereniging Euronext Amsterdam heeft gedagvaard, onder andere om verlies van indexatie van onze pensioenen te voorkomen en om de in april 2013 doorgevoerde korting van 3% terug te draaien. Onze advocaat, Frank Doornik, heeft het bestuur geïnformeerd dat hij een brief heeft ontvangen van de Kantonrechter waarin wordt bevestigd dat Loyens en Loeff zich als advocaat heeft gesteld namens Euronext Amsterdam en dat Loyens Loeff uitstel heeft gevraagd en gekregen tot 30 mei a.s. voor een reactie/conclusie van antwoord. Leden kunnen op verzoek een kopie van de dagvaarding toegestuurd krijgen.

Informatie over overdracht van onze pensioenen van Pensioenfonds Mercurius (PMA) naar Delta Lloyd
Een flink aantal leden heeft zich gemeld bij het bestuur met hun grote zorg dat de informatieverstrekking door het bestuur van PMA minimaal is en dat voorts niets is vernomen van Delta Lloyd met betrekking tot de overgang van onze pensioenen. Naast hetgeen PMA heeft gecommuniceerd in haar nieuwsbrieven van januari en maart van dit jaar, hebben zowel PMA als Delta Lloyd geen verdere informatie verstrekt aan de vereniging en het bestuur van de vereniging kan hier – helaas – ook geen invloed op uitoefenen. Wel heeft het bestuur van PMA de deelnemers eerder dit jaar geïnformeerd te verwachten dat pas na de zomer informatie verstrekt kan gaan worden. Delta Lloyd heeft het bestuur van de vereniging geïnformeerd dat een eerste communicatie met de deelnemers wordt verwacht in augustus/september van dit jaar.

Oproep Jaarvergadering 2014 van de Vereniging
De statuten van de vereniging bepalen dat uiterlijk in juni een algemene ledenvergadering bijeen wordt geroepen waarin, onder andere, de leden wordt gevraagd de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Het bestuur heeft besloten deze vergadering op woensdag 25 juni om 14.00 uur te beleggen.  De leden die deze jaarvergadering willen bijwonen worden gevraagd zich voor 1 juni 2014 te melden via het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com
De locatie van de vergadering – in Amsterdam en afhankelijk van het aantal aanmeldingen - alsmede de oproep, agenda en stukken voor de vergadering, waaronder de jaarrekening 2013 van de vereniging alsmede het daarop betrekking hebbende advies van de kascommissie, zullen ruim voor deze datum worden verstuurd naar de leden.

Contributie 2014 en ledenwerving:
Nog niet alle leden hebben de contributie - €75 -  voor 2014 overgemaakt. Het bestuur verzoekt die leden dat alsnog met spoed te doen. Het rekeningnummer van de vereniging is NL 16 ABNA 0606083820 tren name van Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam.

Zoals u weet wil het bestuur van PMA niet meewerken aan de communicatie tussen de vereniging en de gepensioneerden en ‘slapers’ van Euronext Amsterdam, de doelgroep van de vereniging. Uit reacties blijkt dat niet alle deelnemers behorende tot de doelgroep op de hoogte zijn van het bestaan en het doel van de vereniging. In verband hiermee verzoekt het bestuur alle leden om iedereen die behoort tot de doelgroep, voor zover ze nog niet lid zijn, te attenderen op de vereniging en hen aan te moedigen zich als lid op te geven. Aanmelding kan door een email te sturen naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.


U kunt uw opmerkingen en/of aanbevelingen altijd sturen naar het bestuur van de vereniging op emailadres pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling
Herman Genet