OPROEP JAARVERGADERING 2016
13 juni 2016

Woensdag 22 juni 2016; 15.00 uur
Locatie: restaurant Blooker, Amstelplein 4, 1096 BC Amsterdam (vlak bij Amstelstation Amsterdam) - Bovenzaal

Blooker ligt tegenover de hoofdingang van het hoofdkantoor van Delta Lloyd en vlak bij het Amstelstation in Amsterdam. Meldt u aan voor de ledenvergadering op het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

AGENDA

 1. Opening
 2. Aanwijzing secretaris van de algemene jaarvergadering
 3. Notulen bijzondere ledenvergadering 16 december 2015 (bijlage)
 4. Mededelingen bestuur
 5. Bespreking verslagen
  1. Bespreking verslag kascommissie (bijlage)
  2. Goedkeuring jaarrekening 2015 van de vereniging (bijlage
  3. Bespreking jaarverslag 2015 (bijlage)
 6. Decharge bestuur voor het beleid en bestuur in 2015 (zie toelichting)
 7. Dagvaarding Euronext Amsterdam door de vereniging: toelichting en stand van zaken (zie toelichting)
 8. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan/deelnemersraad Pensioenfonds Mercurius (zie toelichting)
 9. Voorstel om in te stemmen met rechtsmaatregelen tegen ons pensioenfonds Mercurius  inzake het gevoerde beleggingbeleid  2007-20011 (zie toelichting)  
 10. Voorstel tot herbenoeming van de 3 bestuursleden van de vereniging (zie toelichting)
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Sluiting

 

De leden hebben de oproep, agenda en stukken behorend bij de agenda ontvangen op hun e-mailadres, zoals bekend bij de vereniging.
Leden die zich willen aanmelden voor de vergadering worden verzocht dat te doen door een e-mail te sturen naar het emailadres van de vereniging.
Leden die een ander lid of de voorzitter willen machtigen kunnen dat doen door de volmacht in e-mail bij deze agenda in te vullen en terug te sturen naar het emailadres van de vereniging.
Leden die de stukken niet hebben ontvangen worden verzocht contact op te nemen met het bestuur op het e-mailadres van de vereniging.
Het e-mailadres van de vereniging is: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur,
13 juni 2016

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet, secretaris

 

 

Toelichtingen


Toelichting agendapunt 6
De leden wordt gevraagd om het bestuur te dechargeren voor het bestuur door en beleid van het bestuur van de vereniging in 2015.

Toelichting agendapunt 7
Nadat de rechter Euronext Amsterdam had verzocht te proberen om alsnog tot een minnelijke oplossing te komen met de vereniging heeft Euronext Amsterdam, na verloop van ruim 6 maanden, uiteindelijk een schikkingsvoorstel voorgelegd aan de vereniging. Het schikkingsvoorstel van Euronext Amsterdam bevatte een minimale tegemoetkoming voor slechts 20% van de pensioengerechtigden met de laagste aan Delta Lloyd overgedragen koopsommen; een voorstel bovendien op geen wijze vergelijkbaar met het door Euronext Amsterdam gecreëerde indexatiedepot voor de actieve werknemers. Voor de overige 80% met een hogere pensioen koopsom zijn de effecten verwaarloosbaar tot nihil. De leden hebben in de bijzondere ledenvergadering op 16 december 2015 het schikkingsvoorstel van Euronext Amsterdam als volstrekt ontoereikend beoordeeld en het met de grootst mogelijke meerderheid en zonder onthoudingen afgewezen. De rechter is daarop verzocht uitspraak te doen. Inmiddels is de datum waarop uitspraak zal worden gedaan verschillende malen door de rechter vooruitgeschoven, laatstelijk tot 24 juni 2016. Het is niet zeker of de rechter op die datum uitspraak zal doen of dat zij uitspraak nogmaals vooruit zal schuiven.

Toelichting agendapunt 8
Op verzoek van de ledenvergadering heeft het bestuur op 28 januari 2016 een brief geschreven naar DNB en de AFM waarin grote vraagtekens worden gezet bij de huidige samenstelling van bestuur en verantwoordingsorgaan/deelnemersraad van Mercurius. Dit geldt in het bijzonder voor het ontbreken van een door de gepensioneerden voorgedragen vertegenwoordiger in zowel bestuur als deelnemersraad, als voor de oververtegenwoordiging in het Mercurius bestuur van bestuursleden benoemd en betaald door de bij Mercurius aangesloten werkgevers. De belangrijkste reden voor de zorg van het bestuur is dat - naast de afhandeling van de liquidatie van ons pensioenfonds - dit niet evenwichtig samengesteld bestuur van Mercurius heeft besloten over het onderzoek van een door een externe onderzoeker uitgevoerd onderzoek naar het beleggingsbeleid van Mercurius over de periode 2007 – 2011; de jaren waarin door Mercurius zeer grote verliezen zijn geleden. Op 15 april heeft Mercurius het bestuur per email een zeer korte toelichting op de nieuwe statuten van Mercurius verstrekt, met als belangrijkste mededeling dat het bestuur en het verantwoordings-orgaan van Mercurius zal blijven bestaan uit de huidige leden zonder een bestuurslid voorgedragen door gepensioneerden. In reactie hierop heeft het bestuur op 29 april nogmaals een brief gestuurd naar DNB, met een kopie naar de AFM, met het dringend verzoek om tot handhaving van de voor de governance van Mercurius geldende regels over te gaan. Het bestuur is op 9 juni 2016 nog in afwachting van een reactie van DNB. Alle brieven naar DNB en AFM zijn in kopie verstuurd naar het bestuur van Mercurius. Het verantwoordingsorgaan/deelnemersraad is gevraagd om een inhoudelijke reactie waarom is ingestemd met dit beleid. Het bestuur heeft op 9 juni 2016 nog geen reactie ontvangen van het bestuur en ook niet van het verantwoordingsorgaan/deelnemersraad. U kunt de reacties van de AFM en DNB nalezen op onze website: www.vpg-euronext.nl.

Toelichting agendapunt 9

Het bestuur heeft vragen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleggingsbeleid van Mercurius in de periode 2007-2011, in het bijzonder ten aanzien van het besluit van het toenmalige bestuur van Mercurius om de zogenoemde ‘duration mismatch’ te laten voortduren. Dit in weerwil van een expliciet ALM-advies van de adviseur van Mercurius, Mercer, om deze mismatch te verminderen. In dit kader spelen ook vragen over (a) mogelijke belangenverstrengeling bij 2 leden van de toenmalige beleggingscommissie van Mercurius die ook banden hadden met de externe vermogensbeheerder van PMA en over (b) het mogelijk ontbreken van voldoende deskundigheid binnen Mercurius en deze vermogensbeheerder. Het bleek niet mogelijk om met Mercurius tot afspraken te komen over het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de hierboven genoemde vragen. Mercurius heeft vervolgens op eigen verantwoordelijkheid een beperkt onderzoek laten uitvoeren door de heer Den Hartogh van Aon Hewitt alsmede juridisch advies ingewonnen bij prof. Lutjens, advocaat van Mercurius. Uitkomst van dit onderzoek resp. deze juridische opinie zou volgens Mercurius zijn dat er geen sprake is van zodanig ernstige tekortkomingen binnen Mercurius om een claim tegen Mercurius en/of de voormalige bestuurders te kunnen dragen. Ondanks herhaald verzoek weigert Mercurius zowel het rapport van de heer Den Hartogh als de juridische opinie openbaar te maken door deze op haar website te zetten. Voorts valt uit eerdere mededelingen van Mercurius af te leiden dat de mogelijke belangenverstrengeling en de mogelijke onvoldoende deskundigheid binnen Mercurius en de externe vermogensbeheerder geen onderdeel van het onderzoek van de heer Den Hartogh zijn geweest.

In verband met het voorgaande stelt het bestuur de leden voor om rechtsmaatregelen tegen Mercurius in te stellen, te weten (a) een voorlopig getuigenverhoor om alsnog duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke toedracht alsmede eventueel daaropvolgend, als het feitenonderzoek daartoe aanleiding geeft, (b) een bodemprocedure ter vaststelling van de aansprakelijkheid van Mercurius en/of haar voormalige bestuurders met als doel om alsnog te komen tot bijstorting op de pensioenpolissen van de (voormalige) Euronext Amsterdam medewerkers ter compensatie van de kortingen op de pensioenen en het verlies van indexatieperspectief.

De vereniging beschikt over beperkte financiële middelen waardoor de voorkeur van het bestuur uitgaat naar juridische ondersteuning op no cure/no pay basis. Het bestuur heeft een kandidaat benaderd en advies gevraagd over de contractsvoorwaarden. Op het moment van verzending van deze agenda is dit overleg nog gaande.  De leden zullen van het resultaat op de hoogte worden gesteld.

Tegen de achtergrond van dit agendapunt heeft het bestuur relevante correspondentie met en van Mercurius op onze website geplaatst. U treft daar de volgende brieven aan:
- brief van bestuur aan Mercurius van 2 mei
- besluit Mercurius gepubliceerd op Mercurius website van 27 mei 2016
- email van bestuur aan Mercurius van 1 juni
- brief van prof. Lutjens aan bestuur van 3 juni

Toelichting agendapunt 10
In april 2013 zijn Boudewijn van Ittersum, Eelco Hessling en Herman Genet benoemd tot bestuurders van onze vereniging. Boudewijn als voorzitter, Eelco als penningmeester en Herman als secretaris. De statuten bepalen dat bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar en dat er geen beperkingen zijn voor herbenoeming. Er hebben zich geen andere kandidaten verkiesbaar gesteld.
De ledenvergadering wordt voorgesteld om Boudewijn van Ittersum, Eelco Hessling en Herman Genet in hun huidige bestuursfuncties te herbenoemen, opnieuw voor een periode van 3 jaar.
U kunt de volledige benoemingsprocedure nalezen in de statuten van onze vereniging op onze website www.vpg-euronext.nl.